UL
=
=
=
Ss
DT
> >> > +5 >
=
505 SD u
.
1
Ü
3
2 |
Ta
2
14
1
1
EA
5
Holtenauer Straße
a ondeen, Su BVerkäuf.
, Tim. Ingen.
U an 2
üßenm. 2
6 Annenftz. >
göiltiert nicht
Karftadt, ., At. Gef.
Sembur q)
„Süden, W., Kfm.
S, ©. Sborthaus
n Buchhdlg.
ö len, $., Herrenartif.
CE W., Eilboten
Karen %, Tertilw.
döning, 0, Schlachter:
% 5 Ra an il.
Le OÖlachtereifiliale
Yroders, B.,
Vertr.
Art
% U % Reijend.
Mole, 8.
Die en Gefofobeute,
reher 4
Bein %, Seemann 4
Sn ©. C., Tabate
Tb ap. 42
Wodol, A, oem. 2
Ölert, 4, Verkäuferin 2
62 naar, >
V Sam den, 4. „Frau (Koblenz)
be, AW., Verwalt.
anjenn, W., Wo. 2
Egal, M. „Frau T, 2884
fein. 8 D-, Abt, Leiterin
Sn S , 6, . Sienotypiftin 2
2
Se WB, Kan. 4
er ir Selen
1
t.
SM
Me 9 Seule Beleuch
S
Seemann, % N Cutitert 1
= 5 Sabotant a. Du 1
Näherin 1
We G., Mäntel T. 3267
Rn Deiner, Ge, Be
ME Se Salat 3
Siem enhart, Scneidermfir.
\V Tone ingite, 20)
Barton jen, %., Tijoler
Buchen 5, 3, Buchhalt. 3
Seite, & Neijend. 38
215 nn u Scneidermitz.
Ziteene, SD., Wo.
On Betr. Dirett. 2
b. Lehrer 8
en Kontorijt 3
„Dr. med. T. 2785
üller et, O., b
Gceeei, Melgehamt a. ©
nn,
1
4
8
3
2
T.
x "DE Q N
“r Mar. Ob.
68 CA a. ©. T. 2871
Wei Erben
Sun BO , Klempnermftr.
zu fat” Kieler Brotjabrif
; Yelegr. Betr, Aifift.
pam , M., Lederhdlg.
Hit Chr., Bucdruder 3
Re afinsti
nl Gl
Sunf, Www 2
ne 7.3594
il, A. Drogift
TS SAöneiberartige

70 E.Schellhorn,£., Tijchlermftr.
(Schauenburger Str. 31a)
Adventgemeind. Verf. Raum
Helm, FI., Cafe Arkadia
Isberner, Paula, Konfekt,
Kröger, H., fın. Angeft. 2
Muhr, H., Cafe T. 3955
Nehrkorn, H., Zigarren
Obhland, A., Kim. 83
Schellhorn, Gebr., Gejchäfts:
AineIHGen T. 529
Schüler, T., Dentift T. 3847
Semrau, A., Haushälterin
Weftphabl, 6. Angeft.
—- E., Kontoriftin
— 6., Frl.
— W., Majchinenb. 2
72 E. Bippow & Grewe, Bau-
ftoffhdig. T. 31
Deutiher Phönir, Verf]. Akt.
Gef. Bippow & GreweT. 31
Meimers, CE. F., Plagarbeit.
72a E. Bippow & Greve, off.
Handel&gef.
<- Schauenburger Str. DZ
74 E. id, I., Gaftw.
Beyer, E., Berkäuferin
— 6., Zimmerer
— ©., Landwirt
Doofe, X., Gärtner
Frieje, A, Frl
— C., fm.
— M., Buchhalterin
Gahde, K., Konditorei
Hecht, B., Zijchler
Kalweit, I., Hausmädchen
Kehr, K., Rentner
Konarsty, M., Stüße
Mehner, K., Arbeiter
— ß., Rernmacher
Benn, H., Landesjekretär 3
Raben, D.,Handarb.Lehrerin
Rofje, W., Steueraffift.
Seide, M., Kfm.
Sell, E., Dentift
Sütel, O., Schloffer
Sybha, YW., Eleftr.
Thieme, R., Mufik.
Wendrih, W., Katajt. Ob.
Setretär
Weftphal, A., Gajtın. T. 1089
Bum OT Inh. A. RB.
Weitphal T. 1039
76 E. Voge, Al, Ob. Landes:
gerichtsob. Setret. $; Rd
Ze C., Ww.
ee Arbeit.
Vnge, E., Sal.
78 E. Eimede, ©. Kim.
T. 4665—4666
Eimede, E., Rentnerin 3
— ©. & Co., BeleuchtungS=
geihäft T. 4665—4666
Marks, X., Prokurift 1
80 E. Eimede, O., Kim.
(Mr. 78) ,
Beder, H., Gotha.VBerfich.
T. 4830
Beygang, D., Majchinift 2
Bieter, I., Ww.
Bittner, E., Poftaffift. 1
Ceglavsti, I., Arbeit.
Einfeld, H., Rapellmftr.
Rroog, A., En ned
Te RO
Simon, nr "Angen. 1
Werner, R., Kraftwag. Führ.
82 E. Cimede, RN. R., Lederw.
Ce Gebr., Kofferfabritf
Kirchner, F., Dr. jur., Ob.
Land.Ger. Bräfib, f. R. 2
Koberger, E., Kım. T. 606
Weiche, K., Seid, ArenNSON
Witt, G., Stü
84 E. Süntens, D Frau 1
Beder, W., Schmied 4
Effland, W., Zigarren
Heuer, H., Maijchinift a. D.
Kardel, H., Arbeit. 4
Kohlmorgen, F., Schneider:
meifter 2
Martiny, D., Ob. Stadtiekr,
www NN
BE

84 Batifius, Zh.,Mohren-Apoth.
1.5567
Sotopf, F., Zigarren,
Sünfens, ©., Handelsvertr.
T. 5488
86 geh. 3. Lorjenftr. 69
<- Qornfenftr. DZ
88 E. Dibbern, W., Ww.
(Holtenauer Str. 62)
Baumann, M., Drog. T. 1298
Brenner, SG., Reifend.
— D., Sandm.
Hanjen, I, Ww. 1
Horn, M., Ob. Poftjetvetär
Kleinjhmidt, X., Reichsinfp.
Klude, G., Monteur
Silie, H., Schneideret
Nagel, W., Feinmechanik.
Nauk, H., Konfitüren
Reimers, E., Agentur T.
Neinhardt, F., Schuhrep.
Schröder, A., Uhren T. 2287
90 E. Beterjen, F., Wmw., Bap.
Boek v. Wülfingen, Dr.,
Ob.Reg.Rat
Guten. 8. Simon
TFeyen, A., Kim.
Sehmann,M., Stadtjekr. a. ©.
Leven, B., Konditorgeb.
Nebien, H., Schweiter 1
log, L., Wow. 4
— "48. WW.
Ruft, 6, Mar. Ob. Stobf
zahlmjtr. a. D.
Schnod, B., Werztin 76604
Werdermann, D., Konditorei
92 E. Schadt, H. A. M., Frau
Baumann, A., Lehrerin
— 6, Büroleit.
— F., Buchhalter
Brummundt, M., Wi.
Lohmann, F., Bankangeft.
Mamnmen, Zb., Schuhm.
Meyer, M., Frijeur
Rajch, O., Kim.
, 6., Privatier
75
Scherber, D , Ww.
60 ® Tertilwaren
94 Er ee M. B., Gaftw. 1
Lil, A., Stüße 1
Ruge, %., Saft. T. 6810 1
Schmiedeberg & Viereck
Agent. Kommiff.
Schönbrunn, F., Fachlehr.
Trümper, S- Tier Ob. Br
ing. a.
96. 98 E. al €. D.
Kin. (Ausland)
V. ED H., Rentn. H.
Becker, H., Stüße 1
Böttger, H., Möbel T. 6147
Dabelitein, Chr., Elektroin-
ftallateur T. 1347
— M., Clektroinftall.
Dreeken,H., Fuhrunternehn.
Feddern N A Bau-
gefOäft T.
Sebens, 6. Dr N Kılotüden
T. 2332
Xhms, F., APHEENSNEN T.3015
— 8,
1
göfter, „ Bufjchneid, TV
Müller, X, Möbelmalerei 1
— W., Maler 1
Nörenberg, H., Bauuntern.
T. 298
Nörenberg & Bene
Baugefjhäft T. 298
vo. Ohlshaufen, "S.
jur.
— S., Landger.Rat 8
Peters, M., Prokurijtin 4
— W., Arbeit. 4
Sin Oo Bahnarzt
Site Kfm.
OA EI ©. Generalvertr.
Wulf, M., Stüße 2
100 E. Marxquarbfen, D.,
Kim.
Albrecht & Marquardfen,
SG. m. b. O., Getreide
T. 864—865
stud,
8

Holtenauer Strafe
102 E. Sconißer, et Gummi:
möäntel T. 2
Daube, R., Beate 2
104 geh. 3. Waikftr. 53
E. Dibbern, FF. H., Kfm.
T. 1150
<- Waißfjtr. DZ
106 E. Schneider, E. W.,
Möbel= und Dekorations=
geichäft T. 907
Boftelmann, A., D6.30ll-
Ww. 1
injpeftor
DBrütt, M.,
Callenbach, L., Zigarren
NRendtorfi, G., Dr., Recht8:
anwalt 2
Schnigzfer,M., Dipl.Handel8-
Tehrer 1
Waszily, A., Rentnerin 2
108 E. Bernig, X. X. D.,
Tuchbereit. (Brunswiker
Straße 35)
Blaß, RN., Schaufpieler 3
Burmejter, W., techn. Mar.
Setret. 2
Dahms, A., Wim. 2
Farben: und ) Zapetenjanfen,
Fil. T. 2572—78
Gläfjer, B., Poftbeamt.
Menard, M., Rentnerin
Vollborn, F., Ww.
Bernig, E., Ww.
— DO., Kfm. T. 3850
— W., Fürberei T, 3850
110 E. Erdjad, O., Oberboot8:
mann a. D. T. 1952
Cramer, W., Dr., Syndikus
Gi Ton ea Ruß
Gamben S., Wo. 2
Kowalzig, G, Dr. med.,,
Arzt, San.Rat T. 3482
vb. Ledebur, W., Freihern,
Dipl. Ingen.
Veters, M., Bictidaiterte
NRoer, E., Näherin 4
Seiler, R., Zolldirekt.a.D. 3,
112 E. Oppelland, E., Erben
V. Oppellaıfd, €. S. L., Ww.
Grüttner, H., Fil.Leiterin 4
Heinrich, E., wijffenjh.
Lehrerin 2
— ., Handarb.Lehrerin 2
— ., Nentnerin 2
— GS., Rentner 2
Meyer, E., Zigarren
Möller, L., Torped.Ing.a. ®
Oppelland, C., Wo.
Stuhr, 6., Buch. 1
114 E. Reiz ihe Erben
V. v. Emden, G., Benfionär
Berendfen, A., Archivz
gebilfin
Bödmann, M., Gewerbe:
Tehrerin 8
Collmer, H., Kim. T. 3
Opet, O., Univerf. Prof. 1
‚Reip, M., LE 4
— B., Frl.
Nieknann, E., Frl. 3
Sn anen, ©, Feuerw.
Kpt. a. D. 2
Scheel, M., EEE TEE 2
114a 'E. Schwarte, R m
Apotheter T. 605
. Zimmermann, €., Wo.
Holjten-Apotheke
F. Michels T. 605
Kobes, E., Dr., ANerztin 2
— Ci „Albotbef. Befiß.
Camel R., Zijchler
Straßner, H., Dr. Arzt
Zimmermann, E., Wow.
— O., Lehrer
<- Bejelerallee D-
116 E. Mumm, X. O., Ge:
ichäftsführ. T. 1978
See E., Werftverwalt.
Ob.Setr.
— Gerichtstaff. Rend.
Want, M., Rentnerin
— 8, Rentner

Teil
116 Grube, R., Niet.
Hanfen, A, verw. Arzt
Klammt, W., Lebensmittel
T. 4039
Rudolf, M., Regiftratorin 2
Ströh, Alma, Filialleiterin
— F., Erpedient T. 1978
Vollertjen, E., Organift 2
118 E, abunde, A, Schuh:
machermitr. T. 3988
Artler, O., Filialleiterin
Snußgmann, 3, Buchhalterin
— W., Kfm.
Refial, E., Färberei
Klabunde, A., Shuprmochen
meifter
— 6, Kfm.
Kreußer, A, Buchhalt. a.D. <
— Wim. 1. 8557 1
Kühl, H., Bantbeamt. T.3856
120 E. Stolzenburg‘jhe Erben
V. Siever8, ©., Drogift
Kries, C., Wo.
Sievers, A., Hebamme
T. 3550
2
122 E. Sell, O State,
(Mittelftr. 1)
eh 5. Dreher
Bohtmann, A. ;grant Wärt. 1
Hagge, H., Bote 1
Kehlenbach, E., Näherin
Kulijch, Kptltn. Y
Vittag, Fr., Giekermftr. 2
Bojhmann, A, Klempn. 1
Schröder, F., Stellm. 8
Seiler, M., Haushälterin
Sellhorn, H., Kinovorführ.
— ß., Bankbeamt.
124 E. Thomjen, H. OH. RN.
Töpfermftr. T. 5816
ed, ©., Schofolab.Großhdl.
3698
Kaijer, N., Schneidermftr.
Lange, E., Frau A.
Mlander,S. „Wirtichafterin 1
BPetermann, E., Schleiferei
Plambegt, E., Hın. Angeft. 2
Wendt, 6., Dr. med., Mar.
Seneralarzt a. D.
Wichelmann, R., Elektro-
inftallat. T., 5050
126 E, Bahr, F., Wein T.1272
Hofmann, E€., Dr., Arzt
T. 5780
. 2
Yeß, H.,- Schiffer 4
Kieler Spar= u. Leihkaffe,
MNebenft. 2 T. 6380—83
Lauer, A., Direktor 3
Ballapies, D. endete 4
128 E. Bahr, F., Kim.
(Nr. 126)
Bolwig, G., Dreher
Broderfen, 6, Tijchler
Dubau, D., Klempner
Boffin, C., Haushälterin
Schulz, IM. Schneiderin
Wedekind, A., Arbeit.
—®%., Schneiderin
180 E. Frank, H., Malermfir.
T. 3888 1
Ebert, I, Rentner
Faber, F., Wiv. 2
Helm, M., Wertmftr, 4
Möller, G., Schneiderin 2
Neuendorf, ®., Studienvat
T. 4747 2
132 hr $. F. DK.
2
AUrnoldt, A., Erheber 8
Bargob, DO. Bankbeamter
Döring, F., Spebitionsvorft.
SIelinet, E., Gartenarchitett
T. 2759 1
— SR: 1
Mumm & Bargob, Weiß:
maren T, 6961
VBaultrin, ., Frl. 3
134 E. Ajichemann, 8, Baus
unternehm. 3
Book, W., Prokurtit 8
4
NN
Dötichmann, Su Wo.
Greve, O., Frifjör
Yahn, F., Delikateffen
Hanjen, Q., Fihholg.
Löpig, €, Krim Affe.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.