.naxime memorabiles comple&entem, publice continua-
bit; priuatim vero vniuerfam omnium gentium hifto-
riam a nato Chrifto vsque ad haec temporaperdu aufpicabitur, & reconditas fimul Germanorum antiqui-
tates fingulari diligentia eruet &inueftigabit, ! common-
ftratis femper fontibus &fyftematicorum erroribus. Nam
ita diftinguemur a vulgo , & hiftoriae , inter quam 8c
aniles narrationes multum intereft, iuftum fuum decus
rependetur. Praeterea decretum ipfi eft, ad du&um li-
belli Morhofiani de confcribendis epifiolts ab fe nuper editi,
eloquentiam ciuilem itigratiam nonnullorum defideran-
tium praeceptis & exemplis illuftrare_>. Habita eft eius
fub aufpicio oratio de vita intjue rem hterariatn meritis tjMAR-
gVARDl GVDll. Docet publice horaX-
IOHANNES LVDOVICVS HANNEMANN, D.
8c Philofophiae Naturalis Pro fe (Tor honorarius , Acade-
miae Senior , hoc femeftri aeftivo, impedimentis, quae
haftenus ftudium fnfflaminarant, auxiliante DEO fub«*
latis, CMifceUanea Problemata ex Phyßca Hermetica deprontptx,
proponet. Exercitia difputatoria de curiofls in Chemia in-
uentis ad phyßcant pertinentibus, inßituet: Collegia etiampri-
uata phyfiogmmica rer um fignaturam explicantia, de quibus
vulgus nihil nouit,aperiet: DuosTrattatus inChemiafub-
limiori edidit; mox¬iusPraelode inßgni materix (dequa
moderni Chemici ne fando quidem audiuerunt) trafta»
tut fubiicietur. Meditatur quoque Commentarium in_.
Scudalupis Au&orem exfexcentis vixvnicognitum. Omni*
cum auxilio fub praeßdio D EI T. 0. T. MaximU
NICOLÄUS MöLLERUS, Hift. Ecclef & Anti-
qvit. S. Prof Ord., Academia? h. t. Pro-Rector , horis pri-
vatis labores, elapfo femeftri hiberno fufceptos, definito
tempore

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.