Full text: Schriften der Universität zu Kiel aus dem Jahre 1873 (Band XX.)

50 
eXotl3e dovXov dio rols jjev 7tqooTots Tys ciaeßelcts evqeTotis McufKian 700/ too Mctvsvrt XSH 
OuotXevTlva> dictXeydjjevot ct7iodeixvvvoti a7tovdot^ojjev (fol 67 r ) Ix Toov Selm yqctCßm, oti ov 
jjLCVov ©eos oLaAcz x&f dvSqoo7i'os o dec7toTys Xqtarcs ■ ELotßeAAlov de 707 MotfxlAAou* 700/ 
O MT £ iv ov* [?0O/ YlotvXov]'" Tyv daeßeiotv lA ly%o//FV a '’\ jjäqTvqi Tjjf Seiet yqotCßy xe%qyjjevoi 
700/ deixvvvTes, oos ovx ctvSqoo7tos jjovov, ctXXoi 700/ ©eos 7tqoctioövios 700/ Too 7toiTq) o/joovatos 5 
o detntoTys Xqiaros' ’A ge lov de X9f E vvo/jlov ?0O/ ’ A 7t o A A t v ot q l o v To 7t eq) r yv olxovojjlctv 
ctTeXes dyXov 7toiovvTes to7s dyvoovai, TeXelctv elvoti Tyv Ay(ßSe7aoiv ct7to<ßottvojjeSot Cßvaiv ex 
Toov Selm Aoy/oov (melle) tou ctylov* 7tvev/jotTos- "Ot* yoef 70o/* dveXctße Aoy<x»fv, 
«rtJros- ö xu'f«? Marnei Xeyoov’ [Io. 12,27] Nuv »} \J/u%»j //ou TerüqctxTcti, 70o/ r/ «V»} 7Too'tf£ 
owov //f Ix tJ/? ooqus TotvTys, «AA« d'/co touto yXSov eis Tyv ooqotv Tctvayv- 700/ 7t dt An 1° 
[Matth. 26,38] HeqlXv7tds earn y \J/u%j? //ou foo? SotvctTov' 700/ heqooSi' [Io. 10,18] ’Efcovalotv e%oo 
TTctAiv Actßelv otvTyv' ovdeis otlqei otvTyv art l//ou. 700/ ° dtyyeXos Ttqos tov I way (ß, [Matth. 2,20] 
ElctqctXoiße, Cßyal *i To 7rotidlov 700/ Tyv fjyTeqot otvTov xgij 7toqevov eis yyv IaqciyA, tf3yyxotai 
yetq TtclvTss oi £yTovvres Tyv 4/u%j]v tov 7tctidlov ■ (fol 67 v ) 700/ o evayyeAiarys TtdtAiv (ßyai 
[Luk. 2,52] ’i yaovs de 7tqoexo7tTev yXtxlct 700/ to (plot 70o/ %ctqiTi 7tctqct ©fco xff-j otvSqdntois • 15 
7tqoxo7tTei jg »jA<x/« ^ ircCßlot, ou [dFoV»/?] + »; «f; tfAf/«, «AA’ jj civS^oo7telot (ßverts, »i 
%^o , ya) [j(97] * yivopev*} xgof ctvjrofxevr] xcy TeXelov/xevyi - ov xct^iv Tot /z!v dvS(jco7Uvct 7iotvTct 
tov SemxÖtov X^ittov ■ sselvotv, ^///, [;0v] * $tyotv, xgtj ko7Tov , xc/tf uttvov, l^ooTots, ^ge/ 
7Tfo(tfu%)[v , ^i/ «'yvü(«v, SeiXictv* XBt °tcc ToiotvTct Ttjs fifjieTeqocs otTtct^yßS elvotl (ßct/^ev, 
rjv ctvoeXotßoov o &eos Xoyos 7t%oertj-^ev* (oaqqef) eotvTw, Trjv rj/jieTegctv 7t%oty\JiotTev'o\i.evos 20 
(mettaggar) <TMTri°lctv. tov <5f toov %öoAoöv fyo/xov, XSB T ® v ^Fxfoov Trjv dvotaTotTtv, xcyf Tcts tXv 
ä^Tccv 7trjycts (nebce), xgOj ty\v ifc * vSotTos eis oTvov jj.eTctßoXr\v, xcf.} 7tccacts Tcts olxXcts 
SctvfJLOtTov^ylots: Ttjs Selcts elvotl fivvctyieais eqyot TttaTevcpev. 00s Tov otvTov, (ßtipii [<5»7] * r ' ov 
$e<T7toTY\v XqiaTGV 1 XBf 7tcta%eiv x&t 7toiSr\ Xvetv ■ 7T«(T%f;v //Iv x«t« to o^oofjievov, Auf/v ^1 
(man) Tot 7totSv\ y.ctTcc Trjv ci^yjToos oly.ovactv SeoTr\Tot ■ $t]Ao7 Se tovto actCßoos xcß/ toov leqoov 25 
evotyyeXtaToov* >j laTo^lot (§ürtä) • //«v3 , «vo//fv yct$* exetSev, (fol 68 r ) dos Iv (pctTvy yei/xevos XSH 
a7tctt?yctvct 7teqtßeßXY\ixevos, v7to ctaTe^os !x»?futtfto , v7tc pctycov TtqoaeyvvelTo XSH 07ro 
ctyyeAwv u//vf<to, 707 6ia,yqtvo\xev everepoos, oti tov vy?ttov LTcc qcmv;] x£M TTSct^ycivet x£H 
Tijs yXlvys yj ct7to$ix x&f V 7ta,<rci evTeXeiot, Ttjs ctvS%oo7tGTr\Tos Idiot- 0 de toov /uotyoov dqojj.es 
700/ TOU otTTeqos y 7todyylct (haddäjütä) 707 »j toov ctyyeAoov %cqelct (djä§ä) nyqvTTei Trjv Tou 30 
v.qv7tTcfjevcv SecTyTct- ovtoos ct7tcdtdqctay.ei //Iv eis A'tyv7ttov, 70c/ Tq (ßvyy tys Hqoodov 
fjotvlcts ctTtotXXdtTTeToti'. [700/]* yetq dtvSqoo7tos yv- Ivaaelet de vctTot tov 71 qa(ßyTyv (Us.fehlerhaft: 
Seov) Tot %etqo7tolyTU Alyv7tTov: ©eos yetq u7tyq%e- UeqiTe/xveTai 700/ (ßvXotTTet tov vo/jov xcfj 
KctSotqalovs 7tqo<r(ßeqei Svalcts- ex, yciq fys ’Ifctit«; ßeßXctaTyxe t>l£ys - Kot) v7to vojjov 00s 
ctvSqooTtos yv. 700/ fAuctf tov vo/jov jjeToi toivtci xgd dedooxe Tyv xctivyv diotSyxyv: vojjoSeTys ydq 35 
yv' 700/ TctvTyv otvTos dooaeiv dtoi toov 7tqo(ßyToov eTtyyyelXctTo • Eßot7tTiaSy vtio ’I ooctvvov'. 
tovto delxvvai T0 y/jeTeqov- MotqTvqelTott dtvooSev into tov 7tctTqds, 70o/ into tov 7tvevfJctT0s 
delxvvToti * ; tovto xyqvTTei tov 7rqoottooviov. E7telvyaev' ctXXot 700/ 7toXXcts %<Aictdcts ex 71'evTe 
dtqToov exoqeae: tovto Sel’ov, exeivo dvSqdnttvov ■ Edlij/yae 700/ yTyaev vdcoq, ctXXot 7tyyy yv £ooys '•
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.