212
Dlehaufenjtraße


3 Arpe, C., Kfm.
DBiernard, K., Arbeit.
Bog, Ch., Zimmerer
Döring, I., Schlofjer
Krödel, D., Ob. Werkmitr.
Neumanı, D., Ob. Steuerm.
Rehbehn, M., Ww.
Schulz, W., Kanzleibeamt.
Trabandt, O., SFeuerwehrm.
5 E.Schmidt, HS. Kinı.(Haders-
leben)
V Popp, ®. Maurer
Czarnedi, ‚F., Amtsgeh.
Züllgraf, R., Lehrer
Koch, K., Bote
Kröger, NR. E. H., Kfm.
Krüger, F., Eijenb. Schafin.
Mittendorf, K., Ww.
Wellendorf, KX., Drechiler
Weitphahl, €, Ww.
Wohlert, A., Arbeit.
7 E-Schult, Schugnr. (Frande:
jtraße 18)
Corneel, H., Technik.
Herwig, B., Maid. Maat
Kenmpe, F., Kanzl. Diätar
$lahn, K., Bote
bhilippfen, I., Ww.
Buls, KL, Schlofier
„Schulten, 5, Ob. Majdh.
Maat
Sperber, R., Beant.
Sugge, H., Schneider
Vogt, G., Büroajlift.
Weging, N. u. G., Mufik
Lehrerinnen
— €, Zelephoniftin
9 E Aldemann, X, Bau:
unternehm. (Holtenauer
Siraße 134)
V Schäfer, F., Schuhm.
Glüer, S., Ingen.
Ko, R., Kartoffeln
Rohl, D., Wertmitr.
Lange, ©, Hilispoftichaffn,
Mohr, 5, Kfm.
Reefe, I., Steuerfetr.
Schäfer, N., Katafterfekr,
Anw.
Schrader, R., Dreher
Sternfopf, P., Kfm.
Wolter, R, Schlofjer
MN E Meyer, F., Milch
Beder, I, Leutn. a. D.
Braun, Th., Schneider
Hrahm, F., Maurer
Kittler, M., Schlofermitr.
$Kutjdhinsfi, G., Aım. F.
Meyer, X., Bürbangeft.
Schmig, E., Berkäufer
Wehling, $. Mar. Beant,
en E. Jahn, F., Mar. Stabss
AChFufter @. D. (Forit-
weg 10)
V Stedmeft, M., Hauswart
MAndrejen, AM., Betr. Leit.
‘Yeihs, S., Seitgs. Mufieh,
‘Benndorff, W., Zigarren
DBurmeijter, €, Sattler
Dittes, E€., Wo. )
®önig, €., Bautechnik.
19 E. Ruhne, A., Ww.
21 E. ®runert, ©. M., Dreher
23 E. Gilleberg, Gaftw.
13 Menge, $., "Ob. Stücmiftr.
a. D.
Meffenburg, Schugm.
Möller, M., Frau
Mosbach, M., Arbeit.
Müller,
Pfeifer, F., Heiger
Reimers, L., Frau
NRölße, C., Näherin
— Dora, Kontorijt.
— 8., Ww.
Sander, L., Majchinift
Schlegel, D., Mafchinift
Schütt, W., Hilfsnuont.
— Martha, Kindergärt.
— Anna, Kontorift.
Wähling, H., Stadtjekr.
Weihert, Zolbeamt.
<- Samwerftr. DZ
15 erijtiert nicht
17 E. Hausmann, W., Ww.
VMunke, NR. Maidinenwärt.
Conrad, R., Mar. Sekt.
Goihl, B., Arbeit.
Hartwig, M., Landesinfpekt.
Rod, I., Landesfekr.
Kulidhigiy, €, Schneider:
meifterin f. D.
Schmitdinger, H., techn.
faufm.Unternehun.„Nord-
Süd“ F.
Schneider, H., Krim. Aifijt,
Schöttfe, Y., Pol. Leutn.
Weierjiraß, H., Ob. Kafjen:
jefretär
Mlbertfen, K., Poftjchafin.
Börner, G., Leutn. a. D.
Heid, Ayothet. Ajfijt.
Hende, H., Brandmiftr.
Sönfon, H., Kapitän
Maaß, €., Stadtjekr.
Manke, E, Feuerwerks-
Teutn. a. D.
BPeterfen, A., Bautechnik.
Simon, R., Ob. Dedoffiz.
Bintig, H., Schmied
Boljahn; H., Werftinfpekt.
Bolze, B., Frau
SFilder, €, Mar. Ob,
Majcdhinijt
®roßfopi, %., Mafjchinen-
meijter
Hanfjen, A, Kfm.
Staa, R., Cr Ingen,
Tijdhendorf, H., Kin.
Vosgeran, H., Beizer
YArp, R., Kapitän
Boldt, E., Malermitr. F.
Ebert, D., Kellner
Eichler, KX., Mar. Stabs:
zahlmfir.
Grote, M., Mujiflehrerin
Penkert, D., Majchinijt
Schlefinger, R., Kellner
Tonn, L., Ww.
Turkowsti, D., Feuerwerts:
leutn. a. D

— Qüßen, H., Elettromont.
25 geb. 3. Hanfaftr. 82

NE AT
€, Scoladtermfir.
Rupkahwis, Lina, Buchhalt.
Kühler, L., Ww.
Keßler, W., Ob. Mafchini
Lacdmuth, W., Dreher
Müller sen., X., Dreher
— jun., ®., Mafjchinenb.
med,
Mahılew, F.,
\ ug, 3,
Rentnerin
Faufur. Angeft.
Wahrlidh, E., Ww.
E. Bart{ch’fhe Erben
V Blehn, D., Werftarb.
Hlötner, A., Dedoffiz.
Knau, K., Majchinijt
Kroll, Ch., Arbeit,
Beidler, H., Dedoffiz.
halb)
V Schwarg,
Infpeit.
Andrejen, Bote
Agrott, M., Ww
Beng, A. Torpedoleutn.a.D.
‚Harms, D., Schneider
Hempel, K., Kapellmeifter
Beters, I. H., Tapez.
Bleß, H., Telegr. Sefr.
Schaefer, N., Dberleutn.
Schweyın, X, Ww.
8 E GCarftens, Bädermitr.
Bojunga, M., Schneider
Demmel, Handeln.
Heecht, E., Kfm.
Hinrichjen, I., Landesjekr.
Höhnte, E., Setkr.
Kronberg, Maijchinijt
Lange, E., Sehr.
Röhling, H., Sleftr.Arb.
Bimmermann, €, Sattler
<- Bon der Horft-Sir, DZ
10 E. Butfhto, €, Kfm. F.
Butjchko, Marie, Kolonial»
war. F.
Freeje, H., Landesfekr.
Hedt, RX, Bol. Ob. Sekr.
Horns, H., Ob. Dedoffiz.
D
a. D.
DSanfen, Ch., Ww.
Lüfenhoß, FF, Buchdruckz
mtr.
BPeterfen,®., Schlachtermfir.
F.
Schönwaldt, Th., Ww.
Sellmer, 5., Ob. Maichinijt
a. D.
Bollert, So Ob. Dedoffiz.
a. D.

12 keilen nicht
Dlehaufenfrnße
Nedte S Ehre 14 Ca S. Y
2 E. Zhonıfen, M., Reifend. Bernigau, ®., Bolliett.
nt H., Kfm. Glinta, O., Benfiond! f
Dülien, H., Bahnwärt. a.D.
Orlowitjh-Wolf, A., stud.
Scheffler, 6., ten. Beanıt.
Thiele, W., Mar. Zahlınfir.
Mertins, R., Kefjelfichnied
Möller, E., BuchHhalt.
Synowsig, S., Gefjang.
Wärter
Wolters, W., Kanzl. AWifijt.
6 E. Jabienke, Landm. (außer-
S., Ob.Telegr.


Locht, RB. B., Technik.
Münkel, S., Straß. CH |
Binkel,S., St N
Polzin, W., Tijchler
Schillow, M., Mafginilt
Simon, E., Bantbem
Timme, L., Benfiond
16 E. Voß, H., „Sebenämte
Buchholz, N., Frau
Friedrichfen, A, WW
Harms, W., Montag
Hübner, RX. Leutz. 1
Koth, H., Magiitr-B
Krufe, E WW
Krugifowsbh), 3. Bu
—" 9, Wo. .
Baus, S., Nieter
Schulz, U., BuGha
Schwarze, 6. Ob.De
Standte, D., Ob.it

a. D.
Ta, O., Drogilt Ve
-< Samwerftr.
18 E. Wagner, Injpelt:
(Freiligrathitr. 13
ıp, €, Frau
Bedentin, Su A
Denen DNS
“ majchinift
Diedmann, E., Dan
Serhold, N., "entn,
Hamann, S., Fe
Teutn. a. D.
Langer, W., Grav
Nürenberg, M., MO
Raub, W., Fabritdtt
Schwer, W, Wa.
Karnow, BP., Reg.
Wolterjen, 6, ‚06.9nehm.
Bennewig, €. .
Dörflein, © "Bein
Zugelfang, Ager
HZriedrih B., 7
‚Sorte, M- San
Günther, R., Leu.
Lörenfen, ®., fan.
hrert


— Ob.Wachtmfir.Stemonah, Le

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.