Volltext: Catalogus Lectionum In Academia Christiano-Albertina, quæ Kilonii est, Præterito Semestri hyberno, à Festo nim. Michaëlis, ad Festum Paschatos Anni 1677 habitarum, & Per proximum Æstivum â Festo Paschatos, ad Festum Michaëli Archangelo sacrum, habendarum. (WS 1676/77u. SS 1677)

NICOLAUS MARTINI D. Novell & Phil. Civ;. Prof.. 
Poßquam de duabus partibus Remp. conftituentibus 
Imperantibus nimirum & parentibus,elapfo hoc feme- 
ftri, materiam pertra<ftavit, jura Majeftatis, uthodie lo* 
quimur, impofterum publicis pradeftionibus pollticis 
cxponet. Privatim de Regnis,&pra:cipuis Europa: Re- 
buspublicis, exercitationesinftituit,quibus finitis, aliud 
excrcitium politicumDnn.Studiofisdefiderantibus, non 
abnuet. Politic« leftionibus deftinata eft hora oftava 
Matutina. 
GEORGIUS ERNESTUS HELDBERG,Phllof.Mor. 
& Logic. Prof. Ord. poftquam turn Philofophiam Mora 
lem tumetiam Logicam proximo elapfö femeftri abfolvir, 
utramque ftatim de novo aufpicabitur,in Ethicis fecutu- 
rusduiftumceleberrimiOperisNicomachiö-Ariftotelici, 
fingulosquc Iibros totidem difputationibus publicis fub- 
miffurus, fi fuerint, qui Refpondentium vices in fe reci- 
pere voluerint. In Logicisautemomnia ad ufum, prat- 
fcrtim Theologicum^ accommodare conabitur. Priva- 
tam quoqueoperamfuam petentibusporro prompt^ offe 
rer. Ledionibus public« deftinata: funt hora: pomeri- 
dianac I & III. ilia Logicis y hare Ethicis. 
JOEIANNES LUDOVICUS HANNEMANN M.D.& 
phyf proff. Ordin.elapsihyemepublicä auditoribus fuis 
partem Generalem philofophia: Sacra: & Setftionem pri- 
mam partis fpecialis de Cosmologid in calamum diftavit 
duplicis Scrutinii Methodo differtatoria & difputatoria, 
inque cujuslibet le<ftionis fine dubia ex difcurfu vel di- 
tftatis haufta proponendi&cxaminandi copiam fecit. Du- 
plici hoc Icrutinio reliquas philofophi* facrar partes 
cx S. Bibliorum codice diftando in calamum inftanti fe 
meftri
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.