Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomus 3)

ORATIO HEMMINQI GADD CONTRA DANOS. 
63 
Danmaick hit in ij Swerigbe. Thett försthe är the Danske dieckner, som ij hope wiiss dragke ther aff 
landett hit thill wäre scholstuger vnder thet schin, att the wele läre her booklige konster, män ij sanning 
är theris grund, att the wele bespege ware legenbether i landets) och läre alle stiger och wägher, och ner 
the sedenn drage thill Danmarck igenn, bliffue the wäre fienders ledsagere och hofvidzmän, ner the oss be- 
krige wele, och betale oss så för uåre lettferdige och dårlige wällgerninger, wi them beuisth hane, medh 
wärijer och wapnn, som the wende in på oss och wårtt fädernes landh. 
Tett,anndre slag äre the Dansche hofmenn och schrifuere, som och otålige månge alltid drage sich 
hiitt in thill oss aff Danmarck, och synnerlige ner wij medh inthet krig beladde äre, huilcke efther the 
wetthe sigh sehallckhafftigenn att odmiuke, bekomme the letteligenn af eder ärlige gode herrer och män 
lniad the begere, forsth sättie *i* thill them *thenn* störsthe troo och lofue, them betroo *i* att wette både 604 
eder egne ärender så och meninger, t) riehsens höguichtige saaker, rådslagh och handlinger, ther richsens och 
alles eders«) wällferd opå henger. Och thill thett sisthe så blifue the aff eder betrodde thill store befall 
ninger och fogderij (: oanseendes att the äre store blodhunder, slitzske v ) och arglistige, the ther och wette 
skinne ocb schaffue eder fattige trogne vundersåthers ägedeler ifrå them bade in opå köttedt och benen :), 
vthi huilcke befallninger hurw högferdeligenn oredeligenn och skamligenn the leffue och bruke theris girig- 
heett, thett är skam och blyd omthale, och ther efther ner 'the gennom enn sådann oliideligh och grym 
slitzskheett hane giortt edre trogne vndersather emoth eder fasth ginstreffuige hardnackedhe och snaresth sagdt 
thill arge fiender och vptennt her ibland eder och her innbyrdes ij riikett othilbörligitx) haat, niit, vproor 
och osämije, så packe the sigh thill Danmarck igenn, fullstoppedhe vpfylltte och richtede med eders fattige 
vnndersååthers swett och blodh, och före sedenn affwegen skölld emoth eder siellfue och thefcte wärt fädernes 
land sä lenge han leffuery). 
Thett tridie slag folck äre the otålige mange munker, som dagh frå dagh kome aff Danmarck och 
hiitt in thill oss. The samme jw heligere enfolldigere och ödmiukere the sich ställe och synes ware, jw ska- 
deligere the äre, ty ner the drage emillenn theris ordens clöster aff och thill och besöökie theris bröder, 
komme the sigh vnnder slygt gudeligit skenn *1* handell och kundskap medh the förnempsthe aff adelen, 
ther the wandre, höre *theras* schrifftemåll och ransaakede z) vnnder såådant sacrament theris samwett så 
när, att the ther igenom illfundeligenn fä wette, huad hemligheett så wäll vthi Kåådzwiis som elliesth för- 
handenn ware kann, hnilckitt the icke äre försumlige eller seene thill, som och offte är ij sanningh befunnit, 
ath låthe theris förmän ij Danmarck thillschrifue och vpenbare. 
Thill thett fierde så må och wäll her ibland reclines the mânge Dansche löse qviuner, huilcke ifrå 
the Danske öijer hiitt inkomme ij store hooper som enn slem ohyre och giffue sigh ingen liise, för än the 
vår vnnge adell och andre flere med theris söthe taell smeekeri och skökie seder thill all otucht och löss 
achtigheett *bedragit hafva*, så ath the lathe sigh aff them förföre thill all skam och lasth både a) mord, 
rooff, forräderij och andre grufflige otuchtter och lasther, såsom the thillförennde aff the Dansche haffue 
lerde och vnnderuisthe waritt. Och ändoch thesse förscrefne b) folcke slagh äre oss Swenske fasth skadelighe 604. b. 
och thill förderff, så schall man doch wette, att the äre oss och wårtt fädernes landh leekuell iche så ska- 
delige, som the ther giffue råd thill att göre wenschap och gipthomåll emillenn Swenske och Danske, thy 
aff thenne förgifftige rothenn är vprunnen thenn förderfflige frucht som rätte begynnellsenn och orsaakenn 
waritt haffuer thill alltt thett haatt, niitt, krigh, twedregt och huad som wij Swensche haffue halft emoth 
the Danske. Her vtaf är och så vpwext her i wärt fädernesland the månge och store förrädere, huilcke 
vnnder enn Svvensk kåpe c) och nampnn förskiule och bäre et Danskt hiertte och haffue ther med giortt och 
än nu göre oss och theris fädernesland fasth större schade och meenn, än alle the andre wåre vthlenske 
fiender förmåtte göre. Therföre ij ärlige och wälbördige män och sthrenge-riddere, försth riiksens förståndere, 
her Suantte Sture, och d) andre gode män och herrer will jag eder alle och huar besynnerligenn opå thett 
troligste och fliitheligste biditt och förmanet haffue, att ij jw medh så stoor Hiitt och snille thennke thill 
att försuare och beskerme edert fädernes landh, som the Dansche medh all illfundigheett och arg[h]ett sigh 
omleggiee) och i förehaffuende äre thett att vnnderkuffue och platt i grund ödeleggie och förderffue. och 
liiker wisth som the tage theris saaker före emot oss med bedregerij, lygnn, förräderii, fallske eder och 
dachtingen, så må [1] them och möthef), theris onde vpsååth medh achtsamhet, fliitigdt vpseende och 
inhyrdes endrecht afuende och them emothstaa och widerfechtte, och vthöfuei all tingh så lathe[n] sthren- 
geligenn förbiude ocb haffue god vpsyn,’ att enn sodane hoop förspeijere och schadelige fiender hiitt in ij 
wärt Hike och edere trogne borgere och vnndersåther öfuer huffwed[et] iche hei efthei instadde bliffue måtte, 
thill att vthletbe och ransaake all wår hemligheett och innersthe hierttens röther, och lather eder thett ware 
ett euigdt budh oeh fasth regule, att slätt ingenn diechne thill lärdom, hofmanh) thill tiensthe eller 
s) S. våra länders lägenheter. 
S. : de lefva. z) S. : ransaha. 
d) S. solum : först herr Svante och t. 
vocem in honom. 
t) S.: menige. u) S.: vare. v) Latine: avari. x) S.: oboteligit. jj 
a) S. : och skendsell både med. - b) S.: alla dessa fömämda. c) S.: mantel. 
e) S.: vinlägga. f) S.: må vi och dem väl möta. g) Sic S., dum B pervertit
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.