Düppeljtraße Diürfternbrooker Weg Teil


S 44
87a Rehmer, F., Ww. 54 Makmann, S., Korvetten« | 74 Kraufe, H., Näherin 1—7 Gemälde Galerie Be
Sied, €, W. fapitän WBefiela, M., Wu. Schleswig-Holjteinif0®
89, E. Baumgart, $., Schuh: | Sellmer, W., Ob.Mar.|76%E, Mahnfeldt, P., Städt. Kunftvereins F. ir. |
machermitr. Kriegsger.Rat MAblefer Kunfthijtorifches Saftitak Er
Habriz, M., Ww. Sommerwerd, M., Stu=-| Engelmann, B., Kfm. Kupferitich-Kabinett F-
Horn, BP, Erdarb. dienrätin Grunert, €., Opernfäng. Univerfitätsgef. F,
Köhler, B., Ob.Mafjchinijt —<- Felditr. > Straube, £., Tijhlermftr. |9 Klein-Ehmeloo
Manshardt, D., Frau
Müller, B., Ziv.Ingen.
Schleth, M., Ww.
Sell, C., Kfur.
Wienfe, Ch., Ww.
Witt, NM, Pol.Ob.Wacht-
meifjter a. D.
Wolff, F., Ingen.
91 E. Mager, I, Eigentü:
merin (außerhalb)
V. Buftorf, G., Verwal:
terin (Schweffeljtr. 24)
Klauß, F., Rentner
Rothmann,€., Gejangfehule
Semmler, W., Tijhlermfir.
Stoppel, €, Direkt. F.
Wurm, O., Ob. Beamt.
<- GHoltenauer Str. DZ
Rechte Seite
2—6 eriftiert nicht
E. Abraham, M., vw. Yujt.
Kat F.
$ayfjer, R., Dr., Affijt.
Mrzt F.
10 E. ®Goldbed-Löwe, A., Ww.
(Bülowitr. 16)
Behnde,W., Landrata.D. F
12 E. Möller, C., Recht8:
anwalt F.
Horenburg, F., RKentnerin
<- Moltfejtr. DZ
14 eriftiert nicht
‚16 E. Schwerdifeger, W.
Rentner
Cordt8s, H., Mafjchinijt
18 E. Bruhn, €, Frau F.
Chriftenfen, £., Frl.
20 E. v. Wesmer = Saldern,
£., Ww.
Hartog, H., Kont.Admiral
a. D.
,
Mau, H., Pol.Wachtmftr.
22 E. Möller, M., Sim. F.
Schulge-FIena, E., Handels:
vertreiung F.
24 E. Dela, Chr., Kfm. F.
‚ Ohlrig, K., Kontoriftin
Schmahlfeldt, B., Prokurijt
26 E. Scharmer, H., Frau
V Sharmer, L., Landg.
Rat a. D.
Trippenfee, G., stud. rer.
pol.
28 E. SOnitiger, HS, Archi:
telt F.
SGemeinnügiger Bauderein
Gartenjtadt Kiel, 6. m.
DO. )
<- Sorftweg >
Bauftellen
54 E. Schlidting, B., Frau Dr.
E. Schliting, B., Frwek.
Y
56 erijtiert nicht
58 f. a. Feldftr, 67
E. Biedermann, I., Ww.
Elsner, W., Studienafjjef.
Günther, A., Meiereipro-
dufte F.
SIöhnk, L., Ww.
Prinz, $., Dr. Prof.
60 E. Zorge, Rektor (Schwedt
a. OD.)
V. Hasberg, S., vw. Ober:
Iehrer
Arnbruft, ES. Lyzeallehrerin
Behrens, K., Torp. Kapit.
a. D.
Hornung, M., vw. Kont.:
Hdmiral
Iungelauffen, €. Bajtor em.
62 E. Heinemann, A., Lehrer
Haale, D., Kapitänleutn.
Rafchdorf, RP., Marine:
Intend.-Rat
Schwarzkopf, A., Gefhäft:
inhaber F.
Wolf, El, Kfm. F.
64 E. Loeben, A., Frau
Bünz, Chr., Bafjtor em.
Snaß, B., Kfm, F.
Hoffmann, $., Bol.Hauptm.
Lange, F., Dr, Rechts
anwalt F.
66 E. Bergmann, A, Krim.
Gef. F.
Bergmann, N, Ob.Krim.
Gefr. F.
Harmfjen, W., Ob.Zollinfp.
Michaelis, H., Ww.
Opigs, M., Landger.Direlkt.
68 E. Pauljen u. werfen,
Eigent. (Düjternbrooker
Weg 102)
Ende, W.,/ Kfun.
Möller, F., Lebensmittel %
Schimakowsti, MA, Han-
delsmrann
Schmidt, €, Dr, Prof.,
‚Studienrat a. D.
— €, Studienreferendar
Werner, Kl, Ww.
<- Adoliplag >
70 E. Scohwarzloje, M. Maurer
Helwig, H., Nieter
Senning, I, Ww.
Schön, €, Großihlacdh-
terei F.
Witt, W., Vader
72 E. Harder, H., Landih.
Gärtner
Langmaad, H., Kutfcher
Nagel, M,, BuchhHalterin
„ Ww.
Neubauer, €, Ob.Telegr.:
Infpekt.
74 E. Rambow, Chr., Kfın.
<- Gerhardftr. >
78 Elias, I., Kfın.
82 E. Bauljen 1. Iwerfen,
Eigent. (Düjternbroofer
Weg 102)
Butenhof, X., Ww,
Rops, €, Ww.
Kreimann, €, Gaftw,
Legeler, R., Kim.
Martens, W.,
HandlungsShelf.
KRehmer, W., Ob. Telgr.Sekr.
Schhnahljohann, H., Lager:
verwalt.
Zhurau, E., Bürodien. a.D.
Welde, DO., Ob. Dedoffiz.
Wolfe, E., Betriebsrat
84 E. Jäger, S., ‚Ww.
Franke, 6., Schneider
Hoffmann, X, Lagerhalt.
Kiende, F., Maurer
Schneider, L., Ww.
Sohnte, H., Ww.
Stagge, A., Sijenb.Schafin.
Tornow, H., Eijenb. Sekr.
86 E. Weifer, I., Kfm. F.
Brinkmann, 6, Mar.
Stabszahlmitr. a. D.
Gießler, W., HandelSvertr.
v. Holdt, Th., Ww.
Milbacdh, M., GefhHäftsführ.
Bonath, A, Maurer
Kober, D., Schlachtermitr.
— 3, Schlachter
Walter, P.ODb.Feuerwehrm.
Wenzel, B., Ww.
88 E. Stods, S., Rentner
Feddern, E., Frau
Kaltwaljer, 6,, Kontoriftin
Kannzinger, M., Gaftw.
Kellner, &., Ww.
Müller, E., Stadtinjpelkt.
‚Petermann, €, Werkzeugm.
KRaue, E., SCihmftr.
Schmidt, A., Rentnerin
Schüder, A., Ww.
Wöhlt, E., Ww.
90 geh. 3. Holtenauer Str. 138
<- Holtenauer Str. >
Düfternbroofer
Weg
Dültern Brovf (plattd.)
Dunkler Brug
<-, Schloßgarten >
Linke Seite
Univerfitätgeh.z.Schloßgarten
1—7 Kunfimmufeum
E. Univerfität
V Sancow8sti, B.„MufeumS-
gebilfe
Wein:Boehr,G$., Dr., Werftangelt.
Kandler, S., Ww.E. Univerfität
Mufeum f. Bölkerfunde
Haafje, S., Ww. 3
Hartmann, N, Gärtner 4
Hafenbalg, S., Kajtellant Pe
11—15 Botanifcher Garten
E. Univerfität
17. 19 Botan. Inftitut
E. Univerfität ach
Kummer, E., Gärinerg®
Naumann, G., Garteno?
Ruck, HS. Laboratoriumsg®
Tijhler, G., Dr. Prof
<- Schwanenweg
21—27 erijtiert nicht
29 E. Nüdel, C., DI,
ihefenbef. F.
31 E. Nullmeyer,
Kammann, W., cand
med. F. 7
33 E. Langneß, SH. fm
Köpke, Hauswart
35 E. Reuter, Ww.
37 E. Schmid, Bizer
Präfident a. D. 4,
E.v.GHeyer, KR. FrauRe ah
Hojos, Au 6, @
Studenten en
Linning, £., Studentit
Meyer, R., Dr. phil.
839 E. Sacobfen, Fu fu
39a E TEN Aal 5
‚tümerin (Pofjen)
V Bülow, A, HU
Wachtmfjtr.
v. Bremen, R., gro
Henge, N
ahnarzt F. "A
int 8. Reg. Baurat
41 E, Bielenberg, M.. WW
43 E. Dahl, en Sr
Blohnm, R., Renin
45 E Miis, S., PriV®
(Apenrade) ns
V Haus: u. Grunders
Verein v. Kiel ‚U.
(Holjtenftr. 104)
v. Blome, E., Baronil,
- Ruslaub-Andrefen,
— G., Bol. Haup
47 E. Rent{h, BW.,
Chriftenjen, €, Re
Langerfeld, NR, NEW
49. E. v. Hahn, I, GI
Schloßhauptut., |
Brater, H., Lan
injpeftor.
‚51 erxiftiert En a
53 E, Hanjen, D.,
Riebice, Ih., Ober
55 E, Otten, W., D
nehmer F.

go
WW.
Arhäologijhe Sammlung
u. Seminar F,
Krohn, W., DBanarb.
57 E. Meislahn, F, #T"

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.