Full text: Schriften der Universität zu Kiel aus dem Jahre 1873 (Band XX.)

26 
TMV emAynm, yv st%ov e%Bqxv KeKgvp/xevyv iv ry Kettlet xvtm\, eis egyov dyxyelv ir7tovSxrxv- 
m eis i£ xvTmv rvy%xvet o rvjs y/xereqxs jjiyrqo7tbXeMs tvqxwos, bv 7(97 au ros ovk dyvoeis’ 
or Tis 7t^o(pxrei rys 7t Irre ms ov jj.övov rovs £mvtxs d/xvverxi, ccXXcc 7(97 rovs 7txXxi 7rgos rbv 
Qeov XTteAyAvBorxs*' mv eis irnv 0 /xxkx^ios QebSx^os, 0 Ky^v^ rys xXyBelxs i/cfij SiSxtkxAos 
ryjs eKxXyrixs' bs oü pbvov iv ry £m% xvrov rovs xigenxovs ixoAxipirev (so) eis ryv xXyBivyv s 
xvrov 7tirnv, xXXx xcff /xerx rov Bxvxrov xvrov* oTtXov 7tvev[/.xnKov iv rois rvvrxy/Jixriv 
xvrov rois rexvois ns eKKXyrlxs KxreXei\pe' [••••]* roürov iroX/uyrev c 7tdvrx toX/jlmv eit \Hs. 
roXfXMv, ht‘] ixxXyrixs, (pxvefMS dvxBe/xxrirxi, rov Six £yXov Qeov ov /xbvov rrjv iSixv 7toXiv 
h Tys rtXxvys eis ryv xXyBeixv £7t/rr^e\}vxvrx, dxxd 2(97 rds /xxk^xv ovrxs ixxXyrixs 
7txtSevrxvrx ry xvrov SiSxrKXXlct • 7te£i tmv ßißXMV xvrov 7toXXrj eqevvx 7txvrx%ov 1« 
iyhero, ov Six to ry 7tirret ry xXyBivy ivxvrlxs xvrds eivxi — er* ydq £mvtos xvrov, rwe%MS 
xvrov inyvei 7(97 eis rx ßißxix xvrov dveyivMrxev — xXXd Six ryv e%B(/xv ryv KeKQv/jt/jdvyv, 
yv ei%e (fol 36 r ) 7tqbs xvrov, ineiSy yXey^ev xvrov (pxvegoos iv ry twoSm- tovtmv Se tmv v.xvmv 
(xerx^v xvTMV* yivo/xevMV 2(97 ev.drrov ms ißovXero v.xrd rb yey^x/x/vievov xtuovtos, b Qebs y/HMv b 
7tqoTKvvyros, 0 Ttxvrore ry (piXxvBgMTtioo xvrov (pqovrl^MV tmv dyiMTXTMv ix,x,XyriMv*\ Siyyeiqe »s 
rov 7ttrroTxrov ßxriXexs rov vovv, 7te/u\pxi xvSgx fxeyxv 7(97 yvdqifAov X7tb rov 7txXxrlov 
rov iSiov, dvxyxd£ovrx rov xyiobrxrov dt>xie7tlrK07rov rys 'AvxroXys rov kv$iv ’iMxvvyi 
SixXXxyyvxi Kv$ iAAm' vti xvrov ydq rvjs £7iiryo7tys xxByfyro- 7<cy fxerd rb Se^xrBxi rd 
yqdppxrx rov ßxrtXsMS X7terreiXe rbv n/xiMTxrov* 7(97 BeoCpiXerrxrov IlctfuAov, rov £7ttrK07tov 
E/uerys, per e7t irr oXmv eis ryv AAe%xvSgeixv*-> d7torrelAxs Si' xvrov ryv xXyB’ivyv 7t irr iv, 2a 
xx/ 7tx(/xyyeiXxs xvtm, Sn, ei rxvry ry 7tirret rvvByrxi K vgiAAos xcfj dvx^e/yxriry 
[correxi] rovs XeyovTxs' on y Bebrys e7txd’e, xcy rovs Xeyovrxs' on /Jiix Cßvns irri B’eoryros 
2(97 dv3’£/M7toTyros ■ xvtm KoiVMvyarei*. yßouXyBy Se b Qebs, b 7txvrore (pqovri^Mv rys iSicos 
iy.v.Xyrixs rys tm iSix xl/ixri xvrov Xvr^xBeirys, xgb/ ryv v,x(?Sixv rov Aiy v7t r iov /xmAx^x’, 
xcff ivrbs Ttbvov 2(97* rvuXreMS ryv 7tlrrtv* Se^xrBxi 2(97 7txvrxs rovs iyrbs rxvrys rtirrevovrxs 25 
dvxBe/xxrirxi' 2(97 voiVMvyrdvTMV xXXyXois y CpiXoveiv.ix iic /y.erov yföy 2(97 eifyvy iv ry iyyXyrlx 
yeyove' (fol 36 v ) ^97 ovk en Xontbv iv xvry r%lr/j.x, dXXx iigyvy ms rb 7t^ore^bv irrt- rivx Si 
irrt rd (>y/jixTx rx 7txqd rov* BeoCpiXerrxrov d^ieTtirK07tov yqx(pivrx , 7(97 7toix dvrlyqxtpx 
iSi^xro 7txqd Evf/lXXov, xvTxs rxs e7tirroXxs rxvry ry 7t(/os ryv ryv Beoreßetxv rv^ev lots, 
x7terreiXx, "ivx dvxyvovs yvds 2(97 7txn rois* dSeXQois y/xMv rois dyx7iMrtv eiqyvyv* evxyyeXiry, 30 
on y CpiXoveivjx Xontbv 7te7txvrxi, 2(97 rb /^erbrot%ov yföy rvjs s%B^xs, 2(97 oi xtxktms kxtx 
£mvtmv 2(97 veKgMV £7teX^bvres iv dir%vvy eirlv, XTtoXoyov/jievoi inti^ tmv iS'iMV 7trxir//.drMV 2(97 
ivxvrix ry Ttqdry xvTmv SiSx%y SiSxrKovres• ov ydq toX/jioc ns ei7teiv, on /xix irr) <Pvns 
fyeoryros 2(97 dv§(jM7tbryTos' «AA« b/xoXoyovnv eis rbv vxbv xgSj eis rbv iv xvtm ivoiv.ovvrx-, 
ov rx tvx vibv ‘lyrovv Xfirrbv. rxvrx Se eygx\px ry ry Beoreßeix ix, 7toXXys SixB'erexs, ys :ir> 
e%M Ttqbs re, 7te7teir/xevos, ms y ry dyixrvvy vvktos 2(97 y/xiqxs iv ry StSxrv.xXix rov ©eso 
exvryv* yv/xvx^ei, ivx 7toXXovs dipeXyry*. 
Der richter sprach: Das jozt vorgclesene Schriftstück ist, wie du schon bcrichtot hast, 
eine abschrift (avTtyqmfov, laov, dväXoyav. pehmä) dos briefes. Denn dieses weist auch die katathesis
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.