68
XL NARRATIO DE CÆDE HOLHIEN SI ANNO 1520.
XI.
NARRATIO DE CÆDE HOLMIENSI AN. 1520 , A CANONICIS
UpSALIENSIBUS COMPOSITA.
In codice Bibliothecas Upsaliensis Chronicon Olai Petri continente (n. 20 inter ”Chronica Suecana”)
hæc narratio rcperitur. Codex est papyraceus et tegumento nigro illigatus. In fine primae paginae
legitur: Possessio Caroli Johannis Lundi Suternianni Anno 1645 exscripta et congesta", neque huic
dicto repugnat stilus Chronici Olai Petri. Sed nonnulla folia, (post illigationem 221 -241 signata) aliunde
sunt desumta et codici inserta. His foliis continentur: 1) exscriptum ultimae partis Chronici Olai Petri
(fol. 221 — 229 2) narratio Clementis Renzel de regno Gustavi primi. Haec narratio, sicut nostra de caede
etc. ex hoc fonte antea est impressa in: Handlingar rörande Skandinaviens Historia, Tom. IL pag. 1
et seqn. (fol. 230—239) 3) hæc narratio de cæde Holmiense (fol. 240, 41). Non solum ipsa charta
in his foliis alia est quam in reliquo codice", sed alia manus, quæ posteriorem partis seculi XVI 1 aperte
indicat, has tres narrationes descripsit. Ad quod accedit, Hogenskildium Bjelke diversis locis, ubi de
scriptor vetustius exemplar, quod secutus est, male reddiderit, emendationes addidisse, quas infra in
notis nostris inseruimus.
Narrationem coævam esse jam ex eo apparet, quod rogatu Gostavi Erici, regni gubernatoris (qui
anno 1523 rex electus est) composita esse dicitur.
M. Joraris TJomprostes a), Her Päder Galles, Scolasticij, och Her Erich Getings Cantoris i Vpsala
Berättelse om K. Christierierns (!) J'yranni i Stocholm.
Wij Georgiuss Domprost, Pädr Galle Scolasticus och Erich Geting Cantor i Vpsala Domkyrckio,
Befrågade aff högborne furste her Göstaff Erichson Swerigis Rickes Höffuitsman och Gubernator, att wij
med thetta närwarende brefif i tro witnesbyrdh skole kungiöra, huad wij säge eller hörde sig kafifue hendtt
effter K. Cristierns Crönelse på Stocholms slott, huar wij och nödde och trängde b) ibland woro att bese
the gräselige och ynckelige dödzens beskudelse och then tilförende ohörd och osett grymheett, som war
thet ynckelige mordh både öffuer andelige och werldsligom herrom och androm godom mannom, som äre
well werdige att hollas i enn salig åminnelse, effter thet wij haffuom förnumett i allahanda motto och i
huartt och itt stycke, Bekennoms wij oppenbara sanningen wtau altt tuiffuell, som her efther fölier. Ären
effter Guds byrdh 1520, dagen i Octobrij månedh åtte och tjugunde komo wij förbenemde tili Stocholm,
budne och kallade aff Erchebiscop Giöstaff med flere andre att giöra Ercliebiscopen biståndh och tjena
honom till messe, som seduenio ähr i Konungens Crönelse, huilckett ministerium sig hende, Söndagen
nest effter alle helgonedag, som var 4 dagen i Novembris månedh, och wårom wij aff förnemde Erchebiscop
Giöstaff kallade c ), att wij skulle fölia honom på Slottett Onsdagen nest ther effter, huilckett wij och giorde
på dagen om middagsstund; huar mädan wij töffuede inn till klochan slog itt effter middag; Effter nogen
oss [o . op] funden suickelig tilfelle, huLckett wij icke kunne begripa, thå bleffue Slotsens porte igenläste och
bleffue innestengde all menige ädelige men och quinnor, Biscoper och Prelater i thett neste öffuer altt
rickett, sammalunda Borgere, Rådmen, Borgmestare och alle förnemde Herrers tienare, och ingen bleff
utlåten utan ther kunne veil nogen inckomma, och wij kunde icke begripa eller betenckia, för huad sacker
skull thet giortt war; på thet sista nähr Konungen satt på domstolen i store salen, tå kom Erchebiscop
Göstaft och becklagade sig ganske hårdeligen moott them som hade molestherett och bedröffuatt Opsala
Domkyrkio, nähr Stäckett war bestallatt, och them som thet nederbruthe, först och fremst mott Her
Stenn, ten tiid Rickzens Gubernator, och hanss effterleffuerske Fru Cirstina, theress hielpare och styrckiare
i förnemde saack, huarss nampn han och lätt precentera och openbarliga vtropa för Konungen, begierendes
på hanns Kfongligaj Edh, som han giorde, nähr han kröntes och [o : ath] han skulle giöra för Gudz skull
a) Hogenskild Bjelke kic in margine annotavit:
davit H. Bjelke; antea scriptum erat: trogne. c)
war her Johan Tursons och Lars Thursons broder
Kallade additum est a H. Bjelke.
b) Ita emen-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.