ORATIO HEMMINGI GADD CONTRA DANOS.
67
som nu är regerende konung ij Danmarck medh Danmarckz riches rådhs samptycke tagit te Örck — öije ifrå
Norge, liehe som thett Norische rådh iche hade waritt werdighe eller bortt blifi'uitt thillsportt, ner tredie
delen aff theris riike bleff bortt schengt och ifrà riikett tagitt. Är thett att hethes ware enn konung,
huad will tå heethes att ware en tyrann? Huarfore råder iagh troligenn och thill thett flitheligste *beder*
och förmaner alle Sueriges och Göthers trogne inbyggere, att the allrigh förlathe sigh eller sättie någenn
liitt thill the obeståndighe, elldswedighe [o : illdfwndighe] »), troolösighe, wanarttighe Danskes wanskelige
troo och loffue, om än the fasth t) på theris knä in opå jorden förödmiukede och sthelltte sigh så yneke-
ligenn, att the och fålltte tåårer ther vthöfuer, som the doch aff ett falskt hiertte, crocodilisk nathur, ther
med the theris troo och loffue gerne stadfesthe wele, göre pläghe. Män ther och så scher, att huarckenn
thette mitt råd iche heller myne rättferdighe begerennn thillattne bliffue kunne, då will jag säge och spåå
thillförenne eder alle, som bygge och boo ij thette wårtt fädernes land, vttaff huad hellsth ståndh eller condi-
tionn *i* ware kunnejn], att thenn Danshe tunges söthe honung ord och store lyfftter och thillsägellser
vthi then aire bittersthe galle och bitterheett iche allenesth för them nu leflue, vthenn och så alle ware 608. b.
eftherkomme[n]de, vmschiffte och forwandlede bliffue schole.
Och her med w T ill jagh nu thill thett sisthe besluthe och ände thette mitt taall och beder iche
allenesthe them, som nu her thillstädis äre vthi thenne ärlige forsamlinng, vthenn och så alle och huar
och enn, som ij framtidenn thenne mynn orationn någenn tid läsenndes heller hörenndes warder, att the
icke wele tenekie henne aff migh mere vttaff någett priuat haatt heller affuundh, än vttaff ett vprichtedt
mod emoth the Dansche, taledt eller framfördt ware, vthenn mykitt mere hållet therföre, att jagh vttaff
gott betenekende och friiwilleligenn månge och fasth gruffueligere mishandlinger, ther vthinnen the Danske
och fasth öfuermodeligen handlet, öfuerseett och vthelåtidt haffuer, opå thett jag icke schall achtedt warde
någett thett att tale som migh förviteligito) ware måtte, om jagh allth sade, som wäll kunnde ware
theris höffue.
Huar och thette mitt taall kunne finnes v) någre för långdt eller widt lofftigdt och forthennschull
mig ij någenn måtte straffe wille, thenn samme will då ihugkomme, att then Eömiske orator Marcus Cicero
haffuer stelltt och schriffuitt fasth flere och lengere orationer emoth thenn enne Werrem, och emoth thenn
vpro[r]ske Catelinam, och så månge Philippica emot thenn ene Marcum Antonium. Män efther jagh
haffuer taghitt mig her vthinnen före ett sådane stoortt krigh och trätte medh så otålige månghe Verribus,
Catelinis och Antoninis, att ther iagh alle theris odygder, bedrägerij, förtrett, schade, forderff och andre
schamlige gerninger, som the Däner vthi wårtt fädernes riike och menighett bedr ffuitt haffue och än nu
ytterligere gierne giorde, så frampt them legligheett och bequemligit thillfälle ther thill giffues kunne,
författe och vprechne schulte x), wille iche förslåå, om jag än någre store böker vm them schriffue wille,
och forthennschull måghe the medh all thilbörlighett wäll taghe thill tacke att man taaler them med
någhenn sanningh för näry), allthennstund the förmene sich haffue friiheett thill att göre alle menniskier
ontt och ingen gott.
FINIS.
Dixi.
s) Perobscura scriptura Sundelii illfundige indicare videtur. t) S. : om de sig än först, u) Sic S. ; B. male
witterligit. v) S. : synas. x) Verba författa . . . shuUe apud S. præeedunt verba så framt . . . gifvas hinne.
y) S. : med sanning något förnär.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.