Es
Sei
— 59 E.Bauly, 6., Stadibaurat
; 61 E. Tönnies, &., Dr. rof.

208
NedHte Seite
Bauftelen
<- Seldmart >
Niemannsweg
A. EC. GH. Niemann, Rıov:
fejfor von 1761—1832
<- Klaus Sroth-Rlay >

Linke Seite
1-—11 eriftiert nicht
13 E-Weylandt,%.C.,Fabhrt.F.
15 Bauftelle
17 E. Price, S., Dr. Lektor F.
Beed, H., Werftpolizijt
19 E. Runge, A, Dr, San.
Rat, Facharzt F.
Runge, E., Lehrerin
‘19a E, MendelSf{ohn, A., Dr.
med.
Boigt, O., Dr. med.
21 E Jacobi, Z., Leutn. 3.
S.'a. D.
Anderfen, Chr., Opernjäng.
Bethte, R., stud. rer. pol.
23 E. Rregmann, F., Wow.
Bauer, E., Sängerin
Meinke, M., Ww.
25 E. Roop, W., Landwirt F.
Binnius, S., Lehrer
—=<- Lomifjenftr. DZ
27. 29 eriftiert nicht
31 E. Sorenber, Z., Dr.
San, Rat, Privatklinik
Hanjdhildt, G., Schwefter
Hullmann, A, Db.Schwefter
Leterfen, KX., Schwefter
33 E_ Bolmer, I., Ingen.
(außerhalb)
V Vollmer, L., RKentier
Redlien, G., Fabhrk.
4 =<- Forfiweg DZ
35. 37 eriftiert nicht
39 E. Ramien, H., Stadt.
baumeifter
Botelmann, E., Rentnerin
Drofjt, H., Dr, Referend.
‚Rothe, H., Lehrerin
Lorey; El, Rentinerin
41 E. Nieljen, R., Rajtor F.
NRieljen, H., Hauptlehr. a.D.
43-—47 erijtiert nicht
49 E. Joens, S., Ww.
König, W., stud. rer. pol.
Lienau, R., cand. theol.
51 E. Jacobjen, R., Bank:
direktor. F.
Wiefe, E., Ww. F.
53 E. Mandel, H., Dr. Prof.
55 E. Sacobjen, N., Lehrer
Blöder, M., Ww.
Gregerjen, Lehrerin
Obhrt, €, Ww.
57 E. Berend, H., Ww.
. Sildjer, €, Major a. D.
<- Bejeleralee DZ
Neumühlener Str.
” %. Hazythaufen, W., Kontres
77 E. Riers, Eigentüm.
79 E, Janfjen, W., Kfm. F.
81 E. eterien, S., Ww.
81a E. Hahn, D., Rentier
8i1b E. Hahn, D., Rentner‘


U

UN
61 Nimz, R., Tierarzt
Peterjen, F., Ww.
Rother, €, Oberingen.
direktor F.
Stiabsarzt a. D. F.
Heitmann, S., Privatier
Meyer, W., Rentnerin
67 E. Wallroth, El., Ww.
Bothmann, X., Studien
affeli.
Fider, 6, Prof.
67a E. Göbel, M., Prof.
Mifift. Arzt
G5öbel,W.,AmtSrichter a. D
69 E. Cbers, W. Zivilingen
(DahHlmannjir. 1)
Cbhers8, B., Privatiere
— %., Ww.
Schering ®., Dr. phil.
Schlüter, H., Nieter
71a E Lesit, M. u. A,
Rentinerinn.
71 E. Sturmhöfel, A., Rentier
v. Hofe, S., Tijchler
Liehr, W., Mar. Oberleutn.
Sieinfopf, D., Kapit. 3.S.F.
73 Bauftelle
<- Berl. Karolinenweg Z
75 E. Arp, Landmann
(Propitei)
V Schmidt, M., Ww.
admiral F,
Kraufe, E., Landger. Rat
v.d Rede, £., Frfr., Ww. F.
Rendiorff, E., Frl.
(Dänemartk)
V Untiedt, A., Rechn. Rat
(Hardenbergfjir. 15)
Edermann, M., Rentnerin
Fülfdher, A., Ww.
Saquemar, $., Dr. phil.
FohHannfon,6., Elektromont.
Sehment, E., Fabribef. F.
Rohle, F., Kapit, a. D. F.
Erichfen, I., Lehrerin
Mathiefjen, HS., Dr.
Senatspräfid,
Stolz, E., Lehrerin
(Brunswiker Str. 14)
V Sürgenfen, H., Bürodien.
Altona, E., AmtSger. Rat
Bad, O., Bizeadmiruk a. D.
Baring, W., Landmejl. F.
Senfen, Ch., Dr, Prof.
Müller, M., Frau Prof.
Purig, A, Ww. de
(Brunswifer Str. 14)


Curth, S., Dr, Bibliothekar
Kögel, 3., Dr, Prof.
Piven, S., Haushältrin.
ODE
63 E. Häfner, €, Realfchul»
Heine, R., Dr. med., Ob.
55 E. Heitmann, H., Uhrm. F,
VBödeler, E., BuchhdlgSgebh.
(Düwelsbefer Weg 19)
Ahrens, €., Dr., Mar. Ob, a
Hampel, M., Generalfjetr.


85 E. Brehmer, $., Kim.
eterjen, S., Arbeit.
Rehm, F., Ingen. F.
87 E. Rowedder’jche
Barandon, R., Botfchafte
Davids, I., Reg. Aifefl.
Roßt, F., Generalmajor
Schulze, A, Ww.
Ca. DD
87a E. Zheede, Architekt
(Gasjir. 2—4)
v. Maltzahn, H., Ww.
Schulg, W., Kapit. 3. S.
. D. ]
Sandow, W., Tijchler
.| Wels, B., Dr, Arzt
=<- Bartelsalee >
93—97 eriftiert nicht ;
99 E, Rayfer, £., Ww.
Düvelius, €, Ww.
Geh. Iuft. Rat F.
1038 E. Sell,&., Dr.pr.Arzt F.
Kreug, E., Ww.
105 E. Nehve, ©, Fahrt. F.
Lohie, B., Kontorift
Nehve sen., €, Sabhrt. F.
107 E. Uener, S., Dr.
Habrtbef. F.
Hintner-Hütten, M.,
Privatiere
eters, F., Seemann
109 E. Hinrihfen, %., Frau
DraAF-
Hinridfen, X. $., Dr,
Bahnarzt F..
111 E. Werner, S., Frau
V. Werner, M., Kapit. 3.
S. a. D.
Richter, R., Dr, Geh.
Archivrat
113 E. Nehve, E., Fahrt. F.
Wijagki, W., GHeizer
115 E, Jaads, F., Kim. F.
Schwedler, H., Maurer
117 E. Roreuber, Z., Dr.
Arzt (Feldftr. 38a)
V SHülmann, AM, Ob.
Schweiter (Mr. 31)
=<- Caprivijtr. Z
119 eriftiert nicht
121 E. Schnaar, M., Bankier
F
Kubhrt, Ch., Gärtner
123 E. Seibel, A. 5., Fabrk. F.
Sternwarte
E. Preußijdher Staat
Unterridts-Verwaltung F.
Harzer, P., Prof., Geh.
Reg. Rat :
— 3, Mufiklehrerin
— S., Röntgengehilfin
Hellerig, S., Dr. Mifijt.
Prien, Ch., Gärtner
Wirg, €, Dr, Prof.

Zreitidhte, W., Dr. Chemitk,
Niemannsweg
88 E Günther, M., Direkt. F.|129 E, Röhrete, 6, Kim. F
Berndt, Z., Gefhäftsführ.,
Erben
Kuhne, W., Dr. Reg. Afjefl.
v. Studnig, O., Kapit. 3.
89 E. Neilig, F., Rentner F.
91 E. Hanke, F., Fabrik. F.
101 E. Keinfeller, S., Prof.,

131.
brilbefig
Hafıte, 6.,
V BhydHiat
flinif der
Brammer,
Schulz, F.,
Geh. Me
m, 5.
Küppers,
injpettor
E. Stadt Ki
Gärtner
Rechte
SFanßen, £.,

127 E.v. Fildel, M., Admiral
Möbhius, D.,
berwalterin F..
Hanfe, 9, Dr, Syfirt-AötE
Korbfh,.D., Dr. Afit. 2
Lübke, &., Majdhinenm Bi
Pfarrius, M., Dr,
Stabsarzt F. |
Rode, M., Oberin F-
Selte, T., Pförine
Siemerling, €, Dr.
Wegener, H., Ob. P
Wice, G., Berwalt.
F. f
149. 151 erijtiert niet
153 E. GStähler,
(Sindenallee 19)
V Schiffsverwertung
FA r
On ‚ Bergul
Schneider, H., Meill
Thomas, W., Kral
Hühr.
Mirtjhaftsgeb. Forited
E. Diedrihjen, Su
(Billa Forfted)
Galig, K., Wächter
Will, G., Arbeit.
Gärtnerei Forfted
E, Diedrichfen, Hu
(Billa Forjted)
V Rrug, %.,
(Billa Forftec)
Krug, W., Kraftwag-
Forftbaunfchule
E. Stadt Kiel
V Schneider, P.,
Arbeiterwohnhaus
Thomfen, Chr,
<- Düvelsbefer Gehöls
2 E Solint, G, Rentner
Bufh, F., Dipl
Böbrig, H., Dr,
4 E. Bolbehr’ihe
Zeil.
Beyrich, W., stud. rer. PO“
Sutiau, A., Arbeit,
Ch., Kürfhnermiftr. Fr
135 E, Bündgens, FH
*| _ Britbefiger (9ir. 197)
137 E, Bündgens, F., Fb
befiger FF. "FA
Fo, W., Zimmerpok
139 E. Bündgens, FD
er (Nr. 187)
Kraftwag: FÜ
<- Moltfejtt. Zr
141 Bauftelle
143. 145 eriftiert nidht
147 E. Preußijch. Si
zifche u, Net
Univerf. Kiel ;
&, Bi
U
Ob. Köchin *
diz. Mat 4
Ob.
el 00
Kl A
Geite
Ing.
Prof,
Bw...
eatlere.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.