Full text: Schriften der Universität zu Kiel aus dem Jahre 1873 (Band XX.)

102 
Alexandria 2 24 3 37 7 io 9 21 24 22 
2620 2812 39 45 29 3 19 317 3436 
35 22 37 30 386 14 39 34 44 25 45 37 
4622 5543 57 5 5831 61 28 44 6223 
6517 6712 i6 20 689 7115 72 6 
7322 32 43 7631 80l 4 816. 
Alexandros b. v. Antarados 6511 
25 40 66 3 75 5. 
Alexandros b. v. Sebaste 412. 
„ zählung des 80s. 
Amaseia 4 s 34 25 57 22. 
Ambrosios b. 754. 
Amathüs 4 is. 
Amida Mesopotameia’s 4 8. 
Anastasios b. 4 17. 
*AvKTokr) 25 30 26 17. 
Anatolios patrikios 816 17 93 4. 
Anazarbos 4 4. 
Anchiasmos der Alten Epeiros 47. 
Andreas archm. 7 9. 
„ m. 16 27 19 21. 
Anianos b. 4 31. 
Ankyra I. Galatia’s 3 39 626 31 42 
3629 3826 4024 5633 6119 763. 
Antarados 65 9 16 19 20 33 40. 
Anthedön 4 is. 
Antiocheia Syria’s 4 44 5 7 si 20 25 
33 2 4 22 28 18 31 33 296 31 32 36 
40 30 35 39 3619 4 3 25 29 4 4 7 25 
33 4617 56 is 586 4i 59 ii 60 45 
6226 63 s 24 648 6541 67 is 19 
24 6810 69 7 39 71 14 7 2 5 8 7 5 33 
38 76 s 16 20 24 30 36 39 43 772 9 
78 8. 
Antiocheia Pisidia’s 44 3419. 
Antiochier, gau der 8O34. 
Antipatris 4 22. 
Antönlnos hypd. 16 1. 
Antonios b. 4 9. 
Apameia 3 41 7614. 
Apollinarios 25 s 47 6 16 30 4935 
50 e 55 si 35 39. 
Apollönios b. 4 33. 
Apostelgeschichte 60 29 66 S6- 
Araber 4 23 30 23. 
Arados 65 33 10. 
Areios476 2127493450h73io7437. 
Ariaratheia II. Armenia’s 3 45 33 43. 
Aristoteles 45 1. 
Arkai 6427 30. 
Armenia I. 3 41 5 28 32 26 36 42 
40 27 56 39. 
Armenia II. 3 45. 
Armenier, schule der 12 40. 
Arsenios prb. 2310. 
Arsinoetes 432. 
Asia 121 4 26 6 43. 
Askalön 416 34 29. 
Asklepios 19 is. 
Asterios prb. 117 1428 18 39 2729 
5039. 
Asterios m. 16 24. 
Athanasios b. v- Büsiris 4 34. 
,, b. v. Opus Achaja’s 415. 
„ kirchenvater 6135 7131 74 29 
75 5 . 
Athenai 49 8- 
Athener 53 37. 
Attikos b. v.Nikopolis 4i 3443714. 
Attikos b. v.Könstantinüpolis 709. 
Auasis, die 65 21 39 • 
Aurelianos prinkips 19 27. 
Ausonios b. 4 38- 
Auxilaos b. 4 23. 
Azötos 4 20. 
Babbai 14 1. 
Babylon 434. 
Bage 4 27. 
Balanea 4 6. 
Baiäs 141. 
BaQd'ioui’ys 49 so. 
Barke 4s6. 
Barlähä, kirche des h. 13 35. 
Barjjaumä prb. 141 23 3. 
Barsümäs archm. 4 39. 
Baruch b. 419. 
Baruch, buch des 48 34 69 so. 
Basileios archd. 13 40. 
„ b. in Pontike 75 ». 
„ b. v. Seleukeia Isauria’s 3 42 
32 39 37 1 57 4 76 29 81 9. 
„ b. v. TraianUpolis 410. 
Bassä s. Bassos. 
Bassos prb. 14 44 22 30 27 36 . 
Benjamin archm. 7 9. 
Berroia I. Makedonia’s 4 14. 
Berytos 3 21 4 2 7 15 12 7 21 18 8 
20 12 21 29 32 41 22 1 7 13 15 24 24 
27 7 13 2 7 22 26 30 43 3 2 4 3 5 25 
36 a 38 38 40 40 57 31. 
Biäs? 1913. 
Bigilantios b. 410. 
Bithynia 74 45. 
Bostra 3 44 33 35. 
Büsiris 4 34. 
Byblos 39 23 26 35. 
Chaireas, Flavios Thomas Iu- 
lianos, komes u. richter 8120 36 
9 5 10 23 11 21 16 28 39 18 20 19 38 
43 213140 2219 2430 26 38 27 is 44 
Chalkedön 81 7. 
Challöa 9 45. 
Cherronesos 4 29. 
Chrysafios 9 2 13 6. 
Chrysanthios b. 4 27. 
Dagala'ifos b. 9 21 13 37 
Damaskos 3 43 7 6 38. 
Damasos b. 75 4. 
Damianos b. 66 15. 
Daniel b. 7 26 9 45 35 s 7 10 16 *24 
27 36 1 8 14 20 24 28 30 32 34 44 
37 2 7 9 12 16 19 22 23 58 8. 
David d. 22 u 27 25. 
,, könig 22 40 51 is 2123 24 
26 35 54 14 15 38 66 43. 
Demetrianos, notar 56 17 58 12. 
Demetrias 4 12. 
Demosthenes 19 31. 
Diodöros b. 53 30 54 3 12 67 34 35. 
Diogenes b. 3 41 32 19 36 39 57 u 
76 19. 
Dionysias 4 31 76 43. 
Dionysios b. 4 21. 
Dios ? m. 16 16 19 4. 
Dioskoros eb. v. Alexandreia 12 
2 20 3 37 7 10 9 21 28 11 28 39 
42 45 29 4 9 19 31 7 34 36 35 22 
3b 19 38 614 39 3146 22 55 43 58 si 
61 28 44 682 67 12 21 68 8 71 16 
72 6 7 73 32 43 74 3 75 18 26 32 
7<> 31 77 ft 791 80 1 4.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.