OEATIO HEMMINGI GADD CONTRA DANOS.
47
Quod denique ad rationem nostram textuum imprimendorum attinet, in sinistra columna
brevius exemplar Sueticuin inserentes, primum fragmentum Nordinianum quasi pro fundamento
posuimus, ex Sundeliano solum variantes lectiones adjungentes, et deinde cum Nordinianum sub
sistit, Sundelianum in textu illud excipere fecimus. Dextram columnam majori exemplari Suecano
(Bjelkeano v. supra) attribuimus; cum vero in media fere oratione ad locum pervenimus, unde
duo exemplaria brevius et majus fere ad verbum conspirant, solum Bjelkeanum in textu impri
mendum curavimus, quia antiquas vocabulorum formas melius conservaverit, et ex Sundeliano
solum emendationes et variantes lectiones addidimus.
Omissa verba vel literas, a nobis restituta, uncis inclusimus, nisi ex alio exscripto sumta
sunt, qua in re asteriscis usi sumus.
Exemplar Nordinianum. Exemplar Bjelkeanum.
När iag -a ) hoss migh betencher käre lierre:
och Sverigs rickes hofwitzmau, herre Svante och 1
*i* andhre ædle och velbördige trogne män rådh
och stendher, b ) huru tungt misslickt och tvifvel-
actigt däd ähr att utgiffve någett gott rådh om
vårtt kära fädherneslandhs gang c) och beståudh,
serdeles på denna tidh, der man skall offuervega
och besinna, om ded vill oss Svenskom rådelighitt
vara att ingå i några förlickning och venligh han-
dell med the Danske heller oss [o: och] att hålla
oss till våra gambla vänner och stå dem emott
elfter then inact som Gudh oss d ) gifva kan. Och
såge jag fördy ganska gierna, att detta ärended
'(der om att talla) vore någrom andhrom befallett i
min stadli.
Ty iag befructar, att i denne ärliga församb-
1 ingen skall någre kunna finnas, som undher en
Svensk kappa bära itt Danskett hierta och hålla
sigh medh fienderna mott sitt e) fädherneslandh, sig
siellffuom till ena æviga skam och föractelse.
Men elfter iag aff barndom så ähr upföd och
undervist, halfuer och mig så, mer ån tretio åår
långt, uthi min legation till Rhom *') ock annor
städes förhållit och bevissat mott mitt fäderlands
fiendher, att däd ähr hvar[i]om manne nogh up
penbart och vetterligit, att iagh halfuer aldrigh
■■“varit* Däner benägen och än i det all[r]a minsta,
uthan mycket heller lagt migh medh yttersta mact
der efter, att alle deras gynnare och medhållare
(som detta vårt käre fäderneslandh så ogudacte-
ligha tenckia dem att förrådha) måtte frå oss her
af Eiket förstötte och bortdriffne vardha, allom
androm Damers medhållare till en warhnagell, att de
Ner jagh Hemmingus Gadd Electus till Linkö-
piDgh beteneker och hooss mig besinner, Kere her
Swantte S wedges Riikes förståndere sampt eder anndre,
ädele ärlige och välbördige Rigsens trogne Män och
Råd, hurw tungt och tuifuelachtigdt thett är, att gifue
någett byståndigdt råd vm wårtt kere fäderneslandz
gagnn och besthe, och serdelis när thill att berådh-
slåå och [o: thet] förefalla kann, hvad heller oss
Schwensche nyttigere wore, att ingå och bewillige
någenn frid heller wenligh handell med whåre gran-
ner, the Danske, eller ock att göre våre gamble wenner
och theres bundhzförwanther nödtorftig hielpp och vnn-
sättning emoth samme the Dansche, och ville jagh fasth
heller, att thette thill att förtällie och lathe komme
ij liusett, någenn annen än mig vpålagdt och befaleth
wäre, efther thil befruchtendes är att i thenne ärlige
försambling schole thil äfventyrs någre finnes, som icke
blyes ath bäre ett Danschdt hiertte vnnder enn Swensch
manthel, liiche som thet wore them slätt ingenn wan-
heder heller thill någett theris nampns förvvittelse och
äres förkleningh att hålle med fienderne emoth theris
fäderneslandh. Män efther jag af mynn vngdom så lärd
och vnderuisth är, hafuer migh och vthi mitt fäderness-
landz legation, ther jag hafuer waritt brwkett vthi Rom
nu snartt ij trettijo äåhr, så förhållitt emott mitt fäder
neslandz fiender, att huar och enn som [medh] mig vmb-
gåått hafuer nogh är witterligt och vpennbart, att jag
icke vthi thett ringeste hafuer waritt thett förhathedhe
Däners nampn bewågenn, vthenn mykitt heller ther
efther thenekt och trachtedt, hurw alle Däners med-
hållere vthaf thette wårtt fädernes land (huilkett the
! så schamligen och oblygeligenn tänekie att förråde)
! föriagede heller vthrotade blifue måtte alle andre Dä
ners thilhengere (genom theris landflychtt och älendh)
I till en warnagell och förschrechillse, att the icke her
efther sådant skole fördristhe sigh att företage el-
i
1er göre.
a) S. addit: Hemmingus Gadd Juris Utriusque doctor och Electus till Linköpingh. b) S.: Swerigis rules råadh, trogne män
och menige stender. c) S.: gagn. d) S. addit: giffuit hafuer och. e) S.: theris. Fere ubique in sequenti vocabula
sin, sigh etc. in S per theris, them etc. redduntur.
*) Ante annum 1481 incepta est (vide præfationem); anno 1500 Hemmingus in Suetiam rediit (v. supra pag. 38. not. i).

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.