XXII. TRANSLATIO KATER1NÆ.
w
suner och leekare») i the processione. Nær Biscopana medh Prælatomen voro inkomne om giindenna igen,
och Skrijnen nalkades grindena, tillbörjadbe Klærkane siunga Te Deum Laudamus och Systrarna sungo an
dra versen, till tbess thet ændades. Skrijnen sattes nidh motb grindenne, huart tvært af andro, och blifvo
the standandes in til afftonen för almogens gudeligheet skuldh; om quællen sattes the in 4 Sacris tiana,
och bores uth igen annen dagen, tridie och fierde dagen bars uth moth grindenne allenast S. Catha-
rinæ Skrin.
Æbn som sagt ær, nær Te Deum var ændat, böriadhe Bröderna Off. M. de S. Petro Apostolo, och
hadhe Erkebiscopen 2 Collectas sub una conclusione, badhe de S. Petro och S. Catharina. Een stoor dhel
af the messone sångz in discantu in nova mensura, och æhr vetandes att Archebiscopen i the mæssone stodh
utan Choren och vende anletet til vester. S. Catharinæ belete stodh inne i brödrarna koor, hardt m uppa
höga altaret, vendandes sitt anlethe rætt moth Biscopenom, och syntes mer æn helfftena af beletet almo-
genom uthan grindenna, æn ty att foten af belæteno stodh uppå af (!) altare trappeno, och så skyltes Arke-
biscopsens anleete för them i korenom voro badhe af belætheno och så af hælgedoma karenom, huilke uppa
altaret stodo, så och af några Silkes styckior, som ther voro omkring. Effter thet Credo i mæssone lycktades
in Discantu, stegh verduger Fadher Biscop Hendrik uppå prædikastolen , af huilken förra ær sagt, huilken tå
flytter var något meer in til grindena, æhn hau om quællen var, prydder med Silke im som förr, och stodh
then förnempde verduge herren i sin Biseopz Skrudh, thæt ær Köklin, Koorkåpa, Mitra, Cerotis p) och Stola,
hafvandes i sinne hand ith timmeglas, görandes gudeliga och ærliga Prædikan til herrarna och almogan ner
halfvan annan timma q). Sedan sångs Offertorium in discantu, och gömde Arkebiscopsens Capelian till sitt egit
behoff. Sedan mæssan var lychtadh, bars Sacramentet och helgedomana i Sackristian af Archebiscopenom
och flerom androm prælatom, och afkledde sig i Sacristione: och med[an] Prælatena thetta giordhe, kom
dhen hedersamme herran Kiksens förståndare, herre Sten Sture in i brödrenne koor, dher Sanctæ Katha-
rinæ belæthe stodh, och annammadhe Kidderskapet beletet mællan sina hænder; herre Steen gick före them
gönom grindenna och rymdhe uth almogen afsijdhes : och så satte Eijksens Kâdh S. Katharinæ belethe uppa
Altaret, huar dhet nu står, medh största glædhie och hugnadh; æn huad glædie i almogenom vart, nær be-
læthet var upsatt, och huru gudeliga almogan almeenneliga sig bevijste til belætet och S. Katharinæ Skrijn
i then dagenom och tree dagar ther effter, thet kan iag eij fulkomliga uthtryckia i några måtto.
Æn sedhan Archiebiscopen var afkledder i Sacristione, togh han eena stoora Mullögh O fulla medh
vatn och tvådde någor been af S. Katharinæ, och många togo af ty för helgedomen: och dher effter gick Ar
chiebiscopen uth och alle klerkena sin vägh uth [i] borgaragårdhen genom brödra tragardh til måltijdh, och
voro dher vælkompne och väl förståndne pa Gudz och S. Katharinæ vægna. Annan dagen effter gick in i
Sacristian Biscopen af Schara medh tre klerka och redde sigh til högmässone;. tå tændes up lius s) med
Systrom och Brödrom, och i alla kroner med lampomen allaledes som förste dagen, och gick Biskopen sedan
til altaret ther sammastädz som dagen tillförende. Archebiscopen stodh och sangh solenniter alt Officium
de sancta Katharina, och gick han sedan uth ther han ingick, som var trägarden ; tridie dagen vigde Arche
biscopen eena Jungfru t) ad habitum och gick uth och in, effter ty som regien biuder, lijkvæl hade han tre
klerker medh sigh , och stodh han vidh altaret in i Korenom, hafvandes anletet til Öster, och var ith Silke-
stycke dragit tvæfalt tvärt öfver altaret, skylandes hans anlete för Almoganom; lekare voro i the mæssone
standandes uthan för grindennne. Fierdhe dagen ther effter, när systrarna Sexu) var sungit, sangh then
verduge herren Biscop Henrich af Linköpingh Officium Sanctæ Katharinæ vidh altaret, thersammastadz henna
belete ståår, och tå var then mässan sungen mæst i discant, och tå sungo herra Stens Cantores med Sko-
lanom: och sedan sunges dageliga tijdher af Systrom och Brödhrom som sedher ær.
I allom thessom dagomen stodo all prydhelse orördh, som första dagen, innan grindena, medh stola
och hyandom och androm klædhom. Alla thessa dagana var och almogen mæsta dhelen quaar, så att lijtet
kunne thet synas, att han minskades för æn fierdhe; prædikades och idheliga uthe på kyrkiogårdenom, två
Prädikz Stola i sönder, Sudher och annor Norr; och tå Conventz bröderna prædikade, giordhes tre prædi-
kor [i] sönder, och var almogen ympnoger pa alla sijdhor, och icke thes minder var kyrkian full, som mæst
kunne ingå, och var thæt mycket underligit och eenkannerligit af Gudi gifvit, att i så stoora och myckla
samquemd vart ingen trudin, G æller trängder til skadha, eij heller syntes folkit druckit så allmenneliga,
som the plæga vara i andra aflatz dagom. *Oc syntes tha meere gudelikit almænnelika i allom, meer än
i androm aflatsdaghom * x).
Ock så ær nu sagt lijtet af mycklo, att the som eij voro nærstadde, matte thet veeta, och lofva
o) Tibicines.
p) Deest apud Du Cange. Forsan legendum: chirotecis; quia
hoc vocabulum in locis auctorum a Du Cange allatis sæpe
cum mitra conjungitur.
q) In vulgari sermonem fecit (Diarium Wadstenense).
r) Malluvium. Cfr. supra pag. 119, not. p.
s) Hoc verbo incipit membrana Lincopensis (vide praefationem).
t) Agneta nata in Prussia et anno 1532 Wadstenis defuncta
(Diar. Wadst.).
u) I. e. officium, quod hora sexta canebatur.
v) A verbo troda, postea tråda vel træda: calcare.
x) Verba asteriscis circumdata ex editione membranæ Linco
pensis addidimus.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.