van
MM. zei
(Straßenbild zum Düftern=
broofer Weg)
Elifabeth=19) =
brüde >| Univerfität
Botanijcher
Garten
Schwanenwe
n

Reventlov: allee
©
»
3
|_Suifenweg_
7 =
Marine» |“
‚we
Station ot

X
2370019103 {1138
1—7 Schlesw.:Holit. Univerfi- ||
täts-Gejellichafte. V.T.5939
Steenbod, F., Heizer Krdg.
9 Univerfität Kiel
E. Preußijcher Staat
V. Diels, O., Dr. phil.,
Prof. Univ. Rektor(Bruns-
wifer Str. 2)
Hajenbalg, S., Wi.
Wende, E., Geh. Reg. Rat
11—15 Botanijdher Garten
E. Breußijcher Staat
17, 19 E. Preuß. Staatsfistus
Botanifhes Ynftitut und
U der ade
. 6356 n
Haje, Sa, Wi. 1
Kummer, H.,GärtnerH.Erdg,
— ß., Majdh.HeizerH.Erdg.
Naumann, G., Arbeit. 1
Buck, H., Bankbeamter
— O., Labor. Geh.
— M., Buchhalterin
Tijchler, G., Dr..Univ.Prof. 1
<- Schhwanenweg >
21—927 eriftiert nicht
29 E. Nüdel, E., Dr. phil.
Hofapothefer T, 659 Erdg.
31 E. Opig, Frau Erdg.
lingharbt, A., Rechtsanw.1
— WM., Stadtrat a. D. 2
Opig, M., Landger. Dir.
33 E. Sangneß, D. Kauf.
T. 341
rdg.
Köpke, .,
— R., Zijchler
35 E. Meuter, X., Ww. Erdg.
Prußeit, A, Arbeit.
37 E. Schmid, W., Frau
bo. Heyer, K., Reg. Rat
Meyer, K., Rentner

Düfternbrovker Weg
37 Schmid, K.,VizePräfid, a.D.
39 E. Yacobjen,F., Kim. T.5724
39a E. Werner, A. W., Ww.
Bofen)
V. Eite, E., Lehrerin Erdg.
Bülow, A. Hiljs-Pol.Wacht-
meifter
Effe, R., Www. Erdg.
Henke, A., Dr.med., Univ.
Prof. T. 3188 2
Sint, G., Ob. Reg. Baurat 1
41 E. Bielenberg, M. W. &.,
Ww. T. 1293
Vielenberg, K., Kim.
43 E. DahlC.F.,Ingen. Erdg.
Blohm, S., Rentner 1
Fijder, R., Buchhdl. 1
Bühl, M., Ingen. 1
45 E. Rüs, I. R., Privatier
(Apenrade)
V. Sting, Dr.med. (Königs:
weg 8)
b. Blome, E., Baronin, Ww,
Ruslaub-Andrejen, H., Pol.
Hauptm. a. D.
— S. F., fm. 1.5985 Erdg.
Straehler, H., Korb. Kapt.
47 E. Rentjh, W., Vertreter
T. 4073
Erdg.
Chriftenfjen, Th., Wim.
Langerfeld,R., Rentner Erdg.
49 E. v5. Hahn, X, NMeichs-
“ _graf, Rammerherr T. 2328
Schröder, W., Landesober:
jefretär 1
51 eriftiert nicht
53 E. Hanjen, F. H., Arch.
T. 1699 Erdg.
Richie, Ib., Prof. 1
55 E. Lorenk, I., Frau 1
Bollinjpektion (St.) T. 1686
SYohanjon, €, Kfm. Erdg.
Krohn, A., Handlgsgeh. 2
W., Arbeit, 2
— W., Iugendhelf. 2
Loreng, B., Ob.-Zollinjp.
T. 2411
1
57 E.Meislahn, R., Kfm. T.4183
Hinter 57 E. Martins, G.,
Univ.-Prof. (Hohenberg=
jtraße 4)
59 E. Dujdh, W., Rentner
KRofenthal, B., Kim. T. 825
— GCleonore, cand. med. 1
Rothjchild, C., Ww. X
61 E. NeichsSfistus
Preuß. Wafferbauamt und
Reichsjeezeichenbehörde
T. 4310—11
Neichswafferftraßen-Verwalt.
148133
Seefhifavermefjungsbehörde
ling, B., Reg. Baurat Erde.
SJobannfen, W., Hauswart
63—69 eriftiert nicht
71 E. Bauljen,I., Kim. T.2402
Leiffe, D., AWifijt. Arzt 2
MatySzak, A., Former
<- NReventlouallee >
73 E. PfotenhHauer, BP. D. VB.
Freeje, Ch., Ww.
— M., Straßenb. Schaffn.
Maaijch, M., Ww. 2
Pfotenhauer, A., Ww. Erde.
Schewe, G., Kfm. 1
73a E. Rruje, M., Stadtober-
baurat T. 998 Erdg.
Kruje, O., Ger.Affefj. Erde.
<- Quijeniweg D
75 E. Degn, BP., Direkt.
(Howaldtämwerte)
v.Jarokiy, X., Präfid.a.D. 1
Xhode, W.,Bankdiveit, Erde.
77 ertitiert nicht
79 E. Preuß. Staat
Buß, E., Dr. Affiftentin
„ Dr. Gerichtsaffef.
— Ö., Ob. Lahndesger. Präs
fident T. 3328
Korg, AW., Schmied
— 8., Zijdhler
—<- Karolinenweg
81 E. Stadt Kiel
Beder, K., Arbeit. Erdg.

— 40 —
81 Brattus, C., Bäder
Chms, K., Nieter
Hellmundt, W., Mont.
Henke, A., Schloffer
Höppner, H., Elektrik.
Klein, F., Arbeit,
Klemfe, K., Ingen. Erde.
Knapp, A, Bootsführ. 4
Kuhlmann, B., Ob.=Signalg.
Kuliffenraum d. Stadttheat.
Lorenz, A, Ww. Erdg.
Lorenzen, H.,Wirtichafterin 1
Münfchke, €. HaushälterinH.
Bietich, K., Arbeit, 1
Root, W., Portier H.Erdg.
— W., Schloffer. „H.Erdg.
Schmidt, H., Schuhm. 2
Schwarze, F., Arbeit. 1
Schweichel, B., Majchinenb.
— €, Zijchler 1
Sönffen, W., Frau 2
Tebloff, R., Lagerift 2
Treinis, A, Rentenempf.
— RB, Wo. Erde,
Bauernhaus Krujenkoppel
E. Stadt Kiel
@rapengeter, F., Vorarbeit.
91 Bavillon
E. Stadt Kiel
Bromann, A., Arbeit.
Gartenanlagen
151 Waldwärterhaus
E. Stadt Kiel
: Sebelin, F., Obergäriner
Waffer-Referboir
E. Stadt Kiel
<- Lindenallee
Nechte Seite
2 E. Univerfität Piel
V. Beungen, W., Verwalt.
Stubentenheim Seeburg
T. 5601
Micheljen, H., Hauswart
Rohrberg, K., Verwalter
2a E. Stadt Kiel
Kieler Kanu-Klub e. V.
4—12 eriftiert nicht
14 E. Anderfen, Ch. Ib. N.,
Kim. T. 25
Anderfen, H., Dr. rer. pol.
Lübbe, A., Hausdame 1
Wagner, R., Kraftwagenf. 2
16 E. Eriter Kieler Ruderklub
V. Yacobjen, B., Direkt.
(Niemannsweg 51)
Klubräume des Eriten Kieler
Ruder-Rlub3y. 1862T. 6489
Libhner, O., Betr. Angeit. 1
18 E. Prey,R., Majchinenfbrit.
T. 3158
Frid, H., Poftajfiit. Erde.
— X, Nehrer Erdg.
a
Lau, D., Pol.-Affeff.a.D. 1
20 E. Jacobjen, M.D.M., Ww.
Horn, H., Direktor T. 5754
Schütt, R., Maurer
22 E. Deutiches Reich
V. Marine Unterkunitsamt
Raeder, E., Vizeadmiral
NRiedenberg, H., Matr. Gefr.
24—30 eriftiert nicht
32, 34 E. Wriedt, H. F., Kfm.
(Bremen)
Ermeling, X., Obergärtn.
Heuer, L., Hausdame
AWriedt, A. A, Privatier 1
36 E. Dreijchärf, W., Hotelbef.
38 E. Claaken, EI. U, Wow.
Deidhmann, Ch., Bol. Ob.
Wachtuiftr.
Kegelmann, H., Dipl.Ingen.
40 E. Anjdhüß, AU. W., Dr.
Rrof., Geh. Rat T. 360
42 E. Rudergefellichaft „Ger:
mania“ Kiel e. V.
V. Habicht, G., Berwalt.
(Sornjenftr. 58)
Blekmann,H., Referent 1.v.R.
Held, H., Dezernent 1
Müller, R., Inval. 2
44 E. Görriffen, &., Ww. Erde,
Sl Dr. jur. Sandger.
at 1
Rößler,R.,Dipk.Landw.Erdg.
*NNRNN

Ditjternbrooker Weg
44 Schrader, B., Wo. 1
46 E. Sehment,F. &. Q., Fabrf,
(Nr. 48
V. Biemer, F., Generalleutn.
3. SD.
48 E. Sehment, F.I. O., Fabrk.,
7.168 Er
dg.
Barth, I., Oberfileutn.a. D.1
Lehment, E,, RentnerinErdeg.
50 E. Hübener’jhe Erben
V. Hübener, E., Ww,, T.
Hübener, A, techn.
Lehrerin Erdg,
— ß., Dipl. Ingen. T, Erde,
Maul, E., Architekt %
— €, Kunftgew.
52 E. Brandau’jche Erben
Müblig-Hofmann, $., Affeffor
Nakfke, Fr., Generallanddiät.
Runge, H., Dr, Privatdoz.
Schweifel, %., Rentnerin 1
54 E. Krupp, F., Aft-Gef.,
Germaniatwerft
v. Heinke, A., Frhr., Landrat
D Er
a. Dr .
RPlaten, E., Gräfin, Ww.,
T..1180
1
Siemen, W., SLandestkanzl.
Ai.
56 E. Krupp, F., Alt. Gej.,
Germaniawerft
b. Bohlen u. Halbach, K.,
Oberl. a. D. T. 4516 1
Fiicher, E., Ob. Ingn. T. 4516
Majonek, X., Elektrik,
58 E. Schwerin, A., Gräfin
Baafjch, D., Hausdame
Dooje, F., Arbeit,
Mau, R., Dr. Erdg.
60 E. Netlig,E. Frau(Wall38)
V. Springer, W., Tijchlerm.
Strefow, E., RNentnerin 1
— F., Rentnerin
62 E. Riel.:Segel-Vereinig.e.B.
V. Wandel, A., Gajtiv. T. 6861
Marwebdel, C., Zigarr, T.1146
Schröder, K., Bootsm. Gh.
Yachthaf.u.Slip-Betriebsge].
d. 8. S. VB. m. b.. 8.
<- Rebventlouallee DZ
64 E. Rempfa’jhe Erben
V. Rempka, €. W., Bootsver-
Mietung T. 4589 Erdg,
Bähnk, Elieje, Zigarren Erde.
— 9. Köchin Erde.
— %., Näherin Erdg,
Edermann, M., verw. Vize:
admiral
Happe, I., Win. 2
Ublig, E., Direktorin 3
— R., Feinmechanik. 3
66 E. Sehment, 2. Ww. T. 3080
68 E. Engel, U., Rentner Erde,
V. Hamer, X., Kim. 2
Fahrenkrug, B., Wi.
Hamer, X., Rentier 2
— R., Stenotypiftin 2
70—90 E. Deutiches Reich
V. Marine Unterkunftsamt
Kiel-Wit (Hildebrandftr.1)
Hauptagentur d. deutfch. See:
warte T, 1900—1906
” Marineakademie
Marinechauptitelle Station
T. 1900—1906

Marine = Intendantur Kiel
T. 1900—1906
Marineftation der Oftjee
Stationsfommando
Erd, E., Majchinift
lüpfel, K., Seeoffiz. Erde.
Lüd, I, Barbier
Schidharbt, H., Seeoffiz.
Weißenborn, O., Kantine
92—96 E. Deutihes Reich
V. Marine Unterfunftsamt
Siel-Wik (Hildebrandfir.1)
Inipektion d. Torpedowejens
Neichswafferfchuß, Abjehnitt
Küjte T. 6166
Reichswafferjhuß, Bez. Kiel,
RPolizeibehörde T, 3133
Dormeier, E., Mar. Int.
Kanzl. Affift. Erdg.
Schüz, R., Rapit.Leutn. T. 1

92—96 Wegener, G., Angeft.
Weikenborn, H., Kant,
98 E. Werner, M., Frau
(Holtenauer Str. 200) A
Clajen, O., Neijender T. 1
— M., Frau
Werner, B., Kim. T. 5776
— X, & Co, Komm. Oel
ee
100 E. Teutonenhaus e. SG.
m. b. ©. T. 4868 Erdg,
V. Meyer, O., Hausmitr. 2
Möller, AU., Arbeit. 2
102 E. Bauljen, F. W.,
Neecder T. 4635
1
104 E. v. E8march, Nittmfir-
a.D.(Varnfewik a. Rügen)
Begas, A., Vizeadmiral
wit Se Tal AbleferErdgt
Öttcher, A, Ablejer .
vr Buchh Erdg.
— K., Heizer
Harries,H., Oberleutn.a.D. 2
DE Q En u
106 E. Geyer, H., Fabrikan!
T. 6 Erdg.
„ 6906
108 © Schoof, DE
Frankfurt a. M.
V. Schoof,H.,NRentn. Erdg-
Bieptorn, H., Privatier 1
— S,, Röntgenaffiftentin
Schoof, R., Majchinen:
ichLoffer Erdg.
<- Strandiwveg D
110—118 geb. 3. Strandweg
Nr. 60—64
E. Univerfität
V Darms, 3. Dr, nid, |
Prof. T. 3744
Bauer, £., Gärtner
Dahl, D., Wow.
Herold, R., Hausmitr.
— h., Kontortftin
— W., Student
Kraft, M., Kanzl. Sefr.
120. 122 geb. 3. Strandweg
Nr. 65—66
E. Univerfität
Inititut f. Seeverfehr u.
Weltmwirtjch. T.1884—1
Staatswiffenjchaftl. Sem.
Rohweder, G., Elettromont-
Dieben, H., Handlasgeh.
— %., Kupferfhmted
124 geb. 3. Strandweg 67 {
E, Mijchte, R., Vizeadmird
3. D. (Burg Lahned b.
Oberlahnitein)
V. Schönrogge, W., Detonom A
Kaijerl. Yachttlub e. B. T. 760
Langfelbt, B., Detonom T.
126 geb. 3. Strandiweg 68—70
E.Rrupp v.Bohlen u.Halbadı
B., Frau (Effen)
V. Germaniawerft Kiel 8
Helfig, C., Ob. ng. T. 281
— 3. Studentin
— ., Student
128, 130 Umbau
E. Raif. Yacht Klub e. D-
(Nr. 124
V b. Hasthaufen, Kontres
admiral a. D. 7
Roß, N., Bootsm.
182 geh. 3. Strandweg 71
E. Xrupp v.Bohlen u.Halbad
B., Frau (Effen)
V. Germaniawerft Kiel
Kubigti, R., Kraftwagfidt*
Pradt, M., Dipl. Ing.
DA A
134 geb. 3. Strandiweg X
E en EAN Halbad
„, Frau (Effen
Feilt, F., Dr. Univ. Prol-
T. 1288
—<- Carl Qoewe-Aeg Zr
136. 138 Neubau .
140 E. Struc-Ganjen, bh.
Eigentüm. (Kopenhagen)
E. Sellmer, Eigentüm.
(DahHikmannftr. 2)
ÖGrewin, G., Heizungsmont.
„ Buchh. m
Sonnfen, Q., Maid, rb.
|

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.