ES5 Bunjes,a, Berfih. Infekt.
& SohnhoritQ., Ob.Lin.3.S.
torf, E., Kim. Erdg.
Sig 8 Rrivatiere 2
g7 Biel, D., Bifeleur 4
Viertel, 8. Dipl.
y ngen. (Halle a. S.)
Mehrens, H., Bol. Haupt:
‚wachtmftr. 4
Böhrig, U, Mar. Ob.
‚Behlmftr, 2
Fiebiger, M., Rentner 1
tügmacher, M., NRechtsani.
erzmann, F. „‚Boltsichullehr.
„ Stud, rer. pol.Erdg.
Mehrens, 5. Ob Beiel-
iräger a. D.
Schneider, F., Mechanit. z
69 imonjen, WU, Student 1
„ Bach, Eigentümerin
v (Auguftenburg)
- Haus: u. Grundeigen:
tümer = Verein (Holiten:
{traße 104)
Ar, YM., Wim.
Behmer, HD. Mar. Gen
Stabsarzt a. D.
Bethge, F., Telegr.Selr. £
intihjen, %., Ww. E
artens, Il. ‚Äirtjchaftrin. 1
empfa, ., Mar.
Intend. Sa £
zu Eiruct, SD. W
A Soi6, I. Se (Elsdorf)
Dal, 4 Verw. (Breußer=
13)
Bette F, Schuhm.Werkit.
Biitram, H., Handels: Vertr.
4120 1
Fuhrm. H.
, ©. Wüfjchereibe:
bej. E. 7054 Erdg.
Q., Kohlenhdlg.
Elberfeld, b., Am. Zweg.
DiG, S., Mafjchinenmftr.
AL, M., Cbherland.
Ger.Rat 3
Sellwig, S., Ww
Schoer, Mech. Werkit.
DA W., AH
©).
7 O8 - Reaitnagenfüßeer
Wegen. %, Dr., Prof. 2
SE, Neif, U. OS. D., Frau
Düfteidor)
V Somann, 6., Ww. Erdg.
Soc, W., Maurer 3
Sroßmann, €, Friedhofs:
injpeft. a. D. 1
=D, Bol Ob. Wachtmfir.
— WW, Cleftromonteur 1
Beffelbartg, Th., Rentner 2
Klang, R., Wi 8
Madowsti, A, Ob. Dekkojfiz.
teerfatt, E., Boftanw. 3
iepen, € , Reijend. Erde.
ietje, © Dr. phil.
Stubienrat 1
Rife, ©, Kfm.
ilbelmj jen, «9., Ob. Tel.
Erdg.
SE Adoliplas DZ
® eriftiert nicht #
Hanfjen, A, Gaftw.
v. (Sonderburg)
Her, H., Maler 1
Herg, U „, Frau 1
DL Kentnerin }
Rare, 2, Amtsger. et
A F., Kranfenpfleg.
Sooie, Th., Verfich. Ynip. 2
üller, 8, Ingen. 8
70 SOneider, A, Seminarlehr.
SFefjen, E., Gutspächter
v (Sopbienhof)
Ünnenann, Verwalt.
(Rirhhofallee 80)
Keen burg 2 ‚Seutit Y.a.D.
Sa $ „Dial. N
Ss . SiGteE D. „Morineüft. a
Düppeljtraße

79 Jone, P., Ob. Deckoffiz. a. D.
Krüger, W., Rechn. Rat 2
Kurth, E., Berichterftatt. 1
Schröder, E., a a
Schul, X.
Türen, M., Daushältetin 2
BVietheer, F., Regiftratorin 4
— 9. Buchhalt. 4
— S., Buchhalt. 8
IWrege, P., Benfionär 4
81 E. Steffen, E., Eigentüm,
(Stromeyerftr. 5)
V. Fiende, H., Rentn. Erde,
Hanjen,C., Kim. T.2961 Erde,
Langer, A., stud. phil. Erde,
— 8, Sehrer Erdg.
Möller, M., Kim. Erdg.
— X. Stadtfetr. Erde.
Scharmacher, F., Arbeit.
Sievers, O., Schriftjeß. Erde,
<- Gerhardftr. Z
83 . Sa ®S., a
She. % Bol. Ob, ea Sr
Franz, I. "Schneiderin 1
Hartwig, E., Drogift T._ 3834
Martini, W., Benfionär 2
Seidemann, A., Wärterin 4
— Q., Schneiderin, 4
— M., Revifionsarbtrin. 4
Tamborint, A., Zigarrenhdl.
85 E. Scherker’jhe Erben
V. Scherker, D., Wiv.
(Holtenauer Str. 92)
Albrecht, D., Schlachtermftr.
Breyer, N Ro
EEE „ Arbtrin.
Ehlers, A., WW.
Gehler, Ä Rentner
Köhn, GH. , ort.
Kuste, M., Feldw. a. D.
Raudler, M., Frau
Voigt, N., Schlachter Erdg.
Witt, RB, Buchhalt. 8
87 E. Langmaad, E., Meierei:
vermwalt. (Langballig)
V. Kieler Hausverwaltg.
(Holitenftr. 104)
A W., Rentner 4
öder, R., Werzeugausgeb.
Soife, G, Wo. Erdg.
Grimm, O., Maurer 2
Hanfen, ©. Ob. Wachtmftr.
IJungnicel, E., Hirurg. Inftr.
Krätjchmer, U., Ww. 1
— & Kontoriftin 1
Ob. Funimftr.
SEK Ar Tijhlermftr. 3
Bolzin, W., Tijehler
ReimersS, F., Sölofermitz ;
FOOD
— W., Arbeit.
Nijtig, E., Frau 4
Schubert, B., Frau 3
Schwarz, P., Maler Erde.
87a E. Qoed, W. OH. F., Fuhr-
gefchäft . 4186 ade
Böhrnjen, WE Frau 1
1
SYabs, €. Berfich. Beamt. 4
Lbh., Chorfänger 4
Kunz, E., Ob. Bootsm. a. D.
Loc, H., Poftaushelferin
— Y., Telefoniitin Erde.
Raajch, U., Mar. Ob. Zahl-
meifter a. D. 2
NRehmer, F., Wi. 1
8
1
Sieg, €. WW.
MVichrat, H., Steward
89 E. Baumgart, X. W. H.,
Schuhmachermftr. Erde,
Baumgart, B., Mechanik.
Fabriz, M., Www. 3
Horn, RB., Brauereiarb. 4
Hoyer, R., Ingen. 2
Köhler, B., Mar. Majchin. a.D
Mannshardt, D., Frau 3
Maufion, K., ri. Setretrin.
van d. Meulen, W., Iurift 2
Zt %. Schneidein. I Erde.
Sell, 8., Kim. 3
Walther, F., Reije=-Ing. 2
Witt, A. Bol. Wachtmfte, a.D.
— D., Frijeu 1
91 E. N tader, 9, Frau (Meg)

#890
91 V. Hausbefikerbantk (Holften=
ftraße 104)
Kaejeler, G., Dr. med.
brait. Arzt Erdg.
Klauß, F., Rentner $
Rothmann, E., Gefjang-
Tehrerin 3
Semmler, W., Tijhler 4
Stoppel, M., Wmw. T. 1351
<- Holtenauer Str, Ze
Rechte Seite
2—6 eriftiert nicht
8 E. Abraham’ihe Erben
V. Rahjer, R., Dr. med.,
Kinderarzt, T. 1700 2
Abraham, M., vw. Yuft. Rat
Bauermeiijter, D., Dipl. Ing.
10 E. Lange, F., RNechtsanw.
NE u E., Rechtsanw.
T. 20 Erdg.
DEREN S., Nentnerin 1
<- Moltteftr.
14 eriftiert nicht
16 E. Howaldtsiwerte A. SG.
(Neumübhlen-Dietrichsdorf)
Cordts, H., a 1
Knödgen, E., fm. Angeft.
Schwerdtfeger, M., Wi. T.
18 E. Jonas, M., Kim.
20 E. v. Mesmer-Saldern, B.,
vw. Landrat
Rn Q. EHEN
Tdg.
Mau, H., Pol. Wachtmfiz,
22 E. Möller, M., Stadtrat
a. D. T. 6295
Möller, G., Konzertjängerin
Schulge-Yena, E., Handels
bertr. T. 4586 1
24 E. Dela, Ch. F., Kfm.
DE. Sie H.W.S, „Frau
Scharmer, L., Landger.
“Nat a. D. Erdg.
Kuchel, S,, Bibliothekarin
Scharmer, €, Stenotypiftin
28 E. 5 SOnitiger, Architett
Erdg.
en Bauverein Garz
tenjtabt Kiel, SG, m. b. O.
=<- Forftiveg
Bauftellen
54 E. Schlichting, B. A. E., Ww.
Ahrens, A., Aietimafterin 1
Bochr, De Dr. phil., Sta:
tijtifer
Maßmann, Se Seeoffiz. 1
Schlichting, B., Atad. Zeich:
nerin Erdg.
Sellmer, W., Ob. Mar.
Kriegsger. Rat
Sommerwerd, B,, Rentnerin
— ©., Rentnerin Erdg.
— ., Sehrerin a. W. Erdg.
= M., Stubienrätin a. WW.
<- Feldftr. DZ
56 eriftiert nicht
58 geb. 3. Feldfir. 67
E. Biedermann, I., Www.
(Feldftr. 67)
V. AEE %., Reifend.
Feldstr.
IE IW., SD phil., Stu=
dienaffefl.
SE AM, Meiereiprod.
T. 3320 Erdg.
Yöhnt, S., Wi. 1
Koch, W., Ob. Leutn. 1
Lrinz, ©. Dr. phil., Univ.
Prof.
60 E. Torge, I. F., Dirett.
(Schwedt a. Oder)
V. Bruggemann, Stabtan:
geft. (Hardenbergftr. 23)
AUrmbrujt, E., Ob. Schulz
Iehrerin a. D.
Behrens, G., Laborantin 3
— &., cand. agr. 3
— ß., Yorpedokapt. 8
Hasberg, E., Stadtaffift.
—6S., Wo.
Erdg.
Hornung, M., 2
Longinus, A., (N 1

Düfternbrooker Weg
60 ROOT , Hm. Angeft.
62 E. Heinemann, A., Korrektor
Freudenthal, F., Sal.
Haaje, D., Sorbettenkapt. 1
FJungelaufen, Daijy, Studien:
affeffor.
— €. 3 Architektin 8
— 9., Fürforgerin 3
— Q.. Aw, 8
8
2
N
— W. U., Student
AS Mar.-Intend.=
Sionntopf 4 Mechanik, 4
64 E. Qöber, A. I. F., Frau
Bünz, Ch., KBaitor emer. 2
— S., techn, Lehrerin 2
Heyerabend, K., Reg. Baurat
Onaß, R., Kim. T.4113 1
Loeber, E., Handelslehrerin
— WW, ee NRevijor a. ®
Lügen, L., Fwul.
Nathjen, E., Ob. Roftjekr. £
66 E. Bergmanın, A, Krim.
Seivet. T. 620 3
Harmfen, A., Frau Erdg,
— GC. cand. chem. Erdg.
Michaelis, OD. Ww. 1
Nullmeyer, L., Kfm. 2
68 E. Bauljen, F., Schiffs:
A Weg
Nr. 102)
ek M., Arbtrin. 3
Gronau, €, stud. theol. et
phil. Erdg.
— R., Neg.-Landmeffer
Möller, F., Lebensmittel 2
Preßer, W., Arbtrin. 3
Schimatowsti, % SF. Frau 3
SH Ce Studienaflefl. 1
— €, „ Rrof., Studien:
rat a. Sl 1
— ®., Dipl.Ingen. 1
Werner, X., Wem. 2
Michert, I., Dr., Chemit. 2
<- Abdoliplag >
70 E. Schwarzlofe, M.,
Maurer
Arnold, 8 Student Erde
Cordes, A., Maurer 2
D. N Erchaeing W,, Sie
referendar
Hellwig, H., Nieter Pr
Ienning, I, Wo.
Moft, B., Hotelangeftellt. £
Schlömer, W., Stud. Affef.
Schmid, K., stud. pharm. 3
Ba Großfchlachter
X
Witt, W., Arbeit. 8
72 E. Harder, O., Gärtner 1
Krull, W., Schriftjeker 3
Kangmaat, AU. M., VBerkäufr.
Nagel, X, Wi. Erdg.
— M, VBuchbalterin Erdg,
Neubauer, Ch. Telegr. Betr.
Affiftentin 2
— 6E€., Ob.-Telegr.:Inip. 2
_— GE, Studentin 2
— 6., Telegr.= Betr. = Aifi:
ftentin
74 E ra 8. Ch. 8,
3
TE H., Meijend. 2
Gebbert, H., Meijevertret. 1
Hiele, F., U detar Erdg.
Kandler, S. Wi, Erdg.
Kraufe, H. Wim. 1
— W., Student 1
Sudow, Ch., Ww. 1
— W., Kohlenhdlg. 1
Tanf, ®. Bürovorft. Krdg.
Wagener, W., Bankbeamter
Wefjela, E., Buchhalterin 2
—- M., Wi. 2
76 E. Mahnjeldt, RB. H. 8
ftädt. Gastontroll.
Kothen, P., Arbeit. Erde
— %. Konftrukteur Erdg.
Naundorf, Ch., Krantenjhw.
Schramm, E., Ingen. 2
Schwanzara, 6., Opern:
jängerin 3
— 9., Opernjänger 8


zeit AM.
76 Trumann, M., Bürogeh. 3
—<- Gerhardftr. DZ
78. 80 eriftieren nicht
82 E. Bauljen, F. W., Reeder
(Düfternbrooker Weg 102)
V. Martens, WW., Lagerhalt.
Butenhoff, T., Ww. 3
Carftenjen, A., Lauten:
jängerin
rdg.
Chriftenjen, %., fm. ingelt.
Franke, W., Sb. Heiz.
Jäger, M., Ungelt. Erdg.
Rops, E., Wıw 2
Kreimann, &., Saft. 3
Qegeler, B., Kim. 2
Rehmer, W., Boftinjpekt. 3
Schmaljohann, E., Konto:
riftin 1
— $., Lagerberw. Erdg.
— &., Stenotypiftin 1
Stratemann, M., Sekretärin
Welde, D., Majchinijft: 3
Wolfe, E., Schmied 1
Bwed, M., Bootsmann 4
84 E. Yäger‘ihe Erben
V. Haus: und Grundeigen:
tümer-Verein (Holiten:
ftraße 104)
Franke, G., Schneider Erde.
Hoffmann, H., Kontorift 3
— ß., Lagerhalt. 3
Höllmer, H., Arbeit. Erde.
SFJäger, F., Wiv. 1
— Q., Student 1
Kiende, F., Maurer 2
Schneider, A., Kalfulator 1
— SW 1
ww.
Sohnte, S“ Wi. 2
Stagge, A., Eijenb. Schaffn.
Tornow, &., Eijenb, Ober:
jetretär 3
86 E. Weijer, N., Frau 3
Behrndt, F., Studienafefl. 2
Brinkmann, G., Mar.Stabs:
zahlmftr. a. $. 2
Giesler, W., Handelsvert. T. 1
v. Holdt, X. Win. 8
Odhlien, &., Sebensmittel 1
Ronath, A., Maurer 3
Nober, D Buchhalt. 1
— 8. D., Schlachtermftr, 1
— 3. Arbeit. 1:
Rolef, B., Boftfchaffner
Walter, E., Verkäuferin 3
— RB. ODb.Feuerwehrmann 2
Weijer, I., Kontrolleur 3
88 E. S. OD. Mentner
Feddern, K., Vermieterin 1
Harms, E., Boltsigullehr, %
Herzog, N „ Saft. $
Kellner, AU ‚ Ciobtefliftentin
3
— 8. Wo.
Müller, E., Verw. Infp. 3
Betermann, E., Werkzeug:
macher 4
Raue, E., Eidhmftr, 8
Siröh, 6., Wo. 1
Tijhler, G., Sängerin 2
— Q., Schaufpieler 2
Winkler, D., Monteur Erdg.
90 geb. 3. Holtenauer Sir. 138
<- Holtenauer Str, Ze
Düfternbroofer Weg
Düfternbrook, früher herrjchaftl,
jebtftäbt. Gehege. Der Düjtern=
broofer Weg wurde 1807 vom
Kronprinzen Friedridh von
Dänemartk angelegt.
<- Schlokgarten Ze
Linke Seite
Univerfität geh. 3. Schloßgarten
1—7 Univerfität Kiel
E. Preukijcher Staat
Archäolog. Seminar T. 6600
Kunfthift. Seminar T. 2450
Mathematifches Seminar 1
Philofophijch. Seminar
PiyHologijch. Ynftitut
Schlesmwig-Holitein. Kunft-
verein. T. 2450

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.