70
XL NARRATIO DE CÆDE HOLMIENSI ANNO 1520.
mMtiden war giordh i sorg och bedröffuellse, tå kom itt budh och sade att Biscoperne aff Stregnes och
Skara leddes vtt fongna vttaff Slottett, huilckett nähr wij hördett begynte wy alle att skelffua och folio i
stor reddughet, tå suarade Bis[c]op Bellenack som thå warnähr och sade: Thettahr icke mogeligedtt att
hans K M. dierffues att giöre nogedtt ondtt på sàdane menn, huarföre ähr sådane löngn och skualler
intett troendes, aff huilcke ord wij finge och nogen lise, elfter then grytne tidende oss bleff fors buden;
nogedtt tber effter korn ther enn igen med samme thiende som tilförende; tåå suarede Biscop Bellenacke,
att thet skulle sannerlige intet wara. Tridie gången kom ther enn tysk Magister benemd Mester Hrndnch m)
och ropade med gråtande ßgenn och sade att thet ähr nu i thet nästa, att the skulle lecka theiess halss
vnder suerdett. Tå bleffue wij alle hordelige bedröffuade aff osäielig sorg och reddogett och löpo vtt
hastelige alle tilhope först BiscopemO, att the wille alle gå thill Konungen och förhindra, att han skulle
sådane oredelige och grymme gerning, som han hade lenge betengdtt, icke fullkompna. Tåå motte oss
then omilde man och blodgirige meniskie mester Dirich, full med suick och allahanda onsko, huilcken
som och war orsack och dichtere med then omildeste Konungen till altt thet onda, som nu försagdt och
skett ähr, och sade först påå sijna tyskoo och repeterade thet på latino med sådane ordh: Seer I och well
till och betrachtar thenneP) her. att I icke förgåss med the andre förredere. Nähr wij thet hörde, tå bleff
all menighetten bekymratt med sorg och redhoga och icke dierffdes gå länger fram före att förbenemde
Mester Dirich q) och droge sig alle till thet same rum, ther the thillförne woro och bleffuo ther then
dagen och natten ther inne in till annen dagen, bidiandes innerliga till Gudh medh gråtande tårar, att
Gud allzmechtigeste wille werde sig att frelse sigh aff thenn slemeste dödzens wåda som the räddes vndergå
med the andre, huilckett och såå skedde samme dagen, nähr klockan war widh itt thå ginge wij aff Slottet
loffuandes och hedraudes Gudh och hans helgon [som] oss freiste aff alle grymeste Konungs tyranij och
omildhett Men huilcken grymbett theres förmalediede r) hender och becklagende leppar bedriffuo öffuer the
werdige Fäder och oskyldige Biskoper, Herrer,' Edlemen, Kiddere, Borgmestere och andre redelige s) Borgere
och men som well wore alle ähre och dygdh werdh, nähr the them vtledde, huem kann thet nogen tidh
förtelie; på thet siste läthe t) the them halshugga och icke war äntå theres onsko fullkommen, att the
döde kroppar lågo welthe i thräckenn och theres egenn blodh, vtau mente äntå, att the woro ouerdige be-
graffuas och lätte så förbrenne allas förbemälte döde kroppar med strenge herres her Stens leckamen,
huilcket som war lagligen begraffuet effter then helige kyrkiones seduenio, sameledes hans H[erra] D[ömes]
barnn nepligen 7 dager gamaltt aff sijnn graff opreffue, hnilckett the och med slick stor vanheder lätho
förbrenne. Huad ther mer ähr skedtt änu [o : än nu] schriffuit ähr thet må the opfyllau), som thå woro
medh i Rådett och Rätte och i allahanda handell ther till besynnerlige vtualde.
m) Hunc Mag. Henricum Slädorm fuisse existimaverunt priores editores. Mirandum tamen est, virum qui Upsalias prae
ceptor Gustavi regis fuerit (v.'Historiam Gustavi primi a Petro Nigro) et forsan professor Upsaliensis (Peringskbld : Monumenta
Uilerakerensia pag. 239), a canonicis Upsaliensibus tamquam hominem ipsis paullo notam memorari. n) Sine dubio Johannes
Braskius episcopus Lincopensis hic respicitur. o) Slagheck, notus ille familiaris Kristierni. p) Pro: theite. q)
Corruptus locus: Forsan excidit: hindrade vel hotade. r) Vox est deformatio verbi: maledicere. s) Sic H. Bjelke;
antea scriptum erat: richelige. t) Sic H. Bjelke; antea legebatur: ledde. u) Hæc verba lätho . . . opfylla in priore
editione erant omissa.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.