56
OEATIO H EMM IN Gl GADD CONTRA DAN03.
bevis e att hau slätt ingenn snille eller förståndh hadhe thill att förestå riikett och regementedt vthenn
alltsammens öfuerdådeligenn och med störsthe oförnufft ogudachtigen forderffuet och forlagdt. Hann o och
så othilbörligenn och förachteligenn fånghe Erckebiscop Jacop ij Lund, enn sare ose y ig_ “^nn , 0C v 1
hårde oJr och fänghellse honom ynkeligen sättie. Either huilckenns död hans sonn Each Khppmgh le o99
tyrannersMöfuidz mann kom thill regementedt ij Danmarckz rike, huilckenn än doch an alle stance vüu]
riikett fast olydh[el]ig war och giorde them mykitt öfnervålld, så war hann doch them ‘ sradlz b n"
nerligegrym förföliere, som wore vthi thett andelige ståndh thillskickede, att troligere ar the[t] Israe
Ider thenn allre hårdestbe Phagonis och (!) fast tryggeligere, än thett olycbsahge Dansche près heschap
vnnder thenne Klippingh lefuedt hafue. The bleffue och icke medh ringere förfohellse vthaft hans brode, )
Erico (:som honom ther nästh vthi regementedt succederede : ) förtrychtte; then samme formente srgh och
att förwerffue ett enigt nampn och rychtte ther vttaff, att han enn sädane the andehges och derkeners for-
fölliere war; hann kunde och icke wende igenn, för änn hann suickligenn och gennom Hath letthan (
fange thenn gudfruchtige och ärlige mann, Joannem Grand Erckebiscop y Lund och honom vthi slemt
fängellse innsatte och med myckitt smäleek och oretth plågade; han beuiste the Mechelborger opå thenn tid
mykitt öfuerwålldh med mordh och roff, liehe som thett hade waritt vprichtigdt och wallgmrtt att offne
sådane sitt blodtorsthige [tyranni] emoth sine nabor och oskyllige meniskior. Ther efther [gaf] thenn onde
skäpnen eller olyckenn och så the Dansche thill konunger Christopher then annen, huilekin the allermesthe
[o: -verste] sine faders och broders grymme tyrannij vthi så måtte öfuergick, att man icke ett foottspor
menniskeligitt beschedligheett vthi honom att ware förmerkes (!) kunne. Ty han kom och flik Danmarck e er
them gansche förblåttedt, armpt och älendt, giorde och så thett mykitt armare och älendigere; han or-
trycktte och så adelenn och the yppersthe vthi landet och kom them vthi sådant schick, att the hooss honom
iche bleffue för mere anseedde eller achtedhe, än the allre slemmesthe träler och liffegne. Ther vthöfuer war
han och thenn meninge allmoge fasth beswerligh och lade them sådane oskälige beschattnmger oppå, att
han nepligenn tenchtte låthe them behålle bötta [o : blotta] köttedh thenn schendelige tiensthachtighethenn
vnndergiffuitt, war och icke minne beswerlig emoth biseopperne och alle andelige ständer; en partt aff them,
som hans arge misshandlinger någett emoth sadhe, lätt han fånge och ij harde fängellse sluthe, ibland
huileke war och Tidke biscop thill Burglom*) **), och ändoeli han med månge dygder så högdt beprydt war
som thenn tyrannen medh mångehande stygge lasther och ogerninger förachted, lichuell kunde han icke
vn[d]vike, med mijune han och så thett förachtelige fängellse, nöd och tuång lide måtte.
GOO
Och här vill jag nu vända min hog i [o : och]
mitt tal ifrån dessa grymme diur och omilda Danska
troll och styggelser, ty mig förhoppas nogsamligen
bevist vara, att alle Danske samt deras konungar,
ganska få undantagandes, hafva alltid varit gruf-
velige tyranner och blodgiriga förföljare öfver allt
godt folk och fromme människor, så att ingen mjölk
kan vara den annen så lik, som desse hafva varit
lika med Caliguler, Neroner, Heliogabler, Dionisier,
Pharaoner och andre flere slike Tyranner, som
under en mänsklig hamn djurisk grymhet öfver
[o : -t] hafva. Men hvad dem dertill bevåget haf-
ver, vill iag nu intet omtala. De Danske synas en
delis till sådanna rof och mord förorsakade vara,
som är af stor fattigdom, att de hafva för ingen
del utan rof och spo liering sig kunnat behjelpa uti
ett så armt och litet rike, utan hafva af stor nöd
torft andra land och riken, till hvilka de ingen
annan rätt orsak hade, öfverfallit emot all skäl
och billighet.
Her will jag wennde badhe min hugh och taall
ifrå thesse grymme willdiur och förhoppes nogsamligen
beuisth ware, om the Danskes konunger iche haffue
dristedt sigh någett att företage emoth kyrekenes frij -
heetter, och om thette icke gör them fyllesth, så thil-
biuder jagh migh att låthe komme ij liusett enn heel
bok aff the Danske historier vthdragenn, huilckenn jagh
allerede fullkomnadt haffuer ***), ther aff all werldenn
schall widare förnimme, att alle Danske konunger
I : någre fåå vndentagendes : | hafue jw altid waritt
grufflige tyranner och blodgirige förfolliere öfuer alltt
frompt och gudaclitigdt folck, så att ingenn miölek
kann ware then annen såå lick , såsom the haffue
waritt the Caliguler, Neroner, Domitianer, Heliogabaler,
Dionisier, Phar[a]oner och flere theris liiker, huileke
vnnder en menniskeligh hampnn bestialische grymheett
idkett och bedriffuitt haffue, och besynnerligenn haffue
the waritt the öfuerste presthers plågare och förderff-
uadhe [d : -are] och thenn christheliehe kyrekes förfolliere
och genom såådane ogerninger openbarligenu beuiser
[o ; -et], att the ingelunde vthi ett så trångt och armpt
riike föruthenn röffueri och thilltagh både med the
*) Lege: son. Erieus Menved, vex Daniæ annis 1286—1319, erat filius Evici Clipping. **) Börglum est diocesis in ex
trema Jutia septentrionali. Anno 1329 Tyge in oarcere inclusus est. ***) Cfr. quæ supra pag. 41 leguntur in epistola
Hemmingi ad Jacobum archiepiscopum, ubi ’'mea commentaria’, quæ tam de Sueticis quam de Danicis antiquitatibus longo tempore
collegeram’’ memorantur.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.