AT


DEZ
68 Frandeftvaße Franziusallee TZeil
8 Kühler, P., Handlgsgeh. |18 Hometjter, H., Ob. Mar./41 E, Wöbke, W., Ww. 109 E. Müller, Sy In {4
Koger, P., Werkzeugm. Intend. Sekr. 43 E. v. Nefjen,S.,Telephonijt | 111 E.Sohnoor,S., Werfta
Krufe, S., Räucherer
Laurigen, B., Schiromftr,
Schmidt, F., Leutn.
Schuld, A., Pol. Affijt.
Sprinze?, Schloffer
Vollmer, S., Elektrotedhn.
10 E. Mndrefen, Gigent.
(NRöding.b. Apenrade)
V Schreiber, H., Tijchler
MAndrejeh, A., Saul.
Barthel, H., Berzinker
Hand, B., Ww.
Hamann, M., Ww.
Haufchildt, €, Maurer
Dfiermann, M., Ww.
Dldörp, W., Pol. Ober:
wachtmitr.
Slauf, N., Ww.
Tietgen, €., Ww.
12 E. Zhie8s, F., Reniner
Beicdh, RX, Ob. Leutn.
Diedmann, K., Lagerhalt.
Halfbrodst, HS., Ob. Telegr.
Setr.
Hornung, H.,SCifenb.Beant.
Morig, H., Leutn. a. D.
Dihımer, A., Schuhmmftr.
Rinfepank, H., Mar. Sekret.
v. Rönne, M,, Ww.
Schröder, F., Leutin. a. D.14 E Mlidenberg, N,
Gigentüm,
Brennede, B., Eijenb.Beir.
Aifiit.
Hagen, €, Schuhm.
Senter, L., Rentnerin
Kanfdhatt, M., Schlofjer
Kummerfeld, A, Montör
Reimers, I., Rentner
Stühmer, A. Pol.Wachtmiir.
Tiedemann, I., Schaffner
Walther, A., Kaffier.
Wünderih, Ch., Ww.
14a‘ E. Fahrenkug, F.,
Bauuntern. (Feldfir. 164)
V Rübhl, G., Arbeit.
Arndt, M., Ob.Telegr.Sekr.
Bach, S., Oberfetr.
‘Balleritein, M., aufn.
Angeft.
Bodel, M., Ww.
Elsner, N Kol. Kommiff.
Kurge, P., Pol. Hauptm.
Lüdeke, ®., Schneider
Schmidt, ®, Stadtaffift.
Schulze, &., Qandesob. Getr.
<- Samwerjtt. DZ
16 E. Dempwolf, A., Lager:
halter
Doherr,D., Regiftrat. Aijijt.
Grundt, A., Gelderheber
Kottenmeier, B., Ingen.
v. d, Lieth, W., Landesfekr.
Matihee, E., Techn. Angeft.
NRempt, L., Rentenempf.
Schilling, E., Ww.
Seeger, R., Leutn. a. D.
18 E. Müller, L., Leutn. a. D.
Hagemann, I., Zimmernftr.
Kobarg & Förft, Tiefbaus
unternehm, F.
Palau, Se Ww.
Rigner, 5., Ob. Steuerfekr.
Söth, A "Qagerhalt.
20 E. Konrad, A, Frau
(Lejdhede Kr. Lingen)
V Stiender, P., Schmied
Hanjen, M., Ww.
SZöhnk, W., Pianijt
Kaak, H., Bote
Kappe, HS., Kim.
Schoer, O., Lehrer
Specht, Kfm.
Stelzner, D., Tedhnik.
Stieler, R., Pianifjt
Süverfrübbe, SI.
zeugm.
Tiege, Iuftizfekr.
Wohlers, C., Schneider
22 geb. 3. Hanfajtr. 70
—<- Hanijafjtr. >
Werk:

Franzingallee
<- Werftjtr. DZ
Linke Seite
1 Garten geh. 3. Werftfir. 27
3 E. GSeider, M., Heizer
Migßield, H., Schmied
5 E. Lau, F., Invalide
Haß, E., Ww.
7 E. Bauverein
Sievers, I., Schloffer
9 E. Meß, A., Db. Pojtichaffn.
11 E. Schumader, RX, Werft:
arbeiter Es
13 E. Ahrens, I., Invalide
Spig, O., Leutn. 3. S. a. D.
15 E. Möller, H., Werkmitr.
17 E. Saatmann,$., Seemann
DSädke, A., Seemann
19 E. Gloodt sen, E., Ma:
{init
G[loodt jun., R.,Bootsbhauer
Otto, R., Werkmitr.
21 E. Roltermann, H., Mar:
Wertführ.
Xhöm, E., BudhHhalt.
23 E. Yiidher, R., Klempner
Bohn, M., Ww.
25 E. Peterfen, H., Photogr.
27E „Beinhardt, R., Ww.
-Rrakow, W., Invalide
2 E Nehfeldi,@., Mar.Sekr.
31 E. Sof, L., Seemathn
33 E. Vetterieg, &., Invalide
Vetiteried, F., Fijcher
35 E. Driever, W., Schiffs:
bauer?
Driever, W., Elekftromont.
35a E. Birfewig, ®., Ob.
Dekoffiz. a. D.
37 E. Carius, G., Lagerver-
walter
37a E. Keller, Ch., Magazins
auffeher
39 E. Arbeiter-Bauverein E
Matthes, W., Kanzleifetr.

Hingit, D., Ob. Poftjekr.

- 51 E. Hartmann, S., Arbeit.
185 E. Weber, S., Ww,
45 E. Meyer, S., Schloffer
Kraufe, F., Schloffer
47 E. Witt, F., Ww.
49 E. Behning, H., Invalide
53 E, Hofmann, H.,Werkmitr.
55 E. Wesling, W., Schmied
57 E. Stadtgemeinde Kiel
V Wesling, W., Schmied
(Mr. 55)
Weslking, K., Bürovangeft.
59 E. Jölmer, G., Werkmitr.
eterfen, B., Ww.
61 E. Ripler, H., Ww.
Kragin, R., Mafchinift a. D.
63 E. Meeder, Ch., Schiffer
65 E. Rehr, W., Pol. Wacht:
mtr. a. D.
‘ Schimed, X., Bootsfteuerer
67 E. Arbeiter-Bauverein
Sievers, G., Montages
injpeft. F.
69 E. Semmler, €, Schiff?
zimmerer
SIönde, K., Schloffer
71 E. Hanfen, F., Schiffs
bauer
Hanfjen, F., Bootsbauer
73 E. Arbeiter-Bauverein
Möller, X, Werimfir,
75 E. Wriedt, I. Werkführer
SZürgenfen, S., Schlofjer
Wriedt, H., Kfm.
77 E. Fa, C., Ww.,
Bander, M,, Ww.
79 E. Hanjen, N., Schloffer
Bladt, KX., Schloffer
81 E. CGvers, £., Ww.
Evers, R., Werkzeugnt.
Schöllner, O., Wertführ.
83 E. Zroft, €. Majchinenbauer
Zroft, E., Ww.
Beuek, W., Schreiber
87 E. Witt, SI., Ww.
Witt, F., Ref. Lokomotivführ.
89 E. Weidner, O., Dreher
Hauler, H., Ob. Mafehin.
Maat-
91 E. Ripken, Adolfine, Eigen:
tüm, (Rüftringen)
Ripken, I, Mar.Obermfir.
a. D
93 E Gülf, H., Höter
97 E. Arp, R., Lehrer
Ahrens, I., Rentenempf.
99 E. Maldin,C€. Schiffsführ.
Maldin, H., Schmied
101 E. Gruber, X., Arbeit.
103 E. Arbeiter-Bauverein
V Wittwer, K., Invalide
Brammer, S., Mafjchinijt
105 E. Seifert, F., Invalide
Cühne, A, Schloffer

Matthes, W., faufnı.Angeft.
- Ruhr, SF.
181 E Junghans, B
191 E. Arbeiter Bau
197 E Siebenhüne113 E, Arbeiter-Bauvere
Bolljtedt, R., Soiffe
zimnterer
115 E. Doje, OD, Sohif
zimmerer He
117 E.Struve, G., Lagerhalier
119 E. Arbeiter-Bauvere
Harg, I., Werfiarbei
121 E. Oppermann, ®,
Modelltijhler
MNathje, H., Kupferf®
123 E. Sohr, Fr a
125 E. Gans, W., Inva
Gans, W., "Glettrifer
127 E. Ewoldt, N.. Wertufl
MArriens, Y., Invalide-
129 E. Landau, GH, Dre
Haus, HS., Kefjeljhmic?
181 E. Fenfen, P., Gafw
Buchholz, KX., Forme
Donath, E;, "Beize z
Dofe, H., TUhHler
<- Gijenbahnübergand
133—145 Bauftellen,_
147 E. Friedrichfe ®.
gagingeh. 1
149 E. Stender, SM
jcOhinenb.
151 E.Diedrih,H., Ed weiß
158 E. Ohl, £h., Kaltl®
155 E. Alüver, E, Helft
157 E, Rähler,A., Glettron
Mirr, €, Snvalide-
159 E. Arbeiter-Bauve
Vogt, R., Schmied
161 E. Arbeiter-Bau
Böttger, I., Schlofler
1638 E, Arbeiter-Bauve
Baumann, F., Drehe
165 E. Sehfe, W., Di
167 E. Holzerland, B.
auffeher
169 E. Arbeiter-Bal
Schanar, H., Technile®
171 E.- Kahl, W.,
178 E Arbeiter Bauvet® an
faufın. %
175 E. Claufen,2h., HM
177 E. Arbeiter-Ba
Schmidtke, H., SO
179 E. ArbeitereBat
Kinfe, O., Bol.
meifter
Kruje, €, Schloffermftr. meifter
Nennemann, W., Schifis= |183 E. NMange, C.
Zimmerer ? zimmermann ar
95 E. Argens, M., Ww. 185 E. Bendt,Ch., W Berfl
Hoff, N., Schloffer 187 E, Steffen, ®.,
te}
189 E. Möllenbruc,
Schloffer
Rieper, L.,
Riesbe, H., Le
Schloffer

107 E. Hübner, Th., Schneider
199 E. Geerfen, -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.