85
% VSanffen, R., Architekt,
if NT 8
d Ochle, R. A, Reg.Rat. 3
2 | Ohter. © Stüße 3
ter 3 | CrSborf, WM, rivatiere
78958 GOretder, em
pandld eihet, Gebr. u. Co. m.
@ 9. Metallwrfbrtk. T. 5696
Umid Dane . Urbeit. 2
4 | Se N eich. Schofoladen
galt | äbl N, G., Blumen T. 6108
41 in &, €, Stüßge 4
5268 Mit % Kap.Sint. 2
Angel ® 3ieß, 6. Gemüfe
YO SOmidt, NM, Schuhwr.
+ Se bang &., Felieur
trieb T legt, ©., Dr., Zahnarzt
0 1
pol. 1 | En SD. Gräfin 4
TE MN ME , Gräfin verw.
Ha Sup öiiral Ge
a = 341 Bigarren
2 N de ®., Dr. med.
a Wibe 6.
at 2 © G., Ob.Ingen.
if. 4 Ken
20 TE 8 eier m nich En
jor 3 ) MnSgortirgge mit Külfter-
4 Cbangelijch-tuth. Laro-
OÖialverb,
1 grSteabe a N (Flämijche
9 Üritionjen, Cb., Küfter H.
) gr dangeliich-lı Iuth. Baro- |
mfir E Swetband (FHämijcdhe
3 SW ler
| oe By 4
3 ) 5. Ylot, R. €. M., Frau
4 Nat, W , Habrift. T. 493
m 20 „Ai Ob.3all Amipett
20 Aroelleritehn, RB.
urof Yan
2 len, F- I, Ladfbrk.
at $
E 4 Sie, A Dr. , Bahnarzt
5 a Selber Do Bentenempf. 3
N Süngesblutb, A, Dr,
788 1
788 97 nt MWirtjchafterin
+ Begee 19 ce Erben T. 1069
A Sig, &, I A Beamt. 8
Sir an alt 3
TE Römer B., techn. Afftftentin
a Mette. Mc nn, wit 3
äft
e Rreugfelder C., Pratktifantin
u May” Biblisthekarin
Dö de D, Jaftn., Setret.
&, ©: 8, tmoptiltin
1 Bent’ Prokurist 1
in ZT 3. Wo. T. 1069
Sobr Rentner
der TU Q., Klempnerei
| Si nb
or tg, Ch., Frau 3
ern 0, ©., Rinoner, T. 4807
99 En efjelerallee >
jen-Bötter, D.,
v. Oitett (Sonderburg)
Ode, Q., Rentner
Q
& 8, Prof. Dr.
ao Dienzat )
3
Bei vau 3
Selm au 8 Mfeit. 4
ehrt: S
WO 1 6, Stmeider-
Srgene” T WA 1
ZE, Wo. 1
® = W, Kaufen. 1
Sabjer, Dr. med.
S A O., Reg.Ob.Sekr.
S Mar, Stabs Age
Mi W., Oberftleutn.
g rien, € 1
% X
T Eee 1


Holtenauer Strafe
99 Beterjen, K., Student 1
— M., Studentin 1
Schurbohm, I, Maffeurink
101. E. Sander, H. 6. F.,
Schloffer (Großer Kuh-
berg 25)
Duddek, R., Kraftmwgführ. 2
Hilbert, H., Arbeit.
— 8., Schloffer
Prien, A, Mentnerin 1
103 E. Kracht, E. D. D.,
Kim. (Ausland)
V. Blambed, A, Verwalt.
(Chemnigftr. 26)
Schaufpielhaus
Ahlers, E., Benfionärin 3
A E., Yöbfer x
Bahr, W., Ww 1
Beuther, M., Büfettdame 2
Carftens, E., Zimmerer
— ß., Eleftrit.
Dammanı, ©., Hm. Angeft.
Engel, E., Kellner 2
Gaufter, M., Referendar 3
Grotfopp, RX. F., Boliz.
Ob.Wachtmfir, 4
Haag, F., Ingen. 1
Holit, A., Kapellmftr, 3
— Q., Mufik. 3
Hoppe, E., Wo.
BEE S., Stenotypiftin
Kohrs, E., Dipl.Ingen. 1
Lindemann, Sn Verf]. Berte,
Mohr, W., Kfm.
1088 E. ES E.V. D., An
(Ausland)
V. Blambed, A., Verwalter
(Chemnigftr. 26)
te B., Mafjchinift 4
G®robetty, X. , Schaufpielerin
Meyer, B, TWw. 4
— M., Schneiderin 4
b. Nußbaum, M., Schauz
{pielerin 8
AS BD. En
Ste A fm...
Stahl, 6 She RA
Theater-Schauipielhaus,
Tümmers, SG., Städtijcher
Hausmftr. T
Bimmermann, YA, Sander
fteher
1083b E. Kracht, €. D. F.,
in. (Ausland)
V. Plambeck, A, Verwalter
(Chemnigftz. 26)
Below, M., Näherin 4
Genz, HD., Badew. 4
SGrolmann, E., Ww.
Kley, X., Buchdr. Bei. 7.8028
Schmidt, O., Wagenb. 4
— W., Wagenb. 4
— sen., W., Arbeiter 4
Soergel, G., Ww. 3
Walch, F., Reg. Rat 1
Wende, KR. Kapitänleutn.a. D.
Wriedt, A., Stenotypiftin
— 6, Bahnteconikerin
F., Zheaterbdirett.
105 E. Loge, E., Frau (Ikehoe,
EP 44)
RU Lehrerin a. D.
Sogannlen, R „Priv. Klinik
T. 5590 x
Lorenken, X „ Lehrer a. D.
Majehrzack, . Arbeit. 5
— G., Mechanik. 5
—6., Wow.
Sied, G., Kim.
5
Siever8, H., Prokuriit 2
Stoffregen, W., Bertr. 2
Wefjchenfelder, K., Schiffbaus
ingen.
Wittmann, 3, Univerf. Prof.
107 E. 2öwy, M., Ingenieur
(Görtau- Böhmen)
V. Haus: u. Grundeigentümb.
v. Kiel u. Umgegend.
(Holftenftr. 104)
Briegleb, G., Student
— 9., Lehrerin
— B., Staatl.Lott,Cinn.
— R., Dipl. Lehrerin
Hecht, Ch., Ob. Lehrer
— 6, Lehrerin
— ©., Dr. rer. pol.

NND
— 109 —
107 A en Ledergroß:
hHandl. T. 4497
Schmod, €, Ob. Ingen, 3
Steffau, B., Dr., Mar. Ob.
Stabsarzt T. 4652 x}
109 geb. 3. Rnooper Weg 190
E. Franken, K., Ingenieur
(Berlin)
Feuerhake, F., Ob. Sri
vollzieher
— D., Kontorift
Rave, A., Freg. Kapt. a. ®
T. 3538
Stüve, X., Kindermwaghdlg.
Vierth, I., Ob. Umtsanwalt
Wullenweber, S., Lehrerin 4
111 geb. 3. Anooper Weg 192
E. Rühl, OH. O., Rentner
V. Siebe, AM, Bezirt3- Schorn:
jteinfegermftz. A
Bote, A., Ingen. 5
Hamann, F., Sefretärin
Knaadk, A., Stenotypijtin 4
— 9., Mar. Ob. SION
. fir.
Koßmann, L., Staatl. Sl
Einnehm. T. 6849 8
Wilfens, E., Ob. Ingen.
1lla E. SJegminat, H., Uhr:
mad.
Bauer, Nachflg., €. Ahrens,
Wollwaren T. 2508
Kamiysti, E., vw. Chefing.
Küngel, E., Stadtjelr. 4
Prange, M., Stadtaffift. 2
185 Anugen, E., Kaufın.
(Sonderburg)
V. Siethmann, E€., Büroang.
Beamtenbk, 3. Kiel, Neben:
ftelle II T. 4007—4009
Bedter, H. I., Apothek, Prakt.
Danneberg, R., Ww. 4
— W., Dreher
E8000n HD. I. Sievers
Gelbe 9 „ Bartiewaren
T. 2586
Hellwig, E., Lehrer 5
Ser, E., Grünwarenhdla.
Liepner, H., Töpfermeifter
T. 2881
Marzen, A., Kolontalwaren
— T Mechanik. 1
„ Meijend, 1
ont, S., Schanfwirt 4
Rundt, 8 rijeur
Stahl, G., Schankwirt 2
Tirlit, $., Dr, Ob. Fildh-
Be N Schlesw. Seifen
Mlöre, A. Wiv. 4
Zacharias, D., Kfm.
T. 6526
— X, Wo.
2
— & Werner, Handelsbvertr.
T. 6526
<- Rnvoper Weg >
11567 E Beterfen, A, Gärte
neret
RPeterjen, A, Wem.
— F., Blumenhaus ‚T. 1346
117. 119 eriftiert nicht
121E ECHT Gef.
T. 182—1833
8
A €, TS reiDsrENOT
Bub, N ON Brauer
Braitmater, ©., Dr. med.,
Arzt T. 1091
— CE, Buchhalt. 1
— ©., Kontorift 1
Schloß-Schifferer: Brauerei
MG. T. 132—188
123 E. Danieljen, D., Groß:
ff. (Ausland, Kopenhag.)
V. Züth, R., (VBerwalt.) PO
Ob. njpett.
Hinz, FF, Schloffer 3
Kafrenz, ., Kfın.
Roß, M., Dr., Arzt T. 2301
Schor, W., A Direlt.
PER „, Kor. Rapt.
5
125 E. Qunding, A., Bauteche
nifer (Flensburg)

Holtenauer Straße
125 V. N a ‚Gejchäfts:
führ. T. 1
Bickel, A., Din med., Bahn
arzt
Yöttaer, W., Ob.Steuerjetr.
Gebühr, H., Indent. Ob.
Inijpekt. 4
— W., Student 4
Grotheus, H., Univ. Biblio:
thefar 1
Müller, G.,Dr., Mar. Stabs:
arzt
Sdhulte, R., Korb. Kapt. 4
Schönwetter, ©., Stubdienrat
Stefansmwa, M., Apothekerin
Quedenfeldt, F., vw. Major
127 E. $illy, W., Architekt
(Schlefftadt)
V. Sped, R., Berwalt.
(SMinte 19)
Frend, E., Ingen. T. 5160
Hahn, E., Major T. 5915
Müller, M., Frau T. 2
WPleuger, M., Laborantin 3
Probit, A., Kupferjhmied 4
Schmidt, I., Ob. Landger.Rat
Schuricht, L., Banfdirekt. 1
129 E. Gerbrandt, G., stud.
phil. (Fleethörn 1. 8)
Broszat, E., Heizer 4
Grumau, M., Dr. jur. Qand-
ger. Nat 8
Sutmann, S., Dr. PA
Chemif.
Lindemann, F., Mar. 9.
Stabsing. a. D.
Pöffel, C., Dr, Zahnarzt 1
Schwieger, SD. Eijenb. Sb.
Aifiit. a. D.
Sembrigli, M., ein. 3
Struve, E., Kim. E. 5916
— Fu Buchhalt.
131 E. Ebeling, M. 8. N
Ebeling, %., Dr. med.
Engel, G., "Bauarb.
Hammerich, MA. 8, Pe
röfteret T. N
Heitmann, B.,
DHolit, A., Ob. DT. 1525
Stieper, W., Ingen. 4
Stohwaffer, © Korv.Rpt. 3
— 9., Kpt. Ltn.a. D. T. 1976
Wahnran, E., Ww.
v. Wasmer, L., Dr, Geh.
Sanit. Rat 1
1833 E. Medlenburg, P. B. I.
2
Kaufn, 2
Lange, E., Wıv.
Lübers, H., techn. Kin. 1
Nebe, H., Landmeff.
NöhHr8&,M., Wi. 8
Schöllermann, SFr Boftanz
wärter
Schumacher, R., Mar. Ob.
Ingen,
Weiß, W., Krankentk. Angel
Wulf, I, Ww.
135 E. VBornhöft, W., Gun
hächt. (Ecthof)
49h Dur an
oben, € € Sführ.
Hah, I. MW. 1
Holtorf, S Reg. Bauinjpefkt.
; Rüntenderg, D., Bol. Optm
Köhrjen, M., Ww. 2
Langeloh, H., techniiche
Mifijtentin
Meier, D., Arbeit. 8
Motjdmann, L., Marine:
ftabSzahlmftr. 8
Nodewoldt, K., Lehrer 2
Schmidt, Wr "Feifeur 4
Siggeltow, MM, Benfionär 1
Suhr, I., Lehrer a. D. 2
Wagner, R., Ingen. 2
Welbien, W., Bauführ.
137 E. Hehler, M., Landwirt
(Steinftz. 1)
Charlet, D., Klabierlehrerin
Dierks, O., Ob. Poftjefr. 3
Mordhorit, R., Schladhtermfir,
Schente, B., Ob. Dedoffiz.
Weißenberg, WW, Marines
/ ingen. a. D. 1
—<- Steinftr. Ze


zeit AM.
139 E. Arndt, E., Ww.FDro-
gerie T. 8960
Arndt, H., Drogijt T, 3960
Bo, B., Hausdame 3
Dethlefien, Bo BEE [8
Herbold, A.,
Sungjobann, - „ Füärber.=
Filiale
$adow, N., Verwalt. 8
Kiene, D., Tapez. T. 3228
Martens, W., Ww. 1
Martijchewsti, A., Haf. Bol.
Ob. Sehr. 4
Meyer, Ch., Ws. 72
Niffen, I, Ingen. 1
Degelmann, I. ,Bezirksbireft.
T. 5988

Shambergen, M., Ww. 2
Schulz, W., Kfm. 8
N G., Iuft. Anw.
ME Xohannfen, ©. 6,
Rentner 5
Bänder, A., Ww. 4
Begreis, M., Wim. 2
Eharbt, H., Kim.
Geerdb, R., Major a. D.
Heedt, H., Kapt. a. D. T. 5509
Schütt, W., Mar.Ober:
ftabsjahlmftr, a, D.
143 E. Bidel, A, Zöpfermftr,
(Mr. 73)
Badewig, VB., Wim.
Draunic, F., Gemüfe T. 4
De R., Marinebeamt.
Reledridjen, W., Ww.
Führing, KR , Matermitr.
DHärtwig, C, Kontoriitin
— €, -LYijhlermftr.
— M., Kontoriftin
Jacoby, M., Ww.
Kahlde, R., Möbeltranspo:
T. 5491
Langenbach, L., Lehrerin a. V.
Maaich, E., Ww. 4
Maly, M., Mufifer
Reinicke, ©. Tapez. 2
an R., Schneider 2
Rohr, B., Plätterin 4
Schröder, W., Ob.Torp. a. D.
Wendland, R., Reifender 3
145 E. Delfs, % Bäcermftr.
T. 2805
-Baldun, I., Kauffr. 4
Barduna, H., Verkäuferin 4
Bötel, E., Näherin 4
Burg, M., Ob. Ingen. 3
Hijdher, C., Stud, Nät 3
Graupner, X., Stadt:
angeftellte
— M., a ehr
300
GSrojch
Serben R., Heiz. Mont. 1
Hartung, H.Leutn.3.S.a. D. 1
Henningjen, I, Volls:
fOullehrer
Kijärböll, C., Rektor
— G, Bankangeftellte
— E€., Stenotypiftin
Saft, F., Bäder
a EM ES
marchfitr.
147 Bauftelle Tan
149 E. Siegmon, 6, %. ©.
Freg.Kapt. a.D. T.4049 2
AUllerti, C., Schulrat i. NR. 2

Bode, W., Former 4
Brand, © T.phil., Chemit.
9. Od. Mafchinenmftz.
A, A eheeein
Hujter, € en 2
DHübjch, E., Kfm. 4388 1
Selen, D., Rentnerin 1
CE ®, Kolonialwr.
59
nOOaL AST OETSDE, 4
, Bankbeamter 4
— N. BuchHhalterin 4
Zroebft, M., Kapt. T. 2895
Voigt, H., Regiffeut 2
Waßmann-Albaty, M.,
Schaufpielerin 2
Wieland, G., Dr. phil. 4
KLE Senjen, R. 6. A,
Eigentümer

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.