275
XXII. translatio ka te ri næ.
: “ ■ v r'L , eiteneivande varda, mage betænkia, huadh göra skolandes æhr ner
“ hanD % h t; J S. Ca bana* Tuchtem»st.re, „ stalle sen «phages ta, i jarderljke ibland menniskor, h„L„ i the helg
Trefallighetz asy„ « dagd,ga „ch bl.fcer everdeliga, «lier » vij ta, i Staden., „ „eden, tsazndeeles ath-
spesde, eller af varom efftertommandem, huru dessa translatio tilgict af S. Catharina,, eller af androm,
ther Canon, sat,ones trllstnnda, nan- Gudi tackes, törst S. Sigfridi SOstersOner, Martyres, item helga Bry-
no pl, B.SCOP . Skarom, h. Biscop Nicolaus af Linkopunge, h. Meste, Fadher her i Wadhstenom, Prior Fadher
i Al\ asti om, h. Fru Ingridh i Skeninge, och om Gudi tæckes att flere varda.
Item her ær vetandes, att verduger Fadher Archebiscopen bief hær thessa reso otta dagar, huilken
Moder Abbedijsa hölt medh hederligom kost och paanga banda rætter, och med vijn och kirsedrank z) 0 ch
miodh och Tyskobl, och alle andre, som ther tilhörer, och om Lögerdagen och Söndagen och Tijssdagen
åtho alla Biscopa och herra Steen och meniga Kijksens Rådh i Borgare Stufvone, medh S. Catharinæ, (?)
och alla fruger och jungfruer; och sedan alla the andra dagarne sökte tijt otaligen Mogliea) af allom’lan
dom. både klerka och köpstades mæn och bönder, och alla fingo medh Gudz nådh nogh och tackade Gudi
och S. Cathaiiuæ; och är vittandes, att til den kosten lades uth aff S. Catharinæ egnom pænningom som
gick til Beckenskapz 700 mark Svenska badhe silfver och pænninga. Ther elfter thå the verdige högtijder,
vare käreste Moders S. Birgittæ dotter S. Catharinæ translationis högtijdh var hederliga hållin, och the gode
herrarna Biscoperna ville færdas, tå begåfvade Modher Abbadijsa Syster Anna Påvals dotter hvanthera serdeles
^och besynnerliga effter ty the hadhe thet b) sigh vælvillige till thætt hælga ärendet ; först gåfvom [o: gaff hon <0]
W. Fadher Archebiscopenom eth Agnus Dei af guld som hon hadhe ther till låtit göra, som kom i sex
nobla och 6 gyllene d) och ther var ith bandh kosteliga giordt af inseguldh e) och silfvertrådh, och ther
medh skedt och vara 1) væl tillprydd bulla g) och vågstok, h) huilket han kerliga annammadhe, och sade sig
altijdh vælvilliugan vara till alt thæt thesso helga iungfruer och klostreno står vara till vilje.
Item ith Fingerguldh om 16 lodh fik herra Steen Sture; ther effter begåfvade Modher Abbatissa
verdugen Fadher Biscop Hendric af Lindköpunge med ith stoop af 24 lodh, huilket han togh med stoorom
kerleek, sägande thet måtte vara mycket hederligen gofva. Seedan ährade Modher Abbatissa Biscop Bryn-
nolph af Schara med itt stop af 23 lodh: han tedde och stooran godvilia the heligo Fruene, som förskrif-
vit ståår, huilka gåfvo han och togh för stooran kerleek, sæiande sig thet gerna förskylla med allo godho.
Item Archedieknen Doctor Bafvel af Upsala, som hade halft mycklo möda om thetta ärendet bådhe i Rom,
tå han ther var,i) och så hær i Rijkeno, och hade ôfverlæsit vara Privilegia, gafs ith stoop om 22 lodh,
och Doctor Jacob, som ock var vælvilioger i thetta ærendet och hölt the hederliga och.... k) herromen, som
förr ær sagt, fick ith Stop om 20 lodh., huilka gofvo thesse tve kærlige anammade, sæiande thet ingalunda
vara förskyllat, uthan ænteligal) her effter skola förskyllas: och sedan begofvade Modher Abbatissa alla the
andra Biscoperna och Doctores och Mæstara med skotm) och væghbullan) och vaxstapla och allo andro
godho hon kunde åstadhkomma. Item een skeedh om try lodh Archebiscopsens kiôkmæstare. Item een
sked om 5 lodh hans Steekare. Item två ört mindre æn Abbatissa begofvade o) the andra Steekare, som
lmlpo Mæsterkok[enom]. Item .2 mark Lekana, som leekte i högtijdhen. Item the beläthe, som uppsath voro
öfver grindenne, gaf Confessor helfftena Archebiscopenom , och andra helfftena herra Steeu, och ther med hvar-
jom them eena book, som stodli i S. Catharinæ Historiap), huilket the alt kerliga annammadhe. Æhn Ar
chebiscopenom ( ! ) skiffte belæthen och gaf Prælatomen och sinom Klærckom : och Herra Steen skiffte tæm
kring om Hærrâna och Rijksens Rådh, och alla fægnadeq) belæten mæd storom tackom Item ljusen som
brunno innan grindene nær brödromen, tå S. Catharinæ been uptoges, voro tjugu och hundrade, thet vax
ljus var, föruthan talgljus.
y) Magister Petrus, primus confessor generalis Wadstenensis,
mortuus an. 1378.
z) Potus ex cerasis confectus. Ihre, Glossarium.
a) Multitudo, unde ”almoge”, universa multitudo vel populus.
b) A verbo ”te”, ostendere, præbere.
c) Ita recte legitur in membrana Lincopensi.
d) Hic finitur fragmentum membran. Lincopense.
e) Forsan funiculus filis aureis nexus; vide Molbech, Dansk
h) Forsan legendum: vagstopk, i. e. baculus itineris.
i) Scilicet pro fundatione Universitatis Upsaliensis impetranda.
Glossarium.
f) Locus sine dubio mendo scriptoris corruptus.
g) Vocabulum bulle vel bolle etiamnunc, iu dialectis provinciarum
Cfr. Celse, Bullarium, pag. 204.
k) Lacuna concionem Jacobi sine dubio respicit.
l) Omnino.
m) Sæpius scribitur mat-skot, viaticum.
n) Poculum in itineribus adhibendum.
o) Vitiosum textum explicare non possumus.
p) Sine dubio illa editio Holmiensis, de qua in praefatione n:iXX
disseruimus.
q) Læto animo acceperunt.
usurpatur et significat poculum.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.