IN. zeit
11 Schrader, H., Kaufm. 2
Woelty, A, Automobile
T. 5672 1
— €, Kontoriftin 1
— 6. Kontoriftin 1
Weronker, A., Kauf. 3
13 E. Claßen, F. U, Fett:
warenhaus T. 910 KErdg.
Alezander, D., Schuhwaren-
Handlung
Dahms, A., Majchinenb. <
Hellert, E., Heizer
Henze, A., WirtjHafterin
Hufichmid, A6., Ajfiit. Arzt
Maß, Ch., Uhrmacherei Erdg.
Munun, 3., bot. Atel. H. 1
Pagelt, R., Konditor 2
15 E. Sujemibl, F., Kaufm.
RN 87).
Adler, O., Penfionär 2
Germed, 5 Herrenmoden
—— jun... S., Kfm. Erde,
Reterjen, H., Reijender 1
MNRiefje, C., Bapierhdig. 1
Schlagowsfi, E., Schneider 1
— 6. Schneidrin
Timmermann, £., nn. Angeft.
— Q., fm. Angeftellte 1
zo 3- Muhkiusftr. 36a—38
E. Schomburg, X. AU, Kim.
(Theodor Storm-Sir. 4)
V. Giejel, D., Verwalter,
(Muhliusftr, 384).
Blenbaus Schulze T. 5463
Dahm, A., Rhoto-Spezial-
gefch., T. 6034 Erdg.
Feibujch, A, Schuhhaus T.
Nr. 5265 Er
Hammer, D., Buchhalt. 8
— WW. Sournaliit 3
„Kaju“, N. U. Schomburg,
Kaufhaus, T. 5943
a SH ten SG. m. b.9.
An , Dentift 2
Kruje, A., “Udren Erdg.
Meyer, CE, Bigarren Erdg.
Möller IL, F.,
anwalt T. 5
Rajchdorf, G., ngbruderel
Schomburg; R., AM. Roman
T. 5943 Erdg.
<- Wilhelminenfir. Z-,
19 geb. 3. Wilhelminenftr. 11.
21. 23 eriftiert nicht.
25 E. SAT U Et Qu MOrenDbTG:
Dv. ernten 6., Ww. 2
Coenen, F., Verkäuferin 2
Dall, N A HumPTOE 1.
Nr. Erd ie
Gnade %. Bantbeamt. 2
Hollad, A., Handlas. Geh. 2
Yappe, W., Arbeit. 4
Kaphan, S, Buchhalt. 3
Keffelring, W., Zimmerberm.
Kinder, E., Dr., Affefior 3
Qüer, E., Frl., Zimmerverm.
Rabe, Slujen u. KAeider
Sörenjen, E.,.Lehrerin 1
Uflader, X., Dr. jur., Ger
Referend.
27 E fe 6. H.W., din.
wi, E% Dr., pratt. st
5796
COLD EM Te ee
Stange, W., KR 3
— W., stud. er. 3
Weber, W., Lebensmittel T.
Nr. 516.
<- Holtenauer Str. Ze
Rechte Seite
<- Lorengendamm
2 E, Chrijtian Albrecht Univ.
V. Sellinet, Dr., Prof,, Di-
reftor (Gsmarchftz. 59)
Zuriftijhes Seminar d. Uni-
bverfität Erdg., 1:4. 2
LE „Seminatotd: Erdg.
arten geh. 3. Nr. 6.
Dr. Mel '

Bergitraße
6'E. Kähler, V. H., General:
agent T. 237
Bezirks = Direktion Kiel DD.
* Schlef.-Feuerverf.=-Gej. in
Breslau
<- Pbilojophengang DZ
8 E. Meifjter, D., Altertümer
. 2952 Erdg.
Mau, M., Bez. Fürjorgerin 1
Stuhr, E., Lehrer a. D. 2
10. 12 eriftiert wicht
14 E. Stadt Kiel
<— Muhliusitr. Ze
16 ai nicht.
18. 20 geb. 3. Muhliusitr. 36.
E. Sea SG., Gaftwirt
PO Ciadt Magdeburg T.
Nr. 264 _
Bombach, S., Kfm. 2
Fräntkel, Ca ww 2
Gerdts, F. „Bol. Hauptwacht-
meifter
Hagemann, I, Kim, ar
Wertführ. a. W 3
Schomburg, R., Rortuwiter
Schulz, A., Verkäuferin 3
22 eriftiert nicht
24 E. Bolewsti, A, Rentner
Bolewsti, K., Tijchler 1
Lenz, B., Frifeur Erdg.
26 En VBeamtenbank tt. Gef.
E. Beamtenbanfzu Kiele. G.
m. b. ©,, Nebenitelle3 T.
V. Daebell, W., Bantkangeft.
Burau, E., Bürogehilfin 2
— E.,, Ratafter. Direkt. 2
Daebell, E., Kontoriftin 3
Hildebrandt, W., Bankdir.
T. 513 1
28 geh. 3. Wilbehutinenfir. 9
E. Röfter, Gebr., Färberei
(Neumünfter)
, Stormer, €., Verwalter
“ (Wilhelminenftr. 9) f
AND Bigarrenhdlg.
Hinrichs, W., Reijfend, 1
Lembke, E.,, IWerhzeugm. 2
Lußgmann, D., Rechn. Rat 3
Mertineit, A, ” Tapezmiftr. F
NRamm, M., Wi.
Spaeter, Mar, Mabiecbdig:
T. 6567 Erdg.
<- Wilhelminenfir. <-
chem. Fifhhalle.
E. Stadt Kiel.
Weber & Frieje, Hutfbrk.
<- Holtenauer Str. Ze
Bernhardftraße
(Stadtteil Neumühlen-Diet-
ricdhsborf) -
Nach dem Werftbefiger Bern:
hard Homwaldt benannt.
<- Feldmart Z
Linfe Seite
Bauftellen
33 E. 3epfel, F., Wertuftr,
35 E. Ehmien, A., Arbeit.
< DHermannftr. Ze
37 E. Hilbert, M., Ww.
Doormann, E., Arbeit.
39 E. Rrumbed, W., Arbeit.
Krumbeet, W., Schloffer
41 E. Dau, 6. A, Arbeit.
43 E. Arp, E, Arbeit.
Urp, H., Schiffbauer
45 E. Spiegel, R., Klempner
47 E. Röhn, R., Former
49 E. Winjemann, M., Wi.
Rauert, F., Arbeit.
<- Georgftr. Zr
51 E. Huje, H. I, Heizer'
Huje, N., Bootsb.

A
53 E. Schuldtihe Erben.
V. Schuldt, L., Wi.
55 E. Yenjen, L., Ww.
IJenjen, D., Arbeit.
57 E: Reini, SG., Schloffer
59 E. Michaelis, A, RN. DH.
Schloffer
NehHte Seite
Bauftellen
<- Hermannfir. Ze
32 E. Rieper, KR. F.M., Hobler
Drewite, M., Frl.
Maaß, A., Müller
34 E. Ruppricht, F., Schloffer
Kronsbauer, G., Arbeit.
36 E. Spangenberg, SF. E,
Schloffer
38 E. Vonath, A. F. Cb.,
Kalfulator
40 E. Yahn, A., Bote
42 E. Ganz, %. C.,
Ruhr, O., Dreher
44 E. Buidhe, E.,
empfänger
V. Bujche, L., Kim. T. 4514
46 E. Clajen, W. F., Borarb.
Winter, W., Schifbauer 1
48 E. Allgem. Konjum-Verein
für Se u. Umgegend, Fil.
5
V. Schulz, €. Verwalter
(SGeorgitr. 64)
Hammer, D., Schloffer 1
Semm, E., Werimftr.
50 E. Blant W. F. Ch.
Klempner Erdg.
52 E. Silaff, AW., Werkmitr.
Silaff, F., Kontoriftin
54 E. Wieje, F., Arbeit.
56 E. Sander, ©. Arbeit.
58 E. Osmann, W., Schmied
<- Helenenftr. Ze
Ww.
Renten-
Bejelerallee
Wilhelm Hartwig Bejeler,
Statthalter der Herzogtümer
Schleswig-Holitein
bon 1849—1851
Rorit

Reld
®
ı
Mdolf
Gerhard

Holtenaner
iooper Der
<- Niemannsweg >
Linie Seite
1—5 Bauftellen
7 E. Mosle, N S. D., Frl.
V. Sped, RN. (Klinte 19)
MAuert, F., Arbeit. Erdg.
GSlud, Cb., jurift. Stadtrat.
1
T. 4577
Fi ©., Dr., AWifift. 2
Ligmann, E., Frau 2
Maitthiejen, E., Rentnerin

Bejelerallee
7 Schilinsfi, A, Bol. Ob
Wachtmftr. 2
Zapf, W., Elettrif.
<- Forftiveg DZ
9 eriftiert nicht
Schade, H.,
Prof. T. 3101
Schade, H.,Gym.=Lehr.a.D. 1
13 erijtiert nicht
15 E. Eliten, L., Nentn.
Eliten, L., Lehrerin KErdg.
Lange, H., Ing. Erdg.
Marten, B., Rentnerin
Bwidert, H., Optiker. T.4543
17 E. Wieje, D., Dr. praft.
Yrzt T. 3061
Wieje, B., Dr. med.
19. 21 Bauftellen
23 E. Müdel, H., Dr. med.,
praft. Arzt. T. 4413 Erdg.
Lau, I, Bohrer. Untg.
25 E. Nogagenjad’ihe Erben
V. Behrendt, D., Mar. Ob
Stabsing. a. 5. 1
Veterfen, H., Geichäftsf.
Stertefjeld, H., Drofchten-
fuhrmann Untg.
© <- Felbditraße DZ
27 erijtiert nicht
29 E. Reinhardt, F., Kim. 2
Freyer, en BEN Baumftr.
a. D. 2
Gethenberg EU! Rechn. tn
Niffen, E., Ww.
— %, Dr. phil., Stud. Aff. 1
Szemeitat, D., Blumenhdlg.
T. 6485
31 E.. Ehlers, H.Lh., Dr.jur.,
Mechtsanwalt T. 2616
33 E. Wolrzytowsti, A, Frau
Hagemann, €, Dr. med,
Facharzt f. Nerv.
Lenjchigti, L., Kim. 720181
AIDS ©, Kaufm.
T. 2155 Er
dg,
35 E. ». Studnig’ihe Erben
V. v. Studnig, H., Ww. 1
Beuft, B., Gräfin Wmw. 1
Kraufe, A, Dreher Untg.
Lügen, R., Ingen, 2
v. Studnig, E., Oberlt. 3. S.
STE. ©. Heimburg, Q. Ob:
Reg.R. iR. (Bln.:Char-
Tottenburg)
V. en K., Ob.Ingen.
Erdg. u. 1
ohuet F., Lagermftr.
37a E. Schöning, Ch., Frau 1
Minger, I, Hausd. Untg.
Schöning, F., Kim. Erdg.
Untg.
39 E. Deußen, R., Dr. phil.,-
Prof.
E. Deuken, W., Arzt 1
Alt, el Dr., Privat.
— OD. £
Reimert, K., Kontrolleur
Spethmann, £., Kaufm.
41 E. Howe, I., Eigent. (Stadt=
rade)
Bethmann, O., Kim. 1
Ehre, H., Boftihaffn. Untg.
Howe, I, Boftinjpelt. a. D
<- Adolfitr. DZ
43 E. Bujtorf, W. OH. E.,
Architeft T. 3784 2
BoHEET B., Geh. Reg.Rat
Czech, I, Rangierer Erdg.
Hildebrand, B., Lebensmittel
NRemien, R., vw.Bankdirekt, 2
— X, Lehrerin 2
Scharnberg, R., Ingen,
T. 2729
45 Er "Baltenheim e. VB.
(Bonn a. Rh.)
V. Schmänf, B., fm. Angelt.
Bülling, X., Schmied KErdg.
47 E. Mordhorft, A., Bijchof
5. Holitein T. 4375
49. 51 Bauftellen
E. Dahlmann’jde Erben
53 TUR R., Wi.
2195 Erdg.
Dahlmann, H., Kim, T. 2195

53 Lohmann, W.Kapitänleutn. 1
55 E.. Lurg, Eigent. (Holland)
SS Yenjen, H., Verwalt.
Gehen 56)
N „ Necdhtsanw.
T. 50 Erdg,
Da en Frau 1
<- Gerhardfir. Z-
55a E. Andrefen, R., Kaufın.
vi)
V. Benning, L., Kfm. (Das
nijde Str. 7)
Fanger, R., Oberlt. 3. See
- Fanta, H., Färbereibej. Erdg,
Hufnagel, E., vv. Kapitänlt.3
Knobloch, M., Torped.Kapit.
Lin. a. D. T. 2559 2
Nieje, E., Ww. 2
Rerin, E., Schuhm. Erdg,
Rönnau, H., Inval. Erdg,
Ronneburger, E., Ob A
injpeft. Zw.
57 E. Jäger, W., Frau
Ehler8, R., Wächter Untg.
Hanfohm,S.,Yuwelier T.6116
KXäger, D., Fabrf. T, 5476
— 6. Setretärin Erdg.
Stein: Angel, D., Rentner 2
59 E.Schneider, A,, Gejichführ.
Kienaft, D., Kapitänlin. 3 S.
59a E. Grannemann, R.,
Privatier
nat P., Ob.Ingenieur
1
Betich, e. Vertreter 1
61 E. Yahnte, E. F., Poltzei-
Erdg.
Afieff. a. D.
Yobit, K., Hausdame KErdg.
Niemeyer, M., vv. General
— M., Sibliothetarin 1
63 E. Söper, © ., Wo. 1
Burgaß, A., Ww. T. 5065
— & Co, "Bertr. induftriell
Werte T. 5065 Erdg.
Yuft, F., Boftihaffn. 2
<- Holtenauer Str. Ze
65 E. Ballerftein, G., Technik.
(Holtenauer Sir. 95) ;
67 E. Carftenn, G.F. C., Farb.:
handig. T. 5381 Erdg.
Boldt, F., Tijchler H. 3
Gebert, K., Schuhm. H.
Glüfing, D., Elektrik, 1
Hofmann, R., Schubhmmitr.
Kaczensfi, 6. ” Anvalide H2
— ©. Sopifemm. H. 83
Krauie, R „ Wow. 2
Krüßfeldt, O., Schlofier 2
Maiwald, A., en M 1
Meyer, N Fl. 8
A ce ” Näherin H. 4
“ns 4
al & autiger
Preuß, EEEIHE H.Brde,
NMandt, N Schiff8
Reeje, A., Aw.
— en een
, Erped.
Soabe CM Kohlenhol. 2
Tietgen, R., Malergeh. 2
69 E. Nübhjer, O., Erheb. Ei
Boll, A., Arbeit.
— FF Schloffer 1
— W., Tijchler 1
Boot, G., Arbtrin. — 1
Brandt, H., Pol. Ob. Wacht:
meifter 3
Fritiche, H., Arbeit. 2
HJanjen, W ” Näherin HH
UA Es
apijchte, rbeit.
HE „ Arbeit. H.1
Kohn, dl Erdg.
Ladda, W., Arb. Zwg.
DO. Schneider 2
Otto, B., Wo. H.:3
— ®., Boftbote H. 3
Nüäbiger, HD. CHE
Rühjer, H., Maijchind. Erdg,
Saal ® E N
midt, H., Arbeit: rd
Sehger, A., Arbeit. A
— N. Schlofier
Sellmer, I, Maurer 2 5
Untiedt, H., Maurer H. 2

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.