73 Schroers, G., apierhblg.
T..3905
Steffens, %., Brotfiliale
Stelting, &., Kfm. 2
Werrmann, E., Mafchinbau.
75 Ei W., Amtsger.
at
Achepohl,E., Reg. Bauaffejf. 4
v. Baffewis, F., Oberit-
Teutn. a. D. 1
Sammelien,F., Kranfenwärt.
Orader, M., Ww. 3
Sujemihl,W., cand.chem. 2
— W,, Rechtsanw. 2
Timm, E., Kim. 3
van Wüllen-Scholten, E.,
Bol. Hauptm. 3
77 E. Marchander, H.,
Biviling, A t0Oh)
V. Bultorf, S., Lehrer
(Hohenberaftr. 5)
HYähnichen, D., vw. Mar.
Bahlmftr.
Höhne, A., Majchinbau. 4
ooft, H., Boftrat 2
Kühl, D., Verkäuferin
— 8, Am.
Lange, W., Dr. med., Mar.
Ob. Stabsarzt 3
Linste, A., Ww. 3
Oppel, N., Dr. Mufiklehr. 4
Beterjen, M., Strickerin
obhle, F., Kapit. a. D. 1
778 geb. 3. Wrangeljtr. 35
77b Stallung .
E. Bultorf, X. €. &.,
Architett (Frandeftr. 18)
79 E. Meyer, W., Kim. 1
echt, Zh., Kim. 2
KÜihs, A. Db. Telegr.Infjpekt.
— 9., Bofthelferin
Lufdhmann, E., Frau 8
Mader, C., Telegr. Inipelt. 4
81 E. Boldt’ihe Erben
V. Boldt, K., Ww.
Bahrenfuß, M., Ww.
Banfe, M., Wis.
Bumann, M., Dr. Ju.
Sur. Hilfsarbeit.
David, H., Inftallat. T. 1
Dürkopp, A. Voltsichullehr. 3
T, W
— Z., Wo. 8
” Emersleben, D., Nohhfifer 1
Göldel, X., Ob. Zolljetr. 3
Suticher, &., Stenotypijtin 2
— %., Arzthelferin
— W., Schneidermftr,
Hehnte, E., Lehrerin
Herker, A., Direlirice T. 2
— €, Rontoriftin 2
Horlik, H., Kanzleiajfijt. 1
SIenjen, I, Voltsjchullehr. 3
Hngiverfen, F., Bäckermitr,
T. 6179
Iuft, Ch., Kellner 4
— C€h., Soldfchmied 4
Möde, E., We.
Müller, A, Frau x
Peterjen, I., Hunkoffig. 4
) Mubin, .M., Bigarrenhdlg. 2
Schuhm.
- HD
X N
Start, 5.
83 Bauftelle
85 E. Staad, 9., Bimmer:
mftr. (Suchsdorf)
Albert, H., Maffeurin 1
Brüc, W., Nedatt. 1
Dahle, I., Hm. Ungeit. 4
Didhang, X. F., stud. med.
Gerlig, KL, rijeur
Hacobi, H., Kaffenb. 3
Föhnte, A, Kim. 2
Rabundt, R., Vermieterin 2
Küchler, R., Mar. Baurat 2
Mangels, R., VBoftajfift. 4
NRathije, M., Hausdame 1
Reinbrecht, 5., Dr., Meferend.
Rochus, F., Schloffermitr. 4
Schoer, F., Schneider
<- Wrangelitr. >
87—107 Gärten
=<- Csmarchftr.
109 E. Möller Ch. (Niemanns-
weg 100)


109 Adams,
a. D
Gebede,
Arzt a. D., prakt. Arzt
T. 1701
Kraus, I, Wi.
Möhlijch, E., Frau
Steffens, F., Fahrradhdlg.
111. 113 E. Naulien, 6.,
V. Wittorf, B., Verwalt.
(Kirchhofallee 83)
Behnde, F., Kont. Adın.
a. D. T. 2392
Elwers, 5., Kim. T.
— Q., Wo.
— %®., Student
Schulte, A., Setr.
— E., Verlags Direkt.
—\R., Selret.
Seeger, E., vw. San. Rat
Witt, N., Arbeit.
115 E. Sangneß, &., Frau
(Düfternbrook 33)
V. Kraft, W., Verwalt.
(Feldjtr. 129)
Hanjen,6G.,Dr.jur.„Referend.
Yahnke, G., Schiffzimmerer
SE YM., Ob.Landesger.
at
1
MReichardbt, E., Marineanw.
Schu, F., Mar. Kriegs:
ger. Nat
117 E. Sehmann, £. F.R.,
Bauunternehm. T. 2564 3
Hundt, I., Rechtsanw.
dZacob, G., Prof. 1
Landgraf, D., Steuerinjpett.
Sorking, M., Frau
119 E. Gerdts, A., Wi.
Emwers, F., Majdhinenmitr. 3
Trietjch, E., Wim. 8
Obhrt, H., RNentnerin 2
Pauly, E., Ww. 8
Stibbe, M., Ob. Deckoffiz. 1
121 E. Tonke, A. RK. M.,
Dekonom (Wilhelminen-
{traße 33)
Bande, A., Knbvalide
— %., Bol. Wachtmftr,
Bebenherm, C., Privatiere 3
Find, W., Ob. Dedoffiz. 2

Siering, S., Schuhm. 3
Örage, D., Kellner 3
Hamann, A., Technik. 1
Langer, R., Ww.
Lehmann, M., MW.
Marczewsti, &., Schuhm.
Noad, G., Prokurijt
Denide, E., Kindergart.Leit.
— ß., biv. Nechn. Rat 1
Mieber, M., Werftinfpekt. 2
Zhomas, M., Majchinenb. 3
Vennekohl, F., Ww. . 3
<- Lüßowftr. >
123 E. v. Döhren, I. ©., Kim.
(Abolfftr. 6)
Bartelt, H., Invalid. 2
Brandt, B., Gew.Lehrerin 1
Büttler, K., Zollinfpett. 4
Donner, L., Bollmajchinift
Ewers, E., Wem. 1
Gäbdke, W., hHem.Affijt. 2
ÖGruettner, G., Wim. 3
Sutzeit, M., Bolljetr. 4
ib, A., Gewerbelehrerin 1
Hoppe, B., Leutn. 3. S.
a. D. T. 2846
— GCflijabeth, Höteret
Sanjen, F., Bol. Ob. Wacht:
mtr,
Kallmorgen, W., cand.
W

V. Janz, D., Majchinenwärt.


arch.
—-

T., Ob. Dedoffiz.
Briefemetfter, F., Ronzertf. 1
F., Mar. Gen. Ob.
Nu
Meyer, F., Ob. Zollinipekt. 3
Mußbach, C., Stadtjefr. 2
Saft. (Niemannsweg81)
VBajenach, N., Ingen. 8
1
Henneberg, E., Studentin 3
— ©., Kunftgewerblerin 3
— 3., Dr., Initit. Direkt. 3
Lorenz, M., Theatermiftr. 1
Schlumbohm, F., Prokuriit
T. 1600 1
DNDNDN
Vibrans, W., Bankdirekt.
aD. NT. 2
— M., Wo. 3
131 E. Stamm, &S., Kfm.
T. 5553 Er
2
183 E. Daaften S., Kpin.
135 eriftiert nicht
137 E. Eggers, WM, Lebensm.
T. 828
139 E. Franf, FA. F., Kim.
(£5öln).
141 E. Qundin, N. GE, Kim.


123 Michter, X., Benfionär 3
Nodenberg, I., Seminariftin
Stelzer, M., Yuftizr. Wow. 1
125 E. Hager, F., Prof.
Dwinger, A., Schorniteinfeg.
Marquardjen, M., vw. Geb.
Reg. Rat \ 3
Müller, H., Architett 1
BPeipers, M., vw Univer].
Prof. 8
Schmidt, H., Korv. Kapt. 2
Uthemann, Y., vw. wirt.
Geh. Mar. Baurat x
AWySdak, A., Schneider
127 E. Sandelin, E., Kfm.
(Stodholm)
V. Künnemann, Berwalt.
(Rirchhofallee 80)
Dominic, H., Viceadm. a.
D. T. 2820
Hanfjen, D., Malermftr.
T. 2481 H.
Kolbe, H., Seeoffiz. T. 1900
Müde, O., Heizer H.
Nathie, H., Rechtsanw.
T. 1635 2
XZhibaut, C., Mar. Stabs-
zahlmftr.
1278 geb. 3. Nr. 127
129 E. Benjamin, D., offene
Handelsgej. (Hamburg)
V. Rünnemann, B., Bücher:
rebifor (Kirchhofallee 80)
Bethmann, D., Kfm. 2
Kraft, K., Arb. Erdg,
—98., Kfm. n
— ., Kraftwagführ. H. ,,
Siebe, F., Korv. Kptn. Erdg,
Mn W., Geh. Boftrat
a
„.D. 1
Reuter, AW., Dr. med. 8
i de.
Efjelsgroth, T., Kfm. T. 5164
Srofjch, R., Dr. Gejhftsführ.
Kiejerikfy, G., Kptleutn. 3
Lijchte, M., Frau 4
Urbach, E., Wi.
a. D. Erde.
Böttger, Ch., Möbelhdl. 2
Dudek, Fr., Land. Sach:
bverftänd. 1
Alatt, H., Wi. Erdg.
Mersmann R., verw. Land-
ger. Rat 3
Delte, Fr., Schubhm. Erdg.
$., Schubhmmftr. T. 3824
Poepperling, M., Frau 3
Rinne, B., Dr., Landger. Rat
Stüden, R., Priv. Doz. 2
Babel, Frieda, Wi. 1
<- Yorditr.
A Erdg.
Erdmann, I, Labor.Ajfijt.
Sachs, G., Rechtsanw.
Zhode, R., Bankdirett.
Stoltenberg, A., Wi.
Stuhr, E., Setret.
— 9. Wo.
— M., Reifjend.
Voigt, AW., Ww.
“NND NO
V. Schlauch, Fabrifant
(Sirhhofallee 33)
Eyerich, N, Mar. Stabsarzt
Hamann, F., Betr. Ob. Ing.
Marr, O., Minijt. Dirett.
a. D 2
Trulien, ®., Kriminalaffift.
Schwebbe, H., Staatsanıw.
ichaftsrat 3
(Stodholm)
V. Rünnemann, B., Verwalt.
(Rirchhofallee 80)
Budermann, I, Gejchäftst.
Hreyberg, F., Stud. phil.
Hinz, G., Ingen. Erdg.
Hohnwald, E., Frau 3
%
10E.


141 Sipp, XW., Bürovith.
1
Lehmann, £., Pianift 8
Meyer, E., Studienrat a.D.
— ®., Gerichts-Referend. S
M., Fürjorgerin
Riedel, E., Volontärin 2
— GS., dw. Kontreadmir. 3
Rieper, Ds, Schuhm. Erde.
— O., Wärter
Schow, M., Fabritpflegerin
— M., Wi. 3
<- Bülowftr. >
143 E. Beye, N., Privatier 4
Amter, H., Leutn. a. D. 1
Arlett, H., Mar. Ob. Bahlı.
Heinze, AW., Rechn. Rat 1
Hueding, V., Landger. Dirett.
Krüder, €, F., Secoffiz. 2
Künftler, K., Kapit. T. 1761
Laufien, H., AWbilgsleit. 3
Ludwik, O., Ziviling. T. 5428
Meier, H., Betr. Ajftit. 3
Mohr, H., Benj. Erdg.
MNikoleit, AW., stud. jur. 2
— ©. 3ollinfp. 2
LVichinot, H., beetd. Bücher:
vebijor 2
Thielen, H., Kim. T. 1965
Beyn, I., Kim. Erdg,
157 E. Barteld, H., Lagerhalter
159 E. Meintfe, B., Direktor
161 E. Rirchhofer, I., Baurat
Fride, E., Wm.
Rechte Seite
2 E. Bobhl, E. K., Inftrumen-
tenm. (Hojpitalitr. 27)
Vartmann, K., Buchhalt. 1
Boller, X., Vermieterin 2
Hoyer, E., Techn. 1
Schardius, M., Komifer 1
E: Henningjen, G., Mufik.
Hoffmann, D., Gefchäftsführ.
Lipfowsti, R., Buchhalt. 3
Naeve, E., Ww.
— $., Mafdhinenjhloff.
Diterwald, X, Bauunter-
nehmer T. 7046 2
Sperling, B., Steuerm. a.D.
E. Nitter, €. N., Indalide
Bachmann, M., Ynval. H.
Borchert, W., Monteur
Höfs, R., Bootsın. Maat 3
Hübner, D., Gejhäftsführ.2
Jäger, I, Schneiderin 1
Kürjchner, R., Rohrleg. H.
Linfel, N., Arbeit. HA2
Lund, A., Wi. H: 4
Manthei, M., Former H. 1
Marquardt, E., Kranführ. 3
May, E., Arbeiterin
Neumann, E., Arbeit.
Popoff, KX., Student Erde:
Rauer, W., Kupferfhmied 1
Sievers, A., Handelam. H.
Syha, F., Elettrif. 2
Seemann sen., 6. F.,
Autovermtg. T. X
V. Haus-u.Grundbef.=Verein
(Holftenftr. 104)
Burd, E., Ww. 2
— £., NRedijor 2
vb. Daat, R., Matrofe 1
Dobras, E., Kontoriftin 2
— CE, Stadtajfift. 2
— 3. Kontoriftin 2
Sarıns, N., Nordmark Film
T. 3658 Sr
Erdg.
Hauf, Zh., Bol. Ob. Wmfix.
Kraft, E., Kfir. Erdg.,
— wr m. ”
Laß, B., Ww. 2
Müller, H., Kraftwagführ.
Seemann jun., Ch., Kraft:
mwagführ.
— $., Kraftwagführ. 1
Stegmann, A, Ww. 1
Wegner, R., Buchhalt. 3
R., Maler 3
Zhomjen, M., Eigentün:
Abel, M., Aw.
Bollen, E., Verkäuferin
Böthel, M., Wet.
— W., Rechnungsrevifj.
Buffe, H., Neichsbantkrat
IS
©
Le

FJänijh, H., Wi. 41

Heldjtraße

SDR
Criftoph, A, Holzhdig.
10 Michels, E. Bertäuferin 4 A
Stuhr, E., Ww.
Voelz, W., Schneider 4
<- Karlitr. De
12 E. Freiftaat Preußen
V. Wende, Dr..Geh.Reg. Rat,
Univerf. Kurat. T.
Biologijche Reichsanftalt
Böttger, M., Wäijcheverwalt.
DeuticheOrthopäbijcheWerfe
6. m. b. ©. T. 479
Haufchildt,, E., Wächter
Treu, O., Bürvangelt.
14 E. Ol8botter, X., Eigen:
tümrin Erdg.
Fijcher, H., Kunftmaler T.
TFlenker, M., Filialleiterin 1
Krämer, M., Mufiklehrerin 2
Olsdotter, E., Sontorifting
— MGU.
Pfeiffer, H., Dipl. Ingen. 1
AWittendurg, A., Wi. 1
— Ko RM
16 E. Hetka, I., Benfionär 1
Behrens, L., Möbelzeichn. 4
Vichel, D., Arbtrin. H.Erdg:
For, €, Buchdrud.. H.
Hetka, D., Revifor
Sanns, G., Nieter H.
®., W “
— f., Wo.
Alingbeil, M., Frl.
Rloß, N., Koch
Kraufe, F., Pol. Bürobean
a. D. H. Erdg.
Lechner, R., Banfkbeamt. 1
Lindhuber, H., Vertret.
Lübde, A, Priv. Kranken:
pflegerin 1
1
1
4
4
8
3
t.
Möbhle, I., Wiv. 8 |
Nünder, E., Feinmechanik 3 -
Nagler, F., Inftit. Verwalt.
Beterjen, I, Tijchler
Rogatti, A., Arbeit. H. 1
Rosbigalle, F., Reijend. H.
Tippel, AW., Tijchlerei
Biemann,
Nr. 5 Erdg.
18 E. Rreipe, N., Kfm. 1
Angelitein, F., Reg. Ob. Kir"
{peftor 4
Heinemann, &%., Kfın.
Hellwig, N., Mar. be
D
a.D,
Hukfeldt, E., Schaffner H.
Kreipe, H., stud. chem. T.
Maggi-Gejellich. Berlin T.
Nr. 2711
Meyer, I., Weinhdl. T.
LPeters, K., Aw.
Schmidt, C., Gen. Bertret.
N. 2711
Sievers, E., Affijt. Zahnarzt
Syntan-Werte,FrigHowaldt
Komm.=Gej, T. H.
Teblaff, A, Kr8. Spark. Renz
dant a. D. 8
20 E. Bernig, W., Rentnerin 1
V. Zerniß, F., Bauführer 1
Bruhns, A., Wmw. H. Erdg.
Gerftel, M., Fabrft. H.
Horn, R., Böttchermfitrz. 2
Iungmann, W., Handlgsgeb-
Kähding, E., BD ä
Rähler, H., Schiffsführ. 3
Kücendahl, H., Majchinenb-
Kufjelnisty, D., Ww. HH.
Kuhlmann, E., Kellner H.
Lemburg, F., Buchhdol. H.
Veste, B., Bol. Wmftr. a.D-
BEE AM, Kontoriftin
— Si, Ww.
Merkle, A, Trichinenbe-
{hauerin
BPeterfen, H., Bootsführ. 2
Schielfnecht gen. Sachsdorf,
S., Arbeit.
Schmiedemann, F., Vertäuft-
— 6, Schiffesimmer. H, 1
Schmidt, W., Schiffbau. H-
%., Seemajchinift
Sieloff, O., Arbeit. H.4
Steffens, E., Näherin
Strube, R., Schloffer
Xykogki, A, Kürfchn.
A
8
8
Vollquardjen, F., Mont. H-
S., Ynftallat. T.
10 9
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.