Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Vororte für das Jahr 1907 nebst Stadtplan. (1907)

122 
Feld-Straße 43 — 115. 
I. Mbt. 2-°' 
l Lieferant 8. 51. 8obiSo. Abt, I: Aue feinstem Hopfen nnd Malz her 
l6I lUdDlcl-lH d 11(31 (31 gestellte hell* nnd dankle Lagerbiere, Cubinetbriiu, Exportbier 
43 39400 114,00 4255 
Kobarg, I. Chr., Former, Bes., 1. 
Eg. v. Elsner, Ä., Dr. Phil., Oberrealschul-Oberlehr. 
— 1. Leisching, E., Privat. — 2. Kü!mmel, A., stabt. 
Kass.-Ass. Karsten, L., Frl. — 3. Schubert, E., 
Mar.-Masch. Rathlev, E. u. B., Frl., Renkn. — Dg. 
Eichenauer, ©., Hausdien. 
45 40800 120,00 ~ 4256 
Hansen, 21., Ehefr., Bes. 
Eg. Mackeprang, K., Zigarvenhdlr. (Laden). 
Heinold, R., Ziv.-Jng. — 1. Schlllthes, L., Ww. 
Böhlke, H., Frl., Zeichenlehr. — 2. Krueger, 371., 
Ww. Ib. Direkt. — 3. Landwehr, W., Mar.-Stabs- 
zahlm. 
47 41400 91,80 4252 
Jessen, P. I., Fuhrm., Bes., Eg. 
K. Molzen, 21., Hdl. — Eg. Raaz, I., Ob.-Ltn. z. S. 
— 1. Klein, 21., Ww., Zirnmcrverm. Reimers, W„ 
Architekt. Clauhcn, B. u. Brehmer, P., cand. 
jur. — 2. Brunswig, R., Ww. Bilfinger, B., Dr., 
Mar.-Ob.- Ass.-2lrzt. Reichert, Ltn. z. S. 
Bcseler-Allee. 
51 — 
Bruhns, C., Bildhauer, Bes. 
53 49800 144,00 4260 
Jahn, M. L. W., Ehefr., Bes. 
K. Fanz, O., Hök. — Eg. Mathiessen, H., Dr. jur., 
Landrichter. — 1. Lcppel, L., Dr. jur., Oberl.-Ger.- 
Rat. — 2. Lacroix, K., Major z. D. — 3.' Jakob, 
J.,Ww. 
55 — 171,60 5160 
Gercke», I H. C., Architekt, Bes. 
Eg. Runkwitz, I., Dr., Mar.-Gen.-Arzt. — 1. Küh 
nemann, f., Korv.-Kapt. — 2. Döring, O„ Kapt.- 
Lt. — 3. Möller, A., Postrat. — Dg. Brauns, 
I., Schreib. 
55A —— ” __ ~ 
Gercken, I., Architekt, Bes. 
57 85300 — 
Gercken, I. H. C., Architekt, Bes., Eg. 
Eg. Mertz, R., Kolonialw.-Hdlg. (Laden). —' 1. 
Gautier, Ob.-Ltn. z. S. — 2. Zacher, L., Mar.-Jng. 
— 8. Küfer, R., Mar.-Ob.-Jng. 
59 — 216,00 5169~ 
Riep er, H. M. C., Rektor, Bes. 
1. Willccke, K., Ob.-Ltn. z. S. — 3. Fontane, F.. 
Dr. med., Akar.-Stabsarzt. — 4. Joens, 11, 
Frl., Mal. 
61 — 180,00 5170 
Clasen, H. E. A„ Lehrer, Bes., Dg. 
Eg. Waumgärtel, K.. Dr. jur., Rechtsanw. 
1. Erler, I., Kapt.-Ltn. — 2. Oloff, H., Dr. >med., 
«.,ar.-Stabsarzt. — 3. v. Arnim, I. u. v. Rhein 
baben, W., Kapt.-Ltn. z. S. 
83 53000 168,00 ö171 
Grohn, W., Lehrer. Bes. 
Eg. Lüdecke, F., Kaptlt. — 1. Müllenhof, E., Oblt. 
Bunnemann, W., Kaptlt. — 2. Kunau, E., KpÄt. — 
3. Ewers, E., u. Fielitz, O., Kptlts. — 4. Hinrichsen, 
I., Lehr. 
65 145000 336,00 5162 
Nhmann, F. O„ Restaurateur, Bes., Eg. 
1. v. Chappuis, W., Oblt. z. S. — 2. Harder, B., 
Kptlt. — 3. Lübeck, I., Jnv. Gelfam, H., u. SNadny, 
R., Diar.-Stabsärzte. Unger, Atar.-Stabsgahlm. — 
4. Lafrentz, F., Priv. 
Dilppel-Stratze 
67 105650 288,00 5163 
(Siehe Düppel-Straße 58.) 
Biedermann, K. E. A„ Rentner, Wes. 
Eg. Kaiserl. Postamt IV. Lassen, B., Hök. —• ■' 
Goetze» W., Kptl. GrüzMacher, H., Oberst! tn. a. st 
Grüzmacher, M., Rechtsanw. — 2. Bücher, H„ 
Baurat. Maaß, R„ Mar.-Sta'bsgahlm. — 3. Tre#) 
ler, A.. Mar.-Jng. — 4. May, M., verw. Fr. 
May, F., Dr. jur., Ger.-Assess. 
69 52100 144,00 ~5161 
Hiß, I. M., Ob.-Postassistent, Bes., Eg. 
1. Leykum, E., Mar.-Ob.-Jng. — 2. Ruperti, ')•: 
verw. Fr. Generalsnperint. >— 3. Stender, F., ObO' 
lehr. — 4. Brühn, M., Frl., Lehr. Brühn, A„ Fst 
71 83400 ' 228,00 616* 
Bustorf, W. u. K., Architekten, Bes. 
Eg. Heim, C., Mar.-Ob.-Pfarr. Halm, F., 'Kptlt. 
v. Lasett u. Schultz, K., Kptlt. — 2. Schiefe, P., ca# 
med. Goldbeck-Löwc, E., Ww. d. Buchhdls. — 3. Sab 
I. u. L., Frl., Priv. Wittig, R„ Univers.-Sekr. — * 
Fr icke, H., Ob.-Maai. Hahirfoldt, A., Maurestl 
73 83400 228,00 5165 
Gimmler, E„ Haushofmstr., Bes., Eg.' 
Eg. Breede, G., Hök. — 1. Lad ewig, 91., Ww. How' 
mann, E., cand. med. Graf Zeppelin, Kptlt. — * 
Graf z. Dohna-Schlodien, Oblt. z. 'S. Heinack#- 
D., Ww., Pens. Junkermann, H., Oblt. z. S. st 
3. niedt, E., verw. Frau Mar.-Stabsing. Lau, ■•fl'" 
verw. Frau Pastor. — 4. Ghlert, R., Maurers 
Panse, I., Ob.-Btsm.-Mt. 
75 113000 264700 5166 
Banniza, E. F., Dr. med., pr. Arzt, Bes. 
Eg. Robertson, H., Bäder, O., u. Pönnig, Kpist 
— 1. Riedel, E., Oblt. — 2. Meurer, A., Kapt. z. ~ 
- 3. Schack, W., Kapt. z. S. — 4. Ullrich, 
Major a. D. u. Standesbeamt. . 
77 84800 222,00 5167 
Bustorf, W. u. K., Architekten, Bes. 
Eg. Orzell, F., Frl., Schneid. Zimmer, Kptlt. Pst 
trina, I., Zimmerg. — 1. Scheibe!, F., Kapt. z. f: 
— 2. Kettner, P., Kptlt. — 3. Zuckschwerdt, A., Kp"^ 
Ehrlich, H„ Ltn. z. S. Kiep, L., Oblt. z. S. Jj 
77A (Stallgcbäude.) — 
Amtrup, A. F., Sohn, Firma, Bes. ) 
Eg. Hingst, D., Arb. 
77 U 16500 24760 5176 
(Zimmerschuppen u. Pferdestall.) 
Bustorf, W. u. K., Architekten, Bes. 
79 47500' 132,00 5168 
Löber, I. C. F., Ob.-Deckoffizier a. D., Bes. ^ 
Eg. Tiesmeher, F., Korv.-Kapt. .— 1. Geriete, %' 
Mar.-Stabszahlm. — 2. Berg, Mar.-Jng. — 
Schmidt, W., Mar.-Jng. — 4. Meyer, E., Frl., Lehr 
a. D. Kosegarten, E„ Frl., Maler. J 
81 101600 264700 5174 
Boldt, R H. H., Rentner, Bes., 1. 
Eg. Hoßfeld, H., Barb. (Laden). Fröhlich, W" 
Bäckermstr. Loreit, A., Boots. — 1. MichelstN- 
Korv.-Kapk. Schlüns, H., Fuhrm. Reich, Chr., Ltt- 
z. S. — 2. Will, Chr., Ww., Renk. Behn, F., Wist 
Kehrhahn, H., u. Schaarschmidt, Dh., Oblt. z. st' 
— 3. Osmers, A., Ww. d. Bez.-Jnsp. Köster, 
Frl., Schneid. — 4. Schwing, A., Prediger. . 
109 (im Bau.) — — . 
'Staack, 9l„ Bauunternehmer, Bes. 
Wrangel-Straßk. 
115 60000 — — 
Staack, A., Bauunternehmer, Bes.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.