BS
sn
I
AS
ss
Ca
Soon SD
A
N a
SA
Hardenbergitrafe
Sohlbed, W., Kfm. 2
"nam R., Regifir.Vorft.
SOHN Tbereie, Höterei
i t, Y., Malerwerkit.
HS ln SM bauln
a 1
Rohde, A, Ten. Reg. Inip.
Hönte, ®., Werftober-
8 gib. a. 'D.
S Schreiber, 2. Fabrtt. T
Selen, W., Venfionär
in objen, 5., Rentnerin 2
Adler, Ob. Dedofiz. a.D.
Ölgaß, E., Lehrerin 2
ieher,
enfe, On Steueeinipett ;
ehrer
Biered, Un Verkäuferin 3
Wu, 8

Witt, $ 8. it €
n0%e%en, 5 M., ie {
Er Qblenplag
Ptinfhaus, R., Kohlen
Bl
BE 6 Saufen C., Schifis:
{8
Sn üheenbrocht
a 102
Sieh, 8, Bol. Bürodiät.
6 B., Wo. 8
Sbeijepn, M., Ww. 1
Oebhardt, A Leutn. a. D.
, Stud. pharm. 1
Sem Zeutn. (X) a.D.
a Ad, O., Schugpol. Beamt.
Die An tet. At.
Ir M., Büroangelt. 2
Teegubeler, Jj., Kapt.
we N., Steuerfetret.
„, Mol. Betr. a
E Aigen a, W., Arbeit,
Den — 9. Bürogebh.
8 Nhing, €, faufın. angel
Ser Cnbrodt, M., Wow.
Rn big, A. Benfionär 3
Kdenbauer, W „, Handels:
8
, M., Möbeltijchler
, R., Lohnbuchhalt,
N , Seutn. 3. S.a.D.
Schloffer 8
A %., Magnetopath
22 Eat F., Rabellöter
Si Knoch, R., Zimmerpolier
Chen, %., Dipl. Ing. 8
Donau, &. FD, Ob.
we
„ Angeft.
, €, Wo.
5 Mafermftr,
Ben Al.
— Q., Pol. Aifijt. a.D.
SS DHoltenauer Str. DZ
38 geh. eriftiert nicht
E BE Holtenauer Str. 161
amt. = Wohn. = Verein
ut. 19 IS ©. (Karlitr.
ra G., Reijender
2
2
2
8
=D. Bantdeamt.
Nofeing, R., Lehrer
Ratftens, Anna, stud. chem:
, Rektor
® N ED RerteTegrapben-
$
Schleifer: © $. Sehrer
Od Stadirentm t;
Sn, CO Arbeiterin ir
Seifert, €,
Medi, 4. © S- Mar. AH
307 üp tudienaffefl.
p% 3. Holtenauer Str. 161
. nt Wohn. = Verein
it. 1 b. ©. (Karlitr.
And, 3, 15)
A WM, Buchhalterin
<<, techn. Gebilfin
Wo. 8
Deiöleen, ©. D., Verw.

30 Dethlefien, V., Iunglehr.
Dreyer, H., Lehrer
John, G., Bankbeamt.
— U., Dr. phil., Bbhyfiter
Möller, A., Rektor
Rodelsfe, D., Tijchler
Sievert, A, Rektor 2
Wiehner, H., Zeich.= u. Anne
Tehrerin
<- Schillitr. DZ
32 E VBeamt. = Wohn. = Verein
S. a b. ©. (Karlitr.
r. 18. 15)
Bock, G., Land.Ob.Infp.a.D.
Kaftenbauer, Fr... Ob.Leutn.
+ S.
Lejchte, E., Baggermftr.
— D., Elettroing.
Noack, A., Büroangeftellte 2
NMohwer, Sr Land. Ob. Sale
a. D.
— RL Umtägeh. S
Rübenach, A, Regiftraturz
vorfteher 1
Staab, A., Ob. Deckoffizier
Timmelmeyer, E., Privatiere
Vogel, A., Bürogehilfin 1
— A., Rechn.Rat 1
— €, Büroangeftellte 1
— D., Student 1
34 £ ra „Wohn. Verein
e. ®. m. b. ©. (Karlitraße
Nr. 13. 15)
Böhlt, D., Lehrerin 1
— Q., Wo. 1
Bübhrfe, W. K., Zolljekretär
Cyrenius, I., Buchhalterin 5
— R., Aifijtent
— W., BiblL.Ob.Setr.
Gaede, Da, Majch. Ing.
— M., Wi.
Lenz, ®., Kfm.
Müller, E., Kanzl. Aifift.
— Stadtangelt.
Niffen, X., Ob.-Steuerfekr,
Raul, E.W., Leutnant a.D. 1
Rofenbufch, H., Mar. Ser
a. D:
YS Fichtejtr. Zr
Bauftellen
<- Ravensberg DZ
Harmsitrafe
Dr. theol. et phil. Claus
Harms, Ober-Konfiftorialrat,
Rropit in Kiel 1835—1846
geb. 25. 5. 1778, geft. 1.2. 1855
(Straßenbild j. nächjte Spalte)
<- Sophienblatt Ze
Linke Seite
1 geb. 3. Sopbienblatt 50a
E. Lange, O., Frau
(Sophienblatt 52a)
SH Fu Schhfdonet
Holdmann, O ; Wo. 1
Kahle,D., Ob. Koftfetr. a.D.2
Kirjchte, A, Ingen.
König, M., Handelsfr.
E. Nönnfeldt’jhe Erben
V. Rlappenbach, L., Frau 1
Borck, W., Arbeiter
Doll, R., Ob. Dahnojjiiteng
Gijest, S., Hın. Angelt. S
Hanjen, E., Schußmann 2
Haß, Is Feijeur 8
Senjen, H., Handelsm.
Rlappenbach, W., Lotomot.
Führer a. D. 1
Limburg, H., Zollaffift. a. D.
Will, W., Kim. 8
BIS SD. Majchinift
— 3., Schneider
5 E Kbeilenten N., Lotfe
(Holtenau)
V. Bebenjee, H., Arbeiter
Brandt, E., Wmw.
— D. TTS
Hahn, R., Maurer
Harps, &, Ww.
Yeste, I, Straßenb. wo.
Beamter

En, A
(Straßenbild zu Harmöftr.)
3 mannjir.
allee
Kirchhof:
ae ir.
Schüten- wall
Schüßgen-
part
| Baul=Flent-
ming-Str.

5 Ywe, K., Bankbeamter
Magdanz, ®., Schloffer 1
Majuch, K., Bootm. Maat 3
Modzinowsti, W., Frau 2
Reter5s, H., Schlachter
Rönnau, G,, Maler
Tietgen, H., Frau
Wulf, 6., Stenotypiftin
— 9. Wo.
E. Rrufje, F. RN. M., Vieh-
händler (Nr. 9)
Desler, Y., Handelsvertr.
Se ®. Steuetinjpelt
Dtto, M., Abteilungsleit. 3
Bene , Seifengroßhdlg.
E vo vn S M., Vieh:
hd. T. 1
Lüders, en OberSibr
jefretär a. W. 2
Mengel, A., Ingen.
— M., Erzieherin
— R., Privatier
Saß, Korbwaren
11. 13 E. Nichters, W.,
Eigent. (Ererzierplaß 33)
Autoheim u. Majcdhinenfabr,
W. Richters T. 6756
Chrift, Chr., Abbruchunter:
nechmer T. 3243
— Y., Maurer 1
Glau, F., Arbeiter 1
Hartmann, B., Ingen. 1
15 E. Roth, 6. D., Handels:
mann T. 5404
Brandt, I., Arbeiterin H.1
Demmler, M., Kim. 2
Feuerfänger, R., Tatler 3
Hagenau, I. N Koftigafn. i
— ®, offer
Hennersdort, M., Näherin e
Kloth, A., Gemifehändlerin
Misfeldt, W., Buchhalter 1
— W., Kontorift 1
Molgen, H., Arbeiter H, 1
Steen, F., Kranführer 2
Weber, A., Frau H.
tt DD DO

Harmsftrafe
17 E. Glindemann, D., Be:
triebsleiter
Bendiren, B., Rentenempf. 1
Glindemann, £., Kontoriftin
Hüther, R., Majdhinenb, 3
Kieler Elettromotorenwert
@. m. 5. ©. T. 2365
Milet, G., Bol. Beamt. 3
Nährich, W,, Kellner 1
Lrenz, W., Schuhmacher
Schenk, E., Kaffiererin 1
— F., Verw. Angeft. 1
Thode, H., Schuhmacher
19 E. Warter, I. E., Küäfe-
großhandig T. 210—211
Bill, D., We. H. 1
Kojelis, M., Arbeiterin 1
Rehberg, D., Pojamentier:
waren 1
NRönnfeldt, D., Kraftwagen:
führer 1
— D., Kuticher 1
Rüdiger, W., Arbeiterin H. 1
Scheffler, I., Arbeiter 1
21 E. Klüßmann, X. ©., File
räucherei T. 2323
Seue, F., Boftillon
Kühne, F., Verkäuferin 2
— W., Bol. Ajfijtent a.D.2
Schönwetter, H., Poftichaffn.
23 E. Stölting‘jhe Erben
V. Stölting, €., Ww.
Boe, KX., Ob.Boftihafin. 1
Kähler, M., Ob.Monteur 2
— N, Bi, 2
Köfter, W., Fın. Angejt.
Schnad, E, Invalide
25 geh. 3. Köntgsweg 53. 55
E. Nieden, A., Gaftıw. T. 3162
Bern, H., Maler 4
Büchmann, F., Kutfher 1
Hanjen, E., Ws. 8
AO £., Reifender 2
$ähler, E., Wo.
— 6., Schiffbau.
Röfter, E., Wow.
Kraat, &. Meijender
Meyer, M., Wiv.
MNieswand, A., Hobler
— MM, Reijender
Weis, W,, Kim,
<- Rönigsweg >
27 eriftiert nicht
29 E. Schaad, X. I, Schuh»
machermftr. (ndriosend)
Dehnt, E., Arbeit.
DLjanfen, N KOCH Ggetaum.
Koch, G., Schneider
Löhndorf, M., Ww. 4
Niotrowsti, M., Kontoriftin
Meefe, F., Boftaffift. a. D.
Sander, H., Zijchler 8
— M., Wo. 3
Soplüter, ©» Hausdiener 1
SI „ Spebiteur 2
Stengel, O ; Schloffer 4
Wiltens, I., ft. Wachtmfir.
Willert, H., Schuhmacher
31 E. W8dorff“ ihe Erben
V. Alsdorf, M., Wow.
DBabbe, A., Wo.
Carftenfen, H., Bürogeh. 4
Claußen, I., Kellner 2
Demuth, F. Boftjchafin. a.D.
%., Hebamme
Sirnus, S., Metallihleif. 1
genden, X%., Ynvalide 1
Roth, F., Venfionär
Schäfer, R., Schmied
Schmidt, X., Arbeit.
Schröder, A., Ww.
— CE, Zelephoniftin
Siem, F., Arbeit.
— F., Werftarbeiter
Wajchinsty, E., Kin.
Wide, KX., Schloffer
83 E. Plambed, G., Malermftr.
(Kirchhofallee '92)
AWlberts, O., Straßenbahn:
fhafner
Grüning, U, Ww.
— M., Lageriftin
Heidede, K., Mafjchinift
Krug, U., Sattler
Lorenzen, M., Wi.
DO DO DI bt m ©3030

zeit IM.
33 Mikfeldt, W., Maler
NehHlS, H., Kfm. 3
Schlünzer, C., Ww. 1
Schnad, X., Arbeit.
Untiedt, E., Eijenb. Shofn
— F., Arbeit.
Weber, F., Formermitr. 5
35 E. Deiß, '&. ©. SO Kam:
merjäger T. % 1
Dibbern, M., Biettwafterin
Dooje, W., Benfionär
Groth, E.,Eijenb.Ob.Schaffn.
Mews, W., Poftjekr. 8
Priüß, A, Dr. phil., Stuß,
Affeffor
Rauter, A., Näherin 3
— X, Wow. 8
— O., Zimmerer 8
Schimmel, A., Wirtichafterin
Schlüter, W., Bühnenarb. 4
Stamer, D., Reifjende 4
Weiß, A, Maijchinift
Wieland, E., PlaHanmweijerin
37 E. NMolff, I., Bohrer
Dittmann, A., Plätterei 2
— D., Wo.
iebler, A., Former
erth, O., Maijchinift
Hopp, C., Bohrer
Yöhnk, O., Bürogehilfe
Kiel, X., Tijhler
Schnegogti, R., Pförtner
Wilms, K., Arbeit.
839 E. Oiterreich‘jhe Erben
V. Wendt, H., Schuhmmftr.
De £., Ww 1
anjen, F., er 4
Kindt, B., Fl 2
— F., Näherin 2
Lübders, & Schmied $
1
1
8
u.» CS
Meyer, A., Handlgsgeh.
Reife, E, "Solachtergei.
— ., 3immerm.
Berthun, W., Nieter
Steffen, A., Chauffeur
Wendt, X., Kontoriftin
41E Binafe Erben
V. Blog, A., Wi.
Blöder, M., Wi.
Hochftuhl, VBürvangeft. 3
Meinen, E., Höterei
Reimers, ® Arbeit, 1
Siebert, 6., Schifszimm. 3
Tietje, D., Wo.
Truberg, H., Bote
MVollftedt, MM Heizer
— $., Strohhutnäherin 2
Walfer, L., Wäijcher 1
43 E. Diener, E. A., Privatm.
(Lübed)
V. Rahl,&.,Tijchler T.4656 H.
Brir, W., Hm. Angeft.
Haß, A., Arbeit.
Klauf, F., Invalide
Kloje, B., Plätterin
— 6, Kranführ,
— M., Wo.
Krufe, H., Nieter
Keding, A., Frau
Mahl, M., Gew. Angeft.
Moeller, K., Arbeit.
Rehbehn, A., Arbeit.
Schöneweiß, R., Buchdruc, 1
Schönfeldt, L., Rang. Auffeh.
45 E. Zhode, D. F., Privatm.
Boger, A., Dreher
— X, Schweißer 38
Brods, H., Ladierer 1
Büll, H., Stemmer
Snugmann, C., Näherin 2
Göße, H., Ingen. 4
Leisner, A., Ww. 4
MPfilter, E., Wi, $
1
1
4
tr.
DNDPDNDNDOOO 0
— M., Handelsmann
Ricke, E., Händler
Sudow, O., Kfm. T.
Stuhr, H., Arbeit.
Stühm, A., Maurer
QE CE Bädermftr.
Baft, D., Wo. 8
Bentel, H. Schiffbau. 2
Bod, Bf Buchhalt.
Dee Ce 1
Kürgenfen, A., Arbeit. 1
Kiene, H., T Mler 4
Pallajch, M., Maichinijt 4

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.