Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomus 3)

OEATIO HEMMINGI GADD CONTEA DANOS. 
59 
var, vordo de Svenske glade och låto sig -betycka, 
de voro nu frie blefne af den stora tunga och skatt, 
som de årligen pläga göra till Danmark och ville 
då icke allenast ingen skatt mera göra, utan be- 
gynte föra krig på Danmark. 
O du falske Saxo, här kan jag med all rätt 
dig straffa, att du så oförskemmeligen dristar före- 
gifva, att Svenskar hafva på den tid gifvit Danskar 
skatt. Så dock tre Svenske konungar efter hvar 
annan, hvilka icke en droppe Danskt hlod i sig 
hade, Hotbrodh, Hother och Rörik på den tiden 
Danmark väldeligen med krigsmagt betvingat och 
innehaft hafva. Och du bekänner sjelf, att desse 
tre höfvidsmän öfver Danmark, Horuendell, Fenge 
och Amlether, hafva på samma tid sändt skatt till 
den konung, som i Sverige regerade. Derföre om 
någon vill rätteligen akta samme Saxonis Chrönikor, 
då skall han befinna, att de antingen äro sig sjelfva 
emot, eller och de Danska hafva gifvit skatt till 
Sverige, till det minsta i sex konungars tid, som 
förbemälte äro, förutan de andre som man här och 
där i den Danske Chrönica finner. Den femte 
gången (som Saxo betygar) vann konung Åttilis i 
Sverige Danmark allt in till Slesvig och slog där 
uti en kamp deras hertig, som kallades Frowiin, 
sedan lade han all den (!) Danskes här ned, och de 
undergåfvo sig honom. Men då han mente sig 
säker vara och förhoppades de skulle holla den 
tillsagde tro och loffven, då hade de när med list 
och falskhet förraskat honom lifvet af, om han 
med det snaraste icke hade begifvit sig till Sverige 
igen. Samma stycker hade de och velat bevist 
konung Eric af Sverige , som var konung Frodes 
son, den tid han öfvervann konung Haralds i Dan 
mark här i tre hufvudslagtningar och drap honom 
sjelf i den fjerde och fick så den sjette gången 
Danmark under Sverige. Men som tillförene sagdt 
är, de Danske föllo honom ifrån igen. Derföre 
efter de så ofta hade brutit tro och lofven, ville 
den nestkommendes konung Håkan då slätt lägga 
alla Danske öde och undertvinga dem, så att de 
aldrig skulle resa sig upp igen efter den dag. 
Han tog sig det krig med sådann biståndighet och 
allvar före, att han först drap deras konung Si- 
betuingade Danmarek thenn fierde gångenn vnnder 
Swerige, och ändoch the Danske bleffue Hoterum in 
thill hans affgångh hörige och lydige, så schedde thett 
doch besuerligen nogh. Männ efther konung Hoteri 
död schreff Saxo enn oförschemdh lygnn vm thenne hi 
storié och seger; tå som konung Hoter war dödh, lette 
the Swenske sig betyckie, the wäre nu frii bleffne aff 
then heskattningh och store tunge, som the årligenn 
pläge göre thill Danmarck, och wille the sedenn iche 
allenesth ingen skatt mere giffue, vthenn toghe sigh 
och före att före krig in vppå Danmarck. 
O dw fallske Saxo, her igennom kann jagh med 
all [rätt] widerfelle och straffe tigh, att dw med ett 
så oförschempt föregiffuende drister thigh säge, att the 
Swensche hafue på thenn tid giffuit skatt thill Danmarck, 
tå som the tre theris Swenske konunger, Hotbrot, Hoter 
och Rorik, huar efther thenn annen ( ; huilcke iche 
enn dråpe Dansk blodh vthi sigh hade :), Danmarck 
medli wälldige krigzmagdt betwingedt hadhe och thett 
vnnder theris wold och wällde hesutidt och regeret. 
Ther thill bekenner thw siellff, att thesse tre konunger, 
ja sannere thill att säije höfvidzmän eller förståndere 601. b. 
ij Danmarck, Horuendel, Fengo och Ameletum hafue 
doch skattedt thenn konung Rorick, som ij Suerige 
thenn tid regeredhe. Och förthennskull om uågenn will 
giffue rettelige acht opå samme Saxonis crönike, tå 
skall befinnes, att han anthen schriffuer sigh siellff' 
emoth, eller och att the Dansche hafue gifuitt skatt 
thill Swerighe thill thett minsthe ij the förbemelte 
sex konungers tid, vndentagendes the andre, som man 
finner her och ther ij the Danske historier. Thenn 
fempte gången att Danmarck bleff wunnitt vnder Swe 
righe schedde (: såsom Saxo thett betyger:) då som 
konung Attils vthi Swerige öfuerdrogh och vnnderkuf- 
uede heele Danmarck alltt in thill Sletzuik och ladhe 
ther nid vthi ett ennsligit kempende 2 ) the Sletzuikers 
hertuge Frouenum och wennde icke för igenn, änn hann 
och så sedenn thilbenne [thil thenne] sin eghenn personns 
euige wichtorie och så all thenn Danskes krighsmagt, 
som någett förströd war, nederlade och sigh vnnder- 
kuffuede Män thå han menntte sich ware sääker, och 
att the som han öfuerwunnit hade skulle h llit thenn 
thillsagde troo och loffue, då fulle the åther honom 
ifrånn, så att ther hann icke snarligenn hade giffuitt 
sich in ij Swerige igenn, hade the medh lijsth och 
förräderii bringett honom om hallsenn Samme stycke 
hade the och fulle beuisett samme Frotonis son, konung 
Erich aff Swerige, thenn tid han öfueruan konung 
Harald ij Danmarck vthi tre huffwud slachtinger och 
drap honom ij then fierde och fick så thenn siette 
gångenn Danmarck vnnder Swerighe. Huarföre och 
så konung Hååkenn ij Swerige vttaff sådane the Danskes 
öfuermåttens store injurier bleff högligenn och medh 
sådane grymheett förorsaakede ( !) ( : såsom Saxo siger :) 
att legge alle Danske slätt ödhe, så att sedenn hann 
.2) I. e. envvje , certamen singulare.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.