120
73 Qöflund, W,, Mar. Bau-
rat F.
Maly, A., Berniclgsanft. F.
Moehius, E€., Studienrat
HA $., vw. Kapt. 3.
Shen "$. Kim. F.
Straube, F., Möbelfbrt F.
Xhode, N., Rechtsanw. F.
75 E SFeß, N., Dr. med,
Arzt F.
77 E. Ehlen’jde Erben
EChlen, Z., Baugejdh. F..
Gerling & Hiwel SG. m.
b. G., Metallgiekerei F.
Scharnberg, KN., Tiefbau-
gef. FF.
79 E. EChlen’jhe Erben
Höhler, E., Penfionat
81 E. Waap, Privatm.
Blunk, I., Ww.
Senfen, G., Gärtner
Martienfen, F., Werkführ.
Richter, R., Kapellmitr,
Witt, E., Sal.
Binferling, E., Wıw.
83 E. Ener, NM, Rhotograph
Henken, NM, Schneiderin
Hold, 6., Uhrm.
Zudholst, A., Ww.
85 E. @rundjt. Berwerig3.
S. m, b. 5. „Edbau“ F.
V Janffen, R., Architekt F.
Geefe, E., Dr., Zadharzt F.
Greiher & Co. m. b. D.,
Gebhr., Galvan. Anft. F.
Hanfen, Sefjdhw., Schokos
ladengeich.
SFenfen, G., Blumengefdh. F.
Knorr, Kap. Leutn.
Meyer, Dr., Direkt. F,
Mikuzies, 6, Fruchtgefch.
Waullen, I. Dr, Zahnarzt
N M., Schuhwrhdlg,
Schwanz, X, Hriför
Schwiegt, $, Dr, Zahn.
arzt F.
GSentel, &., Betr. Schlofjer
v. Spee, Gräfin, M., vw.
MVizeadmiral F.
Stepper, K., Zigarren F.
Ser, $., Dr., Facharzt
Warnede, 6., Dr, Fadh-
arzt F.
Wilde, G., Oberingen.
—<- Waigitr. DZ
87 erijtiert nicht
89 Ansgarlirhe mit Rüfter:
haus
E. EvangelifH=Iuth. Paro-
Hiakverhand Kiel
V Chriftianfen, E., Küfjter
91 E_ Gv.-Iuth. Parochial-
verband Kiel F.
V YJanfen, I, Pajtor
91a E.Fatt,€., Eigentümerin
anerkein, SF. I, Ladfbrk.
93 E All, €, Gigentümrin,
Hlatt, W., Ladfbrf. F.

“Vu Mambed, = F.,


93 Rofenkranz, 6., Dr., Stu-
dent
— ©., Zollamtm.
95 E. Ballerftein, 6., Km. F.
Safper, W., Kutfdher.
Fungesbluth,W., Dr., Zahns
arzt.
_Kühlewein, B., Kunfimal.
97 E. Benk, D., Ww. F.
Beder, A., Bollz. Beamt.
SGülidh, F., Ww.
Feß, I, Ww.
Kätell, E., Mufik.
Kette, M., Ww.
Mally, Z., Fxl.
ent Sohn, H., Mempn. F.
— G., Rentner
Seibel, A., Rentinerin
Terno, H., LidhHtjpiele F,
<- Bejeleralee >
99 E. Bötker, S., ArdHitelt
(Sonderburg)
Mhl, S., Dr., Prof.
Albrecht, S., Fahrt. F.
Baum, Mar. Mafcdhinift
Bode, L., Rentner
Gehrt, €, Schneiderin f. D.
DYJürgens, E., Frau
Rothe, H., Rentiere
Langmaad, H., Reg. Ob.
Setr.
Otto, E., Mar. Stabsingen,
Beterfen, P., Lagerhalt.
Sofollowsti, H., Schloffer
101 E. Sander, H., Invalide
(Großer Kuhberg 25)
V Hilbert, H., Arbeit.
108 E. Kracht, E., Kfm. (Au8-
Iand)
E. v. Boritel,
(Ausland)
V Klambed, F.,
(Klopftodjir. 3)
Schaufpielhaus
Ahlers, I.;, Benfion
Ahrens, A., Töpfer
Bahr, W., Ww.
Carjtens8, €., Zimmerer
Dammann, H., faufın. Ans
gejtellter
Holit, M., Kapellmitr.
— $., Mufik.
Kauffeld, B., Ww.
Rofted, A, Berkäufrin.
108a E. Rracdt, €, Kfm.
(Ausland)
E.v.Borftel, Kfm. (Ausland)
Kfm.
€, Kim.
Kim,
(Kopftodftr. 3)
Fildger, E., Direkt.
Meyer, B., Ww.
Tümmer8, G., Städt. Haus:
meifter
Zimmermann, MA, Bantk:
beamter
10383b E. Rradt, €, Kim.
(Ausland)
E. v. Borftel, €, Kfm.
(Ausland)
V Blambed, I, Kfm.
(Klopftocfir. 3)
Key, N, Budhdrudbef, F,


BAT CSiche-Bier cn
1083b Soergel, 6.,. vw. Ob.
Leutn, 3. See
Walch, F., Reg. Rat
Wriedt, F., Thenterdirekt.
— ®., Dr. med. dent.
105 E. Blaetterlein, Y., Ww.
Immelmann, Direkt.
Iohannfjen, K., Ww.
Maijehrpad, E., Ww.
Sie, G., Dreher
Stoffiregen, W., Kfm.
Wittmann, SI., Dr. Prof.
107 E. Qöwy, M., Ingen.
(MuhHkiusitr. 6)
Briegleb, P., Korv. Kapt.
a. D.
Dahlenburg,
Boftfekr.
Hecht, E., Qyzeallehr.
Schmod, E., Betr. Chef.
Steffan, Dr, Zadarzt F.
109 E. Franken, K., Ingen.
Feuerhake, F., Ger. Bollz.
Rave, A., Fregattenkapt.
Stüve, S., Kinderwagen-
hölg.
Wulenweber, S., Ayzeal-
Jehrerin
111 E Kühl, G., Rentner
(Faulitr. 46)
Knaad,' O., Mar. Ob.
Zahlmnftr.
Koßmann, X., Staatl. Lottee
rieeinnehm.
Liebe, A, Bez. Schorns
fteinfegmftr.
Quth, €, Malermftt.
Mil, E., Rentnerin
111a E. Jegminat, H., Uhren
Bauer, W., Wollwrhdig.
Kaminski, €, vw. Mar.
Chefing
Küngel, €, Stadtfjeir.
Niemeyer, A., Photograph
118 E. Anudfen, Kfm.
V Xiethmann, E., Beamt.
Danneberg, K., Ww.
Goldberg, B., Althdlg.
‘ Qer, E., Gemüfege[h.
Marrzen, X, Kolonial»
wrhölg..
KRundt, H., Frijör
GSiever8, D., Drogift F.
2 $ Dr, Ob. Sijh«
we SZruchtgefch. F.
Wigjhe, M., Ww.
Zacharias, SD. Kfm. FF.
—&Co., D., Agenturen F.
<- 8nooper Weg >
115 E. Peterfen, A., Gärtnes
reibef.
Beterfen,S.,BlumenhHdlg.F.
117. 119 exijtiert nicht
121 E. Schlogfhifferbrauerei
Kiel, Akt. Gef. F.
Braitmaier, H., Dr, Fach:
arzt F.
RN, Ob
123 E, Danieljen, O., Kfm. |
(Kopenhagen)
V Süth, R., Pol. Ob. Set.
Baum, R., "Slofier
123 Qafreng, B.,
Roß, M., Dr, PL.
Schor, B., Geh.
Wippern, 8, Kor
125 E. Qunding, X.
(Flensburg)
V Baumgarte,
reidirett. a. D
Bötiger, Ob. Le
Giende, B., Ww.
BGuje, Kapt. Seutt
Hegeler, R., Möb!
Kieler Brauer
gung S. m.
Knoll, A., Haup!
Shönwelter, 0.6 SH
a. D.
127 E. Killy, Arehi
jtadt)
V Spedu. Steffen
(Klinke 19)
DYaeger, W.,
Müller, W.,
Rrobit, A, stupl
Schmidt, 6,9 )
ger. Rat
Schubert, A.,
129 E. Gutmann,
Chemik.
Broßzat, E.
SGrunau,
Landger.
Kaerger, €
Lindemann,
Stabsarzt
Sembrigti, DM.
Struve, EG, MM
131 E, Ebeling, Bu 7
Ebeling, Leo, C
Stohwafjer,
Kapt. F.
Wasmer, C.,
Sanit, Rat
133 E, Meclenburg-}
Carftens, E., 4*
Nebe, HS, L
v. Platen, 6, *
Röhrs, M.,
"Schöllermann,
1385 E. Bornhöft,
Haß x
Klintenberg, 9
Teutnant
Köhrfen,
Kangeloh, $
_Qüth, &, techn
Meyer, DO
Motfhmant,
Stab8zah!
Schmidt, u
Siggelfow, 2,
Subr, SF

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.