Full text: Schriften der Universität zu Kiel aus dem Jahre 1873 (Band XX.)

53 
%x1^ovtss' TO jxsv, Sice, TO yjAtTsqov x7tXxvss, to St', Six Tyv txv jjeXxv yjjxv ayatsSovx 
(tamsötä). Aio Tyv vjxsTsqxv xyixavvyv atx^xyxXx, svSvjixs Toy (piAxvSfomov (mrahmänä) ypxv 
ey.sTsZaxi SsaatoTyv, X&] 7tqos xvtov ßoyaxi (tegcön) [Ioel 2,1 <] <t>e7axi, kv^is , tov Xxov aov 
jjy Sxs Tyv y.Xyqovojji'xv aov sk ovsiSos' 7toljjxvov rjpccs kv^is, ’Ivx jjy ysvxpsbx xs to 
5 d.7tX(jyj\S , CTS OVK Y\jAXV , OvSl S7rSKSKÄtlT0 TO OVOjXOC aov i(p y/jxs- ’Ide, Ku'f/g, 0T< 
[Ps. 78(79),4] eysvySy/ASV ovsiSos TÖis yshoatv y/jxv, jivKTyqtajxos XPH xXevxajj.es to7s kvkXx 
YjjjMv' OTI stayXSs Soy/uxTX 7tovyqx sk Tyv kX^ovo^xV (fol 7T) xcM * ejAixvxv tov vxov tov xyiov 
(tov- on svCpqxvbyaxv SvyxTsQss ccXXoQv Xxv S7t) to7s rjjASTefois y.xyoTs ’ oti ifje%laSyfAsv sk 
yXooaaxs 7toXXxs ol 7t^xyv [oyLoCpqovcvvTss ts hc^\* ojxo(pa>voZvTss. xvfis, o &sos rjjxxv, eigyvyv 
io {lies lsainä) Sos r,jj7v yv xvtxXeaxfJSV, rav axv svtoXxv x/asXyaxvrss. * x,vqts, o Qsos yjjxv, 
KTtjaxi y/uxs* [Is. 2G,13]. ttvfie, sktcs aov xXXov ovu diSx/jsv' to ovo/ax aov övo/Axgo/Asv■ 7rolyaov 
tu x/jiCpoTeqx sv, x&j To fj.sacToi%ov [toZ (PqxyjJoZY 1 ' XZaov ^ * Tyv xvx<pvs7axv xaeßeixV 
avvxyxys y/AXs svx v.xSr’ svx, -j&f* r ° v v * ov aou oiKoSojAxv 'ifovaxXyjA k°H txs 
Sixanoqxs '\aqxyX htiavvxyxv' ysvol/AsBx 7t xXiv /aix TtoljAvy (cänä), xgoj ttxvtss vtco aoZ 
io Ttoijjav^slyjjsv ‘ av yxq st o Ttoi/Ayv o y.xXos, o Tyv \pvxyv xZtoZ tsSsiyxs varsf txv 7t^oßxTxv- 
e&ysfSyn, ivxtI vatvols , wpe' xvxaTySi xcfi jxy X7txay y/AXs * sk tsXos ‘ (fol 72‘) s7tiTljAyaov 
(Ps. 43,2) to7s xvtjjois xgj ry bxXotTTy' xctj Sos yxXyvyv Ty h.v.Xyala aov, x£H KVjxxTxv 
ditxXXxyyv (ghäjtä). TxZtx X£H oax toixZtx TtxqxxxXx Tyv Z/asts^xv ßsoatßsixv ßoxv 7t^cs 
tov txv oXxv ©fov ’ ocyxScs yxq xv X£H (ptXxvSqantos x&f To ötAy/JX txv (poßovjxsvxv xvtov 
20 7t0txv xsl, Tys vjASTtqxs Seyasxs sTtxv.ovasTXi, x£H tov 7rxqövTx ^o(pov x7toay.sSoe.asi tov Tys 
AlyvTtTixy.ys vtXyyys goQxStaTsfov, v&j Tyv xvtoZ CplXyv xx^fnxi yxXyvyv, tyy avvx£si 
Tovs SisaK0^7tiafAtvovs }{Cf7 tovs x7txajAtvovs slaSlj'sTXi ■ 5(^7 xv.ovaßyasrxi 7txXiv (pxvy xyxXXiolaexs 
Xfrj axTyqixs ev av.y\xls Stv.xlxv• tots hc$ yjjs7s ßoyaojjsv attics xZtcv ' (Ps. 89,15), EvtyxvSslyfAev 
ctv^' tov yjjEQxv sTXTtslvxaxs (jaumätä dmokkäkan) y\xxs, hxv xv elSojJSV y.xy.x ' ^97 vjjsls 
25 Ss Tys xWyasxs v/jxv * tv%ovtss (teswon), xvvfxvoZvTss xvtov s%s7ts ’ [Ps. 69,20(19)] EvXoyyros 
0 ©sos OS OVK x7teaTyas Tyv 7t°oasvXW y^dv, ncy to sXsos xvtoZ x<p' rjjxxv. [Aura y So£x 
*k tovs xlxvxs • 'Ajjyv.] * 
loannes, presbyter und erster der notare, sprach: Die von dem presbyter 
Pel agios übergebene schrift hat solche Überschrift: (fol 72 v ) 
•io „Apologie dos bischof’s Theodoretos zu gunston des Diodöros und 
Theodöros, Soldaten der gottesfurcht.“ at5 
Die heilige synode sprach: Diess allein genügt ihm zur absozung: so hat schon 
der grosso könig befohlen. Wenn wogen Theodoretos etwas gegen dessen eigene absezung gosagt 
wird, so kann es sein, dass sogar Nostorios unterstiizt wird, 
ar, löannes, presbyter und erster der notare, las aus der schrift dos 
Theodoretos: 
Was nenne ich die Athener, vielmehr dämoncnfurcht hegende männer? Hat doch nicht 
einmal der göttliche Petros, als er mit den luden redete, unsern herrn Iesus Christus „Gott“ 
genannt, sondern hat sich ebenfalls wie über einen menschen ausgedrückt (nappqäh 1 mellteh). 
lo Wiederum aus demselben buche: Denn die ganze anklage schrift hater mit solchen 
Worten angefüllt: „er habe den menschen nicht angenommen, sei nicht mensch geworden, sondern
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.