1
48 Mb & Söhne, Fettwr.
1.272

Baumann, E., Korrejpon:
dentin
— F., Leutn. a. D.
Eggers, F., Handelsvertr.
Ehlert, R., Mechanik.
Öreinert, F., Berläuf.
Kajpereit, R., Ynvalide
Or SF Mechanik. T. 341
ko im.
Kochn, W „ Arbeit.
Reuter, ®., Frau
Schlapfohl, F., Ubrmmfitr,
Schögel, A., Maler
— €, Rontortftin
Voß, H., Drechiler
— FF... Sattler
' Will, H., Werkführ, a. D
—<- Yobannesftr. SP
50 E. Weber, B., Hotelier
(Yohannesftr. 38)
Claßen; Magda, Lebensmittel
52 E SE M. F., Kaffee,
38
AN CNN
N ae Da
AR
Amzoll, H., Tatler 4
Bamler jun., M., Kim. 1
— ©., Student 1
Brauner, SF, Raltulat. 3
Dänecke, O., Lagerift 4
Lembde, E., Schuhm.
Kaffee, Tee, Schofoladenhaus
M. Banıler T. 1338
Badeijer, A., Eijenb.
Wertit. Voriteh. 2
Schnoor, M., Wi. 2
Shut 8, Stone S
E. Husfeldt, I., Buch:
Ddruderei T. 919
Kieler Net 1 rEeDteN
ud
Beyer, R. A Ca W. 2
Bielert, &. Werimitr. 3
Dellejtad, E., Invalide 4
Deutjdhendorf,F.,Schloffer T.
Husjelot, E., Tijchlermitr.
— Chr., Tapeten
— SY., Druderei C
Dijon, D., Wo. 4
Teterjen, H., Lehrer 8
Seedorf, U., Ob.Steuerjetr. 2
56 E. Minfjel,F.R.,Spirituojen
Baumgarten, S., Uhren
1.4337
Brunner, I, Ingen.
Lamprecht, K., Leutn. a. D.
Mielfe, H., Stud. rer. pol.
— W.,Mar.Ob.Mitr.a.W.
Minzel, R., Weinhdlg.
Nasner, A., Segelm.
58 E. Blöhn, ©., Dreher
YUrp, Gebr., Leder T. 2329
Baumgarten, S., Ubhrm.
Borcher8, H., Kupferjhnuied 2
— ., Kupferjhmich 2
Knipphals, I., Majchinenb.
Koberg, H., Frl., Pubgefch.
Kurowsti, L., Verkäuferin 2
Leydeder, R., Schifszimm. 3
Lindenberg, H K., Hın. Ang.
Lüddede, Su Wis. 2
Plöhn, I., Handlgsgeh. 2
Ströh, H., Rentnerin 4
60 E. Segebarth, AM, Lampen:
penhHandl. Erdg.
Giejen, M., Wo. 2
denijen & Mabdien, SG. m. b.
H., Butterhaus T, 1776
Kraeft, M., Ww.
Mager, F., Arbeit.
Meifener, W., Ingen. +
Muja, I, Schloffer
Oldefejt, H., Arbeit.
Schade, D., Ynvalide
— G., fm. Angeft.
— M., Buchhalterin
Segebarth, U., Mechanik. 2
Trautmann, E., Kapitän 4
- DR OQUN-=
DON NN
. 62 E Schefiler, A., Sf
maren T. 4965
Ewertjen, G., A 4
"Glave, R., Abt. Borft. 2
Harder, Se, Drogift T. 2675
Leisner, G., Kim. 1
— 6. Mitteljoh.Rektor i. N.


Clijabethitraße
62 Zucht, O., Yuvalide 8
Sauerland, O., Ob.Verw.
Setr. a. W. 3
Se Schuhwarenhaus
965
Schmidt, W., En TOHEG, A. ®
Stabve, W.,
Me ES OEMEHE ©. Sarer,
64 E. Beterfen, M., alelam
Bayer, W., Ww. 2
Biegel, I., Ww. 3
— 9., Montagemitr, 2
Onugmann, l., SOON
— 6, Archivar
— ., Schneiderin z
Dt F., Obmitr. 2
A. R. O., Motorenfchl.
attoiehen $., Fräfjfer 1
Meier, H., Baggermitr. 4
More, D. Schifib.Ing. 1
AS HN
Erdg.
66 E. Thomjen 3, Q., Lebens:
mittel T, 3396
Claußen, H., Ingen. 3
Foshag, F., Ingen. 2
Gellejch, W., Majchinenb. 4
Hinz, D., Helfer 4%
Kaufdaus €. U. Ko, Ma:
nufakturmwr. T. 6240
Ring, E., Ww. 3
Rojenthal L., Mechanik, 2
— 8, Werkuaftr. (a. Di 22
Wichmann, L., Keffelihm. 1
68 E. Weftheider, A., Ww.
V, Brüß, D., Lehrer (Wil
A
Dokhorn, E., Direkt. a. ®
Füllfruß, %., Ww.
Kappes, F., DE MaEHRT..
Krüger, R., Arbeit.
Kürjhner, E., Frau 8
Küßbach, H., fm. Angeft. 3
Nahlf, H., Kraftwg.Führ, 3
Schlüter, ., Werkmfir. 2
Schulg, E., Wm. 4
SR R., Mar. -SBet tete,
Siever® & Brandt, Seifen:
Filiale
Türen, A., Wiv. 2
— 8, Jul. 2
— M., Fil. Leiterin 2
Wachholz, %., Ob. Telegraph.
70 E. Schütt, J., Maurermftr.
Schütt, M., Fiihhandig,
— R., Sotoladendlg.
+,
70b- E: ed Se Bauunter-
nehmer (Nr. 70)
Müller, X. G., Stridwhdig.
Nander, E., Ülumenhdlg.
72 E. Runoll, S., Mitteljhul
lehrer (Goetheitr. 27)
Stut, I., par
ME Bierow, W. „ Zijhler 1
Baajch, W., Bote 4
VBabbe, H., Großkfm. 2
Claußen, ©. Im.
Engelhardt, W., Drogift
CT. 5181
Heim, G., Lofkomotivführer 1
— £., Stenotypijtin 1
Jahnke, W., Buchhalt. 2
Kehr, SG., Frijeur
Sahann, E., Privatjetr. 3
— Q., Maurermitr. 8
Martiens,W., Mar. SEC
Vierow, B., Buchh.
MWalendzus, E., Saneimi
76 E. SJannect, WW. F., Satt:
Termitr. 2
Wepler, Fu Nieter 4
Babbe, O., Kfm.
Brzelinsti, B., Schloffer
Drews, M., Ww.
ÖGraap, F., Milch
Hanne, W., Sattlmitr. 2
Sindenbanm, Q., Ob.Steuer:
Baulien, C., Ob.Poftjetz. 1
NRicdhoff, A Kontorijtin S
Schulz, „, Werfimajch. a. S
Wöld, ©. Ob. Dedoffig. 1

LAS
78 E. Meeje, F. DB. O., Kokos
nialwr. T. 4566 N
Grüter, G., Benfionär 1
Hanjon,W. „Bol. Ob.Wachtm.
Haenjel, N., Mar.Amtm. 2
van Hove, F., Pol.Ob.Setr.
Hürter, D., Bollafitit. 4
Riewitt, Ch., Lehrerwitwe 2
Lange, A, Gemüje
Reeje, E., Kim.
“<- Rarlstal DZ
80—84 eriftiert nicht
86 E. Ta $.
Asmufen, M., Frau 3
Berner, E., Korreipondent
“ Gand, * Majchinenb. 1

Heifing, O ., Werkzeug Ausg.
— ©. Gloffer 2
Hoff, H., Zechnik.
Iebe, B., Gärtner 1
— Köchin 1
— £., Näherin 1
Kröger, D., Schlachter
Keule, SF, Müller
— %., Zigarren
Molzen, F., Benfionär
Schönnagel, E., Zeichner 1
Ufer, D., Dreher 8
Weitphal, © Dreher 4
88 E. Jörn, E., Eigentüm.
(Dadersleben)
V. Stegelmann, Berwalt.
(Großer Kuhberg 10
a E., Z3immermftr.
Detelen, fx Schmied 2
Örunert, R., Stadtfjetr.
N: 1
Karften, E., Stenotypiftin 4
— %. Bürohilfsarbeit. 4
Sil, M., Ww.
— €, Buchhalterin
AD, Urchitett
Sütjobann, M., Lehrer
OD. Bimmermite,
Beterjen, 8. Stadtjetr.
— Q., Bäder
Rasmus, €., Seemann
Schuldt, W., Tijchlermitr.
Wiedemann, E., Mar. See:
nn 2
90 E. Mohr, M., Frau
VBarmwater, €, Bote 4
Ct X eifend. 4
2
2
3
PAS
Güth, M., Stadtaffift.
Harms, E., Ww.
Hollags, A., Schloffer
— Frau, Schneidermitrin. }
Iverjen, G., Rentnerin 1
Kudwig, L., Verkäuferin 2
M., AUnftreicher 2
— W., Majcdhinenb, 2
Meins, G., Boltsjchullehr. 1
Mohr, W., Bädermitr. Erde.
Bagentopt, W., Schloffer 3
Lröhl, B , Sol offer 2
Näjch, N., "Formermitz. Erdg,
Solidting, H., Bäder. 2
; If, A. E., Kontorift 1
— A Clefttomont. 1
92 -E, Wilde, 6. E. F.
Werftarb.
Dudde, N., Majdhinijt
Franf, A., Arbeiterin
— SD, Seiser
hr „ Näherin
, Ww.
Pr ne Näherin
— Q., Arbeit.
— 9O., RMeijend.
Keriten, E€., Bußgmacherin
„ Bußgmachrin.
„ Revif.
Siehmann, RE Stiderin
— X. Schmied
Ludas, G., Schreiber
Mideleit, Bl. DHeizer
Schumadher dl Y., Bildd.
Schwien, E., Soifibau.
Tregmann, Al, Bürogeh.
ae W., EHEN
E, Hammer, € „ Profurift
(Hamburg
OR © 09 — ae wNNNNN ENDE
Benfionär

V. Stolley, E., Invalide 1
Glifjabethjtraße
94 Eberhardt, E., Buchhalterin
— WW. Seemann 8
Wingrüber, E., Verfäuferin
Wmw
— 39. W 1
Heinrich, W., Handelsm. 3
— W,, - offer 8
Kemming, € , Mechanik. 1
Ditermann, X, Seemann 4
Lreitien, K., Tatler 2
Schwarz, Te Keffeljchmied 2
Stolley, E., Invalide 4
— 8. Ob. Feuerwehrm. 4
— ® Eleftrik.
Thomfen, Ze NRieter 2
Ulbridg, O , Schmied „Erdg.
Völfer, W., Arbeiter "Erdg.
9% E. Senjen, M. E., Frau
(Lerchenftr. 20)
V. Settmann, A., Nieter
Bayer, E., Stabtangelt I
Doje, A., "m ww. Erdg.
Sretwurit, D., Majchinen-
Schloff. a
ea AU., Dreher. 2
-
58, W. , Scouhmacher
Haack, €, Ww. Erdg.
Sürgenjen, F., Bäder 4
— J., Nieter 3
— M., Wow. 3
Kruje, I, Bote Erdg.
Settmann, H., Kontoriftin
Sieß, F., Majchinift 3
an E., Schmied 2
Schmalz, E., Ww. 4
Scholz, W., Handelsm. 1
Sell, O., ol. Ob. Wachtmftr.
Tünius, M., Maler 4
Vosgerau, ©. Arbeit. Erdg,
Wöhll, F., Keffeljhmied 4
Wolfrum, G., Eleftromont, 1
— Ro Majchinenjhloff. 1
98. 100 exiftiert nicht
<- Kirdenweg DZ
102 geb. 3. ED 16
E. $leinte, U. 8. V., Wirt
Et N, Bohrer
Bleder, A , Arbeit,
Depta, al, Rentner
— 9. Bugbalterin
Gehe, € „, Wrbtrin.
, Ww.
Meinl, % Gaitwirtsgeh.
Kortum, D., Näherin
— 5. Ob. Boftichaffun.
Kruje, D., Amtsgeh.
Mangeljen, Ko, Technik.
Bande, E., Schiffszimm.
Nathle, F., Fijcher
“—Qor Anvalide
— aurer
nöbdan A., Dreher
Stahl, R., Drogiit FA05
Werner, G., Arbeit,
104 E. Schantat, D., Frau
(Bülowftr. 5)
V. Gerlach, H., Bohrer
Bönice, WW, „ Schloffer
Subnet B Arbeit.
Drejeler, G., Wächter
— Q. Stenotppiitin
Felten, P., Pußger KErdg.
Fuchs, € - Sranfübe,
Fürft, H., Arbeit.
anßon, G, Modelltifchl.
— Ser 10.
800, Se Schloffer
Schweißer
Hunmzendort. E., Böttcher
— 9. Werftangeft.
Reiß, E., Eleftrik.
Schantat, F., Händler
Schneider, W., Maler
Siemund, F., Arbeit.
— GE., Paderin
Simon, FF, Arbeit.
Weitphal, E., Näherin
— 9. Werftiougmann
N OB ns
SET NND
wnnrk
106 E. Wendt, R., Maurer
(Lehmberg 21. a)
V. Seher, % a
Alexander, DO
Böhling, £.,
—S. €
3
2
Braun, A „Bürogehilfin 2
1

e A Age

106 Fritfch, A. Majchinift a.D-
Kohlmorgen, R., Berkäuf. 3
Sn et etehnen 3

Nath, W.,
Schmidt, €, Wr 3
— ©., Brauer S
1


— B., Leiterin
Schnorr, A., Kontroll.
Schröder, D., Seemafjchinift ©
SUNG Q., Dreher
— W., Arbeit.
108 E. Geis, W., Bürftenmn. 1
Blenner, X , Anval.
En "&, Schmied 2
SGoldenbow, E., Frijeurin
— S., jtädt. Arbeit, 4
Henze, F., Majcdhinenb.
Kraufe, E., Schlachter
Senz, A,
— D., Inval.
Pink, KX., Schiffbau. 1
Reinhardt, B., Kupferfchmied
Saß, H., Feinmechanik.
— S. N Angejt.
—.9., Lehrer
Wieczorrek, M., Bol. Kae
mitt.
110 E. Tutalsti, Su un
Barkimann, E., Arbeit.
Brandenburg, 6, Dreher
Felber, M., Former
Sof, ne Technit.
Koberg, N., Schiffb.
nk „ Bigarren
Roje, € , Katler
— Dreher
— M., Frau
Scharping, R., Schiffszimm
Schraven, H., Majchinift
— WW. Brotgeichäft
Strugte, Q., Kontroll.
112 E. ya T., Kim.
Bahr, E., Rol. Beamt.
Bülling, CM Helfer
Sreubentbal, 6., Benfionär
arg, S., Nieter Z
Kapala, en Arbeit.
— DB. Clefteit.
Körber, D., Bohrer
Ladewig, ©, Schneider
Mangeljen, %, Fl.
Saggau, AW., Hm. Angeft.
Stichler, A., Verkäuferin
— 6@., Gärtner
Witt, ., Lohnbuchhalt.
Wunder, A., Lebensmittel
<- Georg Pfingften:Str. Zr
114 E.Röpte, R., Sin, 1.2145
Friedrichjen, E., Monteur 4
Gräjer, M., Schmied Erdg.
Haß, I. Arbeit.
MNieljen, B., Magaz Geh. $
— BD. Schloffer
Banigti W., Sagerhalt. >
Schlünz, H., Maler
— W., Motorenihlofl.
Schmidt, F., Arbeit.
Siewert, $., Maler
—M., Wo.
Singelmann, Du, Bol. ob
Wachtmitr.
Stelter, W., Monteur 1 a
116 E, Siute, 6. Arbeit.
(Dammftr. 23)
V. Dittmann, ©., Somicd 2
Burmeifter, I, Borarb. 2
Eijenfeldt, A. O., Ww. 3
Husield, E., Aw. 1
SKiehn, D., Schloffer 1
Ladewig, L., Schneider
Lantau, F., Nieter '
Midder, F.,
Rumobhr, H., Seemann
Schwien, B., Sn
Siebenbühner, 4 „ Modell
V. MEERE Arbeit. Erdg
Fähnrich, C., Schloffer
— €, Zi ichler
Gellner, A.,. Rentenempf-
Sohnsbehn, D., Schmied
Meier, W., Invalide
Mieth, D., Former

2
Arbeit, 4 |
ie od
Then: N
5» DON
N Keen
Mafjhiniit 4 4
% tijchler I}
118 E. Niecbur, G., Eigentüm-
59 59 5 Do ı*Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.