- Fehrsfjtraße 58 = ;
7. 9 Mannijtebt,E.,Zolmajchin.
Meyer, SG., Konfitüren 4
® Rechte Seite
V. Qaufen, Q., Kernmach.
16 V. Otto, N, Dreher
Hokel, %., Buchhalt.
ito, Eltjabeth, Wärcherei
<- Bujchblid >
. Feldjtraße
$ Die Straße führt durch das
CD der ehemal. Gemeinde
Brunswik.


) Sorniens an ftr.
5 S
| MWaig- (
8 a
1
| DBeieler: allee
515
Y Düppel- Ci
| Sr

|_Sügowitr.
oriWeg

De
=<- Hojpitalitr. Z-
Linke Seite
1 eriftiert nicht
E. Kühne, F., Frau
Kühne, H., Lehrer
— %., BucdhHhalkterin
— R., Kellner T. 2466
E. Garms, R., Bbhotogr. 1
| Sripp, 5., Materialausgeb.
A Hennings, E., Dr. med. Arzt
E Saß, F., Vertret.
79 E Hanjen, H. V. I;
© Kim. T. 3799 2
Ahrens, A., Ww. 2
Aerander, A, Pianift 1
$., Wo 1
et


Dummer, E., Telegr. Set
a. W. T, 2085
b. Eigen, M., Bolontärin 3
Flodr, K., techn. Kaufm. 1
Hanjen, I., Kfm. 2
— ©., Handelsvertreter in
Tabatsfabritfaten T. 3799
Heinze, Oberkaffenjetr. 2
Yürgenjen, RN. I, Meierift
‚Kelm, D.,. Schneider
— IW., Kellner
Relting, G., Kontorijtin
Anuft, €, Ww.


21 E. Deutjches Reich
23 E. Deutiches Reich
‚ Webefindt, E., Landwirt
25 E. Deutihes Reich
— M., Wo.
— &., Eleftromont.
fraft
bauer (Faulftr. 37—39)
Kalb, R., Schneiderin A
Korutt, G., Maurer 1
Prüß, F., Maurer X
<- Karlitr. >
13 E. Ehlen, ©. I, Kfm.
Bandt, E., Wi.
Eijermann, A, Former
Geffing, W., Wow,
Hagemann, W., Student 1
Hartmann, G., Chauffeur
Langmaad, H., Handigsgebh.
zur Megede, R., Referend. 3
Lries, D., Frl. 8
Schneider, D., KMadvierftimm.
bon Winterfelb, H., Negier.
Meferendar
13a E. Ehlen, $. I, Kfın.
Nr. 13)
Brujch, D., Kellner
Bullerkift, H., Zimmerer
Sohr, K., Archivar
— 93., Schifseign. T.
Hertle, G. I., Dreher,
Heyne, A., Lehrer
Hukielbt, F., Arbeit.
Nolte, D., Wi. Erdg.
Ruge, E., Hühneraugenop.
T. 1443 3
Weßel, X., Benfionär 2
Wolff, E., Majchinenb,
15 E. Müller, E., Ziichlermftr.
(Dishaufenftr. 2)
E. Müller, W., Tijhlermfir.
(Mr. 17)
Müller, B., Tijchlerei 1,3340
17 E. Müller, E., Tijhlermftr.
(Olshaufjenftr. 2)
E. Müller, W., Tichlermftr.
VBlekmann, X., Wi. 2
Müller, R., Politergeftellfbr.
T. 3340
19 E. Deutjches- Reichsgrenz:
3zoll6ür0
Finanzamt T. 1800
Roftzolfabfertigung
Neichsarchiv, Zweigitelle Kiel
T. 4327
Beyer, M., Frau
Fedder, A., Betr. Ajfift.
Zrahm, F., Steuerajfift.
Hamann, H., Heizer
Heide, Ch., Steuer Betr.
Aifiit.
Loc, A., Roftantwvärt.
Majeltowsti, AM, Ob. Ded-
oifisier a. D. 2
Ott, E., Pol. Ob. Wacht:
mftr. 1
Rlickert, A., Mar. Ob. Lager
meifter
Schmiüfjer, A, Arbeit, 2
Sothmann, €, Kfm. 8
— 6, Verkäuferin 8
won
Ss DO
“N N HH
N
V. Marine-Vermwaltg.
I. Polizeirevier. T.4300/4305
Verjorgungsamt Kiel T. 454
Degenharbt, E., Steuerbetr.
Alt.
Eagert, F., Benfionsempf. 1
Gerhardt, H., Beamt. Krdg.
Möller, D., Steuerwacht:
meifter 1
Deftreich, M., Kontortitin
— R., Kanzlei Affijtent
Stange, E., Amtsobergeh. 1
Marine-Wafjchanftalt
— 6., Ob. Inipekt.
V. Finanzamt Kiel

3
— W., Zahntechn, 8

4
Mundelt, W., dipl. agr. 1
Müller, M., Frau 1
Beters, A., Reijend. 4
4
Schobbert, L., techn. Hilfs:
1
Schulf, A, Benfionär 3
11 E. Fijdher, G., Majchinen-
418
25 Kühl & Riefe SG. m. b. O.,
KohlenhHandig.
VBollert, X., Ob. Steuerfelr.
27 E. Friedrichfen, E., Frau
Barb, F., Schiffstoh H.ı1
Braune, F., Maler 2
Friedrichjen, F., Technik. 2 |-
Hammerich, W., Frau
Heinke, H., Dachdeder HH.
Knüppel, K., Maler
Kohnert, O., Invalide H.1
Krätfjchmann, YA., Ww. H.1
Kunze, B., Db.Sign.Maat
a. D.
Erde,
Maaßen, I., Schiffer H. 2
Rathie, I., Kutiher H. 1
Roßmann, O., Schmied H.
Roth, D., Arbeit.
Spiegel, M., Wi.
Sühzer, O., Mafjchinift 1
Zhalwiker, Ch., Beichnerin
Weinreich, AU, Majdhinenb.
29 E. Böhnke, A., Frau
VBöhnke, W., Ingen.
BE Cb., Ob. Poli
a. D.
Bröfe, G., Tijhler H. 2
Clausniker, X., Boftaushelf.
Führmann, E., Wim. 1
— 3. Schiffsingen.
Sirfchte, A., Näherin X
Kruje, I, Gelderheber 3
Lange, E., Frau \H:
Milewsti, A. G., Magazin
helfer 2
Nebendahl, W., Eijenbahn-
Betriebsaff. 2
Nehrkorn, O., Verf. Anw. 1
Nentwig, M., Aufwärterin
RPambor, M., Werftarb. H. 1
Berl, H., Schlachter H. 3
Röfchmann, M., Frau
Tamm8s, L., Geleq.-Arbeit. 3
Trampenau, H., Schuhm.
<- Qornjenftr. Z-
31 E Weyl, N. CE. FW,
Dr. jur, rot. S
33 eriftiert nicht
35 E. Scharnberg, R., Bau:
unternehm. (Befeler-
allee 43)
Duhnke, K., Schloffer 2
Kröger, O., Rentenempf.
T. 50839
1
— W., Theatermal. a
<- Waibftr. Ze
37 eriftiert nicht
39 geb. 3. Waibitr. 20.
E. Smidt, N. H., Lebens:
mittel T. 648 Erde.
David, 6, Wis. 8
Henkel, E,, Kim. 1
Klang, E., Operationspfleg.
Lemff, E., Lehrerin a. D. 2
A B., TorpedosKap.
a. D. 2
Maenchen, X., Ingen. 8
Siebert, H., Initallateur
T. 2838 E
rd.
— %., Inftallateur Erdg,
Smidt, H., Handlgsgeh.
| 41 E. Smidt, N. H., Kim.
(Nr. 39)
Berger, RN., Steuerajfift. 3
Keffal, D., Kontorift.
Kurzhals, H., Schlofier 2
Marquardt, H., Bäder 4
Maßmann, M., Filialleiterin
Veterjen, G., Arbeit. 3
Schoof, A., Schneider 2
Steen, Q., Wächter 1
Zimm, O., Poftbeamt. 4
E. Ohr, A. OH. L., Hm. An:
geftellte ge.
Bothmann, B., Näherin 4
VBuchert, F., Ob. Dedkoff.. 1
Buftorf, K., Tijchler 2
Emwert, I., Magaz. Ausgeb. 3
Köhler, E., Rentner 4
Mau, S. M., Wo. 1
Nebendahl, G., Krantenpfl. 2
OhL, C., Wo,
Schmidt, F., Mechanik.
Schöttde, M., Ww.

Andres, C., Ob. Steuerfekt.
4
Sommer, D., Bantkbote 3
Erde.
a EEE
Bros, W., Wiv.
Ehmde, A., Frau
— M., Bantbeamtin
Karften, L., Rentnerin
Kobarg, M., Kauffr.
Magnuffon, X., Kfm.
Bacroß, E., Wi.
Mathlev, B., Rentnerin
— GC, Rentnerin
Schleth, A., Zimmerer
Schulg, N., Leutn. ($.) a. D.
Schulz, H., Landjäg. Ob.
Sefr. 1. NR. 1
45 E. Hanjen, A. S., Frau
Beder, W., Lehrer 1
Bonnikjen, L., Näherin
Dechow, I., Majcdhintechn. 3
Dege, E., vw. Amtm. 2
— M., Studienrätin
Hinrichjen, M., AWw.
Martens, F., Buchhakterin 3
Müller, E., Lyzeumslehrerin
Stahl, W., Werkmitz.
Voldmar, B., Rentnerin 3
47 E. Zeffen, I. B. F., Kohlen
T. 2658
Ahrens, W., Ob. Zolwacht:
mftr. 2
Burmeifjter, W., Schuhm.
Einjeldt, M. I., Wi. 1
Hinjch, K., Apothet, 1
Overdhk,R., Neichsbk. Beamt.
Schifora, WW, Schornfteinfeg.
Thießen, H., Verkäuferin 2
W., W
— W., Ww.
Thode, I., Bürogeh. 1
Wierth, M., Schneiderin 2
<- Beielerallee
49 Bauftelle
53 E. Jahn, M. L. W., Frau
Buchholg, A., Ingen. T.2135
Frahm, I., Bantkdirekt. a.D. 1
Sahn, H., Kfm. T. 6096
Jön8s, C., Mar. Angeh. 3
Markmann, A., Schneider 3
Meyer, M., Fl. 1
Moderow, E., Rentner
55 E. Wulfidhe Erben
V. Wulf, Ww. 1
de Bary, W., Ob. Mar.
Kriegsger. Rat
Cords, O., Elettromftr. 4
Nas, 2, Freg.Kapitän a. D.
Möller, A., Bofjtbeamt. a. D.
Wulf, A, Student 1
55a E. Adler’ihe Erben
V. Adler, M., Kin. T, 6154
Bruste, H., Schweiter 8
Cronenberg, W., Ob.Reg.Rat
Höltring, E., Kapit. 3
Dechsle, B., Haushälterin 1
Lrohn, F., Elektrik. 4
Schittenhelm, A., Univerj.
Prof. T. 1
Steffen, W., Dreher 4
Steen, ©., Bollaifift. 4
N
57 E. Arnold, I. H., Bauführ.
(Alveslohe)
V. Schlichting, A., Tijchlerei
Drejel, H., Lebensmittel
Madr6, B., Drogift * 4
Obhlien, K., Arbeit. H.l
Schäfer, A., Mar. Stab8zahl-
mtr, 2
Schelling, F., Frau 3
Siebert, $., Motorenbau H.
Stegelmamnn, X., Bauunter:
nehm. T. 5963 H:
59 E. Gutmann, D., Frau
Holtenauer Str. 129)
V. Brüste, A., Arbeit. 4
Drejcher, A., Wiv. 2
— O., Ingen. T. 4848 2
Hofmann, H., Kapitän 4
Kuhlmann, O., Kim. T. 4280
Sieg, B., Kim. T.
Bohle, E., Frau 4
Tiedemann, A., Wm. 4
— M., Schiffsingen. 1

61 E. Schmidt, D. H., Eijenb.
Setr. (Kiel = EMerbet, Kas
tharinen{tr. 8)

Felaftraße
43 E. Robarg, €. D. E., Ww.
4
©
PD
zeit IM,
61 Bitter, £., Dr. med., Prof.
T. 3509
Clajen, E., techn. Lehrerin 3
—'9., Mitteljhullehr. 3
Läufer, M., Hausdame. 4
Lobfien, H., Mitteljhullehr. 4
Scholz, H., Univerf. Prof. 1
Schitg, N., Prof., Studienrat
63 E. Bach, N., Mittelichul»
Tehr. (Taaftrap b. Kopen=
hagen)
V. Hagemann, W., Kim.
T. 4814
Cordes, Q., Rentner T. 4814
SGarber, A., Ww. 4
— $., Angelt.
— ©., Arztgebilfin
Hermes, F., Dr. phil.
>
65 E. Hallander, A. H., Kfm.
(Dänijche Str. 36)
Theologiiches Studien:
haus €. B.
Alf, W., Referend.
Andrefen, Doray Saft.
„Bum Deutjdhen Ed“
T. 5920
Beck, A., SGerichtsrefer. 2
Bödeder, F., Pol.Ober»
mwachtmftr. 8
Hofmann, R., stud.theol. 4
Iling, R., Gejchäftsführ, 1
Jürgenfen, N., stud. theol. 4
Klein, N., stud. theol. 4
Krappe, F., Ingen. T. 859 1
Krüger, I, Ww. 2
Niffen, H., Stadtajfift. 3
Leterjen, X., stud. theol. 4
Schneider, M., Ww. 8
Thiele, F., stud. theol. 4
Thomjen, B., stud. theol.
et. phil, 2
— 6., Rektor 2
<- Düppelftrz. DZ
67 geh. 3. Düppelftr. 58
E. Biedermann, I, Wiv. 4
V. Ringe, R., Reifend.
Rojtamt 4 T. 1027
BVrir, M., Hausdame
Bucher, H., Geh. Baurati.
Haaje, E., VBolontärin
Hamer, C., Erheb.
Karften8, B., Lehrerin
— $. U, vw. Baftor
Bojdhen, E., Wi.
Riedel, M., vw. Korv.Kapt,
69 E. Beifing, A, Frau
Bay, F., Rentnerin
Büttgen, X, Dipl. Ing.
Sahann, I., Lehrerin
>
4
2
R.
1
4
1
1
1
8
2
4
%
4
— D., Feinkoit T. 1352
Roejpel, A., Tijchler 4
Stender,A.,Stud. Refendrin3Z
— BF Prof... Studienrat 3
Beifing, G., Koch 2
71 E. Förft, D. Ch., Rektor iR.
Driver, A., Wo. T
Eggers, G., Dipl.Ing. 2
Falde, K., Mar. Ob. Ing. 1
Förit, F., Lehrerin 4
Frenkel, R., Buchhdl. T.3540
Katies, A, Hausbälterin
Leptin, B., Frl.
Lipfius, W., Kim.
Nethwijch, &., Wm.
Schaß, E., Handlgsgeh. 2
Schmidt-Bajche, H., Pol.
Major
Struc, A, Ob. Poftjelr. 3
73 E. Rraemer, R., Ingen.
(Höjcheid b. Solingen)
NUN

At fe NMentnerin {
u
Egeter, M.,
Wachtmitr.
Hocepner, E., Rentnerin 2
Lau, M., W

Beder, W., WirtjhHafterin 1
DD. 3
Moltfe, St., Gräfin 2
Reinhold, E., Reg. Rat 1
v. Kauz, F., Haupim. a. D. 1
Lüßentkirdhen, F.,Studienrat 2
Aa A
Herold, H., Kim. T. 5230 3
Kröhntke, W., Sign.Mitr.a.D.
V, Outowsti, R., Dreher 4
Bernitein, E., Eleftrom. 4

Rebensdorf, A., Wim. T.1352

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.