A. zeit
151 V. Jenfen,G..Gärtn.(Nr.81)
Borowsty, W., Gärtner
Rogers, B., Gärtner
Siemens, W., Gärtner
Wulf, W., Gärtner
153 Wafjerturm
E. Stadt Kiel
155 E. Stiefler, €. E.%.,
Baugejchäft T. 248
157 E. Stiefler, E. E. %.,
Baugejch. (Nr. 155)
Blod, M., Benfionär I
Friederici, C., Mar. Stabs-
ingen. a. D.
159 E. Hagae, O. F. T.,
Rechn. Rat
Hagge, H., Ob. Rentmftr. 1
— ß., Mufiklehrerin
<- Hardenbergftr. Z-
161 geb. 3. Hardenbergf{tr.28.30
E. Beamt. WohHnungsverein
(Sarlitr. 13. 15)
Bedmann,9., Dipk.Landmw. 3
— Q., Magiftr. Schulrat 3
— ®., Dr. chem. 3
Faber, K., Dipl. Ing. 2
Majdhmann, E., Tijhler
Schwandt, G., Gen, Landich.
Verwalt. Direkt. T. 2079
— ©., Handarb.Lehrer. a. W.
Wacdhsmann, A., Wi. 2
Warenhaus f. Beamte
6. m. b. OH. T. 827
163 E. Nathje, So, Wo.
Lorenz, D., Hın. UAngejt. 2
Mathje, S., Buchhalterin
MRadfe, A., Lehrerin 1
165 E. FJenfjen, KR. F. W.,
Bantier T. 690 1
Denker, W., Kommandant
Dd. „Nordjee“
Sinn, D., Lehrer 1. RN.) 2
167 E. Lasty, H., Direkt.
(Flensburg)
V. Vasty, L., Rentner
Brüggemann, R., Arbeit. 1
Lasty, D., Maler
March, DO., Steuerinjpekt. 1
169 E. Henningjen, O. I. I.
Rentner
Hellmann, X., Ww. S
Henningjen, D., Mechanik.
Schtemann, H., Penfion.
Tejdh, A., Frau 14:2
«<- Neitelbed{ir. Z
171—175 Bauftellen
177 E. Hennings, H., Landm.
(Aicheberg)
V. Müller, R., Lohnbuchhalt.
DBarteljen, E., Ob. Zolljetr. 4
Chriftenjen, N., Lehrer 1
Guido, RN., Bootsm. a. D. 1
I
Kegler, M., Ww. 4
Köfter, K., Ob. Telegr.
Setr. a. W.
— W., Torp.Ob.Majdh.a.D.
Mag, W., techn. Ob. Sekr. 3
Müller, C., Privatiere
— W., Kladvierlehrerin
— N, Yult. Ob. Sett. 1
Beterfen, E., Bollajffijt. 2
Quift, H., Rentner
Suno,M.,Telegr.Aijfiftentin 4
Weißner, K., Benfionär 2
Bühlsdorf, F., Ob.Eihmitr.
179 E. Lafferenß, X. F., Bau-
unternehmer T. 2456
AUrpe, M., Ww. 4
Gehrie, B., Kim. 1
Laffereng, B., Student
Pfeifer, C., Dr. med., Db.
Stabsarzt 2
Nathgen, H., Betriebs:
direkt. a. D.
— ©., Stud. med. 1
Schmidt, F., VBerw.Infpekt 4
Weiß, W., Gefchäftsführ.
181 E. Strau, N., Rentner
(Nordamerika)
V. Haus- u. Grundeigentüm.:
Verein (Holitenftr. 104)
Behm=CHolot:Fabrit
Holtenauer Straße
181 Behm-Ccholot-Gejellidhaft
u. b. O., Ccholote T. 1480
Damman, E., Schhuhmmftr.
Engler, M., Hausdiener 2
Heinemann, K., Blumen
O., Gärtner
Kannenberg, Ch., Telegr.
Gebilfin
— B., Wo
Köchlin,
I. Kfm.
Kurzweg, F., Dreher
Lautien, F., Vertreter 3
Malcharczyk, VB., Sanit.
Feldw. a. D.
Nahlis, K., Frijeur
— M., Frijeurin
Richter, E., Frau
Riejenberg, H., Poft-
ichaffn. a. D. 1
Nhode, I. Steuerfupernum. 2
— R.,Verw.Injpekt. a.W. 2
— ®., Bolljupernum, 2
Schöer, R., Schneider
Täuber, R., Kfm. T. 3772
<- Weg zum SGarnifjon:
friedbhof DZ
Bauftelle
SGarnijonkirchhof, Kapelle
E. Fiskus
Segbart, $., Hauswart
— £., Verkäuferin
Bauftelle
195 E. Xhode’jhe Erben
V. Zhode, W., Ww.
Thode, M., Handelsbertr.
Donath, A., Bol. Ob. Wmfir.
Groth, A., Rentner
Hadbarth, W., Koch 1
Herrnbrodt, B., Seemann
Hildebrandt, M., Ww.
HYundt, A., Ob. Feldweb. 2
— C., Prokuriftin 2
Kühn, G., Rentner 8
— 6,., Maicdinenmitr. a. D.
Preußer, M., techn. Angeft.
Budelko, A., Ob. Steuermann
a. D
Riepen, E., Vertreter
NET Torp.Ob.Majchin.
a. D. 1
Scholle, A, Schneider
Thode, H., Tijchler 4
197 E. Schnad, M., Ww.
Jacob, A., Ww. A)
Sundahn, SG., Kaufm. 4
Lreuß, X., Koch T. 706
Schröder, L., Frau
Start, O., Seeoffizier
Stoef, N., Apothef. 4
Wegemann, G., Amtsgerichts:
3
rat
Wiejer8, D., Ob. Ingen.
199 E. Otto, W., Ob. Telegr.
Sefret. (Bad Pyrmont)
V. Schulpich, F., Kaufın.
Bäuerlein, R., Ww.
Bedmann, W., Kapt. 2
Burmeifter, H., Heizer 8
Buftorf, O., Majchinenbaus
meifter 4
MeeorN N AU: 2
erth, O., Wollwr. T. 3774
Geichte, F., Führmftr.i. B.4
Hellmann, M., Frau
SFenjen, H., Drogiftengeh.
— Q., Magaz. Berw. a.D.
Klement, AU., Eleftromont. 4
Kräblin, I., Rentnerin 1
rufe, M., Kraftwag. Führ.
Lange, M., Werkmftr. 2
Schacht, E., Schneiderin 1
Schulze, E., Frijeur
Schwarz, E., Majchinijt a.D.
Schwenjen, W., Voltsjchul-
Jehrerin a. W. 2
Widmaier, A., Benfionär 3
Wiejer, M., Wi. 1
Wilz, B., Zigarren T. 2882
<- Cacabelleniweg Z
<- Projensdorjer Str. Z
Rechte Seite
(Sl

A. Behn T. 1480
— 110 —
2 Breuer, X., Ww. 3
Briüel, A., Konditorgeh.
HJacobjen, A.,. Kontoriftin 3
— €, Bugmaderin 4
— D., Kaufm. 3
Matthieffen, R., Stenotypiftin
Schrank, U., Kim. 2
— ©., Stenotypiftin 2
— R., Technik. 2
Schulz, A, Verw.Angeit. 4
— C., Pugdirektrice 4
E. Steffens, &%., Brotfabrit
(Holitenftr. 63)
Bod, W., Monteur 4
Förfter, H., Dentift 2
Öriephan F., Eijenb. Setkr.
Grimm, O., Tiefd. Ingen 3
GSutt, C., Wo. 1
Mrozet, F., kaufın. Angeft. 4
— 9., Benfionär 4
MNottelmann, D., Bohrer 1
Schröder, I., Rentner 8
Stahmer, Dr., NRechtsanw.
T. 5400 .
Stöden, €., Gaftw. T. 410
Weber, SG., Uhrmach. 1
E. Huper, W., Stofhdlg
T. 3005
Bartel, Frieda E., Eijengroß:
handlg. T. 2694
— W., Schaufteller 3
Ehlers, W., Kondit. T. 4670
Hein, I., Zigarren T, 4477
Horldik, H., Konditorei
2310
Jung, R., Schloffer 4
Luft, W., Dramaturg 2
Meißner & Horn, VuHgejdh.
Siemund, E., Wiv. 1
Tellermann, H., Kim. 2
8 E. Steffens, WW. HS. I., Dr.
phil., Apothet, T. 543 1
Kronen-Apothefe, Dr. W.
Steffens T. 543
Borchers Nachfl., Martha,
Rukgeidh. T. 2998
Broermann, X, Lehrer
Karbs, Hüte, T,
Kleeberg, X., Apothek. 3
— M., Wo. 3
Steffens, SF Brotfiliale
Vogeler, I., Dr. Arzt
T. 2498
=
©
10 geh, 3. Preußerfir. 2—6
E. Ingwerfen, L., Kaufın.
(Preußerfir, 2—6)
Alöleben, E., Steuerfjefr. 4
— CE, Mechanik. 4
— 8., Buchhalterin 4
Burmeifter K., Buchhalkterin
Clajen, L., Reijend. 3
Häger, W., Gaftw. 3
Krüger, E., Dreher 4
Nolte, A., Dentift 2
BPagenhofer Brauer. Ausich.
T. 1406
Schwarg, R., Ww. 3
<- Preußerfir.
12—22 eriftiert nicht
24 E. Yacobjen, W., Akt. Gef.
Kaufhaus T, 679
26a E. Bodich, G., Eigentüm.
(AWbdolfitraße 62)
E. Bodjch, K., Eigentümerin
(Abdolfitraße 62)
E. Wültnei, H., Ww. (ES:
marchitraße 61)
Bufie, D., Kim. 2
Hark, A., Näherin 8
Baejell, H., Barbier 8
Schmidt, L., Kraftfahr. 1
Witte, R., Ingen. 1
Biemte, M. R., Lebensmittel
7: Erdg,
26 E. Michter, Z. M. R., Le:
berhdl., T. 5653
Greve, C., Schneiderin
Heinek, B., Ingen.
Mahler, R., Arzt
Richter, M., Ww.
Schulge, M., Monteur
NR wo

2 E. Brüel, A, Konditorei
T. 788


Schröter, M., Lebensmitte
T. 6090
— 6., Gelderheb. 31.

Holtenauer Straße
28 E. Samwigfy, M., Kaufın.
(Schillerftr. 24)
David, K., Monteur H. 1
Gabriel, C., Ww. 1
Hamann, O., Bürobedarf
T. 445
Hanfen, G., Herrenartikel
T. 2877
Henfiek, G., Kfm. T
Hohannjen, S., Lehrerin 1. N.
Müller, €, Drogift 8
— M., Ob. Ger. Selr. 3
Schmidt, H., Majchinift a. D.
— M., Verkäuferin 3
Strafen, £., Kutidher H. 1
AWeidekaff, B., Ob. Majchin.
Meifjter 2
30 E. Heim’jhe Erben
V. Rathje, T., Frau
Heim, M., Tel. Aifijtentin 1
Kaijer8 Kaffee, Filiale
Kaijer, E., Bürvangeftellt,
— 6., Rontoriftin
Kirchhoff, Kim.
Krahnftöver, E€., Direktor
T. 1441
NN
2
Krahnitöver,E., Bankbeamt. 2
Dellerkfing, M., Schuhwr.
T. 2683
Mathje, G., Telegr.Inip. 1
Schimansti,M.,Photogr. H.1
Wieje, M., Rentnerin T
32 E. Nietih, E., Herrenmod.
T. 2240
LPietjch, K., Banfbeamt. 1
— S., Bolontär
34 E. Prien‘ jhe Erben
V. Prien, K., Ww.
Prien, W., Feinkoft T. 6081
Stebbel, A. A., Kfm. 1
Lauterbach, M., Schneider:
mftr. T. 57438
Spezialhaus f. Buß u. Mode
£. Lenjchigti T. 2918
36 E. Scharfiche Erben
V. Scharf, E., Wo. 1
Abels Schofoladenwr.
Adermann, M., Kfm. 2
Buttler, I., Handelsm. H. 1
Heidede,F.,Rol.Oberwachtm.
Hödendorff,W.,Majchinenb.3
Horn, I., Naturheilfund. 1
Kafjulfe, F., Polierwtjt. H. 1
„Merkur“ Handelsgef. m.b. T.
Metelmann, M., Kauffr. 2
Nordbank für Handel u.
Landwirtidhaft AG. T.
Bentk, H., Dele T. 4734 H.
Megener, W., Lederhdlg.
Scharf, E., Kffr. 1
Specht, H., Tijchl. 8
Voß, H., Obft T. 3776
Babel, R., Bantk-Kommiff.
T. 4098
— R., Möbelzentrale T. 4098
Bapf, £., Raffiererin H.1l
— M., Kontoriftin H. 1
38 E. Hagedorn, H., Privatier
Ganigu6, L., Kfm.
—_& Soma, Weinhandlung
T. 6789
Soma, F., Kfm.
Grand, E., Landes:Ob.Setr,
Harms, A., Arbeit.
Hoffmann, B., Oberkellner
Hurtig, A., Pelzw. T.843
Schulgte, A., Schloffer H.1
Thedens, A., Ww. 1
— D., Arbtrin,
— M., Kleberin
— M., Striderin
40 E. v. Minden, Rentner 1
Hell, F., Zivilingen. T. 2412
Konditorei u. Kaffee M.
Möller T. 589
Meyn & Co., Kurzwr.
Möller, M., Konditoreibej.
Müller, H., G./ m. bh.
Meyer, W., Herrenkonfekt.
T. 3418
Molle,M., Glajermftz.T. 2467
Bieper, O., Arbeit. 8

Miejebek, Rı, Kellner 2

Roemi
Grummt, R., Tapez. £
Karftens, X., Fuhruntern- 1A
Kasper, A., Arbeit.
Kirjh, Bb., Mech. Wertit.
Kömme, H., Bermieterin
— %., Maler
Lohmann, W., Schuhwr-
T. 2545
Sütje, O., Bantvorjteh. |
Motorrad-Zentrale 5. Yidle |

,

$
44 E. Kühne, W., Fabrkbel.
(Charlottenburg) 8
V. Weftphalen, A., Handl0* |
Seh. (Nr. 46)
Baafjch, M., Bauuntern. 4
Bieberich, A, Wi. H
Carftens, €., Auktionat.
T. 3442
Vertriebsge]. f. Kraftf
3zeuge m. b. ©. T. 255
Müller, H., Baugefchäft
Nitjch, K., Arbeit. d
Maedler, 5., Kolonialgroßh®t
er, A., Arbtrin.
Wim
, W., Kellner 419
Scheff, ©. F., Borzell. 1.60
Schellhorn, W. D., Ber j
bedarf T. 4757
Stand, Chr., Arbtrin. 8
Wulff, G., Schneidermfit 5
— %., Kraftwag.Führ.
— %., Schneider A
@G., fan. (Lorni6 |
ec 46) h
Graf, E., Arbeit.
Heiligtag, F., Nieter
m.
— $., Wo.
Kaufhaus 6. Koch T.
Koch, G., Manufaktw. T. 1
Neumann, O., Arbeit. 3
Robbe, A, Wi, 2
Schirr, G., Dreher 1
Seelenfreund, &., Sonfelt. 5
Struß, A., Drogift
Struß & Co., M., Drogck,
Thies, H., Klempner 1
Arbeit. 1
deinrich, E., Frl. (SM
derburg)
gefchäft
Baugefch.
42 E. Plöhn, F., Bote 1 | 52 geb. 3.
Lorenzen, A., Ww. 1


V. Goihl, R., SGejch. Leit
(Chriftianiftr. 9)
Badura, L., Schneide:
T. 2258
Banıler, M., Kaffee, Tee
T. 1279
Bauer, SG., Frijeur
Eggert,F., Buchdruc. 1.57% A
v. Fehren, E., Büroangelt- 2
— W., Reifevertr. T. 20
Fehrs, B., Zigarren T. 1 SM
Öruber, A., Privat.
Heinrich, F., Brotfiliale g
Lamp, 6., X 8
Linde, A., Rentenempf-
Nedel, Uhrm. 8.
Racdler, H., Kfm.
—<- Chriftianiftr. Zr
50 E. Rolfs, H., Konfektiol
T. 5576
V. Horn, F., Baugefcd-
Bauer, Ch., Kf
—' Ch., Korfetigeich.
Falfenhagen, R., Zungen
Jacob, B., Tijchler
Nieljon, X, Fiichhdlg-
Rathlev, H., Lehrer
Rolfs, H., Kfm
Silberfchmidt,
Speßler, Sejchtw., Kor
Wangenheim & Co.,
ditgejch. T.
Weftphal, W., Kim,
E. Kraft, M., Ww.
Weinhandlg. T.
Breitenftein, W., Kfm- eh 2
MuhsS, G., Handlungs0® g
R., Baderin 2
Ww.3
al A
ge
3676 4 ;

7
Dechant, G., Sohzarbeitg tr

1
1


ah
9

uf
1 |
6Ei
2
n
B.
2

x
8
%
N
eff
7
4 6
7A
4
1
8
4
nn 6
7
2
8

1
%


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.