XXII. TRANSLATIO KATERINÆ.
269
Bullarium pag. 208, n 7). Tanti labores id quidem effecerunt, ut Innocentius VIILus auno
1488, d 14 Junii duas bullas promulgavit, quarum in altera episcopos Sueciæ adhortatur, ut
canonizacionem quantocius exspectarent (Celse, Bullarium pag. 208, n. 7), in altera reliquias
Katerinæ in ecclesia monasterii loco convenienti et honesto honorifice collocandi, donec ad cano
nizacionem processum sit, licentiam concedit (Munch, Collectanea supra cit.). Quibus literis ac
ceptis, prælati Sueciæ translationem anno 1489, d. 1 Augusti sollenniter celebrarunt. Sed ipsa
canonizatio numquam ad finem est perducta, quamquam in seculo XVI:o frater Petrus Ingemari
Romæ usque in annum 1520 degens in hanc rem maximos sumptus impenderat (vide Diarium
Yadstenense in annis 1506 et 1520 et literas ejusdem Petri, dat. Romæ, an. 1513, d. 11 Sept,
apud Spegel, Skriftelige Bevis hörande till BiskopsKrönikan , pag. 145).
Quia in manuscripto notæ diacriticæ plerumque desunt unoque tenore narratio usque ad
finem perducitur, ad labores legentium minuendos interpunctionem partiumque divisionem in
stituimus.
Thetta är och af the ährefulla Jomfruna Högtidb vara kæra Modher S. Katharina, som kallas
Translatio, huilka var K. Fadher Confessor, Herra Nicolaus Ravaldia) sammansatte effter sino beste sam-
wijte, och skal thet læsas huart ahr.
Jesu Christi vari evinnerlight loff, heder och æhra, tak och vördningh af allom Creatiirom för sina
stoora och obegrijpeliga nadh och miskundh han hafver giort medh thetta fattiga Rijket Sverige, och be
synnerliga medh oss i Wadstenom, huar ban hafver nederlagt och satt sin dyra klenodia och helga hofvor,
Sanctarum Birgittæ et Katharinæ helgedommar och aterlefvorb), oss ok allo Rijkeno till hugnadt ok
tröst och mangom syndarom till sielana hælsa, och alla besynnerligast för the stoora glædie och hugnat
vij tha hadhom i Wastena kloster tha vorom, nær • Sanctæ Katharinæ Been voro uphögdh första sin c) medh
helga Fadrens Pawaus tillåt och' samtvckio, huilket som hende och skedde Anno Domini Millesimo qua
dringentesimo octogesimo nono, Sancti Petri dagh ad vincula d). Tycker mig gudeligit och skæligit vara,
att the, som tha voro icke nærstadde, matte att hafva een efftersyn eller skrifft, af huilko the kunde un
derstå e), Gudi til heders och sig til hugnat, huru the högtijdhen tilgick i alle matte.
Tha ær först merkiande, att nagra dagar för æn högtijdhen börjades, rensades kyrkian och sopades
granneliga, och vordo uthaf kyrkionne uthborne alla stola,benkia, kijstor och træbyguingar litzla och stoora
och sma chora, huar icke voro vigdh Altare, och blef seedan kyrckian rum0 och fager; vart och niderslagen
then choren, som stodh baak helga Chors [o : Kors] altare, och murades lth nytt altare i helga kois chooi,
huilket Biscop Hinrik g) vigde om Sancti Olai dagh; vid Sanctæ Kathrinæ graf bygdes annorledes æn förra
var, och öfverhölgdes grafsteenen med eth dyrt tækin,uppa huilko besænkth) var Sanctæ Catharmæ belæte
myckit prydeliga giort; och på thet att eij omycket i) quaf eller osunnoghk) lucht skulle vara i kyrkione,
uthtoces mång glas i fönstren badhe a sudhra væggene och væstre; var och een træbygningh giort uthan
före grindena starkliga mællan Sanctæ Katharinæ pælare och helga mæster Pædhers graaff, att grinden
skulle icke nidertrængias, eller them skadha henda, som næst grinden stodho, af mycklo trångh om doren
i grindenne och uthan före var frij och ohindrat. Item mællan fôrnæmpda två pelare gik ith snore hogt
uppe å grindenne tætteliga belagt medh Sanctæ Katharinæ belæte, huilken satt voro medh sætterverk D ok
all bemålat och voro the tvædubblat satte under snöret, prydandes badhe uthan choren och innan ti .
Innan före grinden var först höga Altaret bygdt i thesse matto, att een trätrappa bygdes uppa östre sijdhona
allaledes skapad i högd och bredd som steentrappan inne i chorenom uppå væstra sijdonne, och stolpa och
uthau «re eem i™, tegh sa, att een kleen —er gick e—badhe W. „eraa
som voro i yttersta trastrappomea uthan choren oeh sl innan uppa badhe srjdhorna vidh altaret «dher
norr- oeh giordes i them rum med hSgom jernpinnom for storom yarliusom krmg om alt altaret. Sattes
" , i * croner om altaret sea uthskorna och ymlprydda fegersta amglar, hatandes rnjdrn vårhus .
“la he„r ml tydshdna leeta», «dt, g«nt och hu* ; och for ren thetta giordes, horttog. the stoora
i) Consecratus frater an. 1476, electus confessor am 1501 d.
’ 12 Mail resignat an. 1506 circa d. 1 Aug., secundo eligitur
an 1511 in fine mensis Februarii et iterum resignat an.
1512, d. 3 Novembris, obiit an. 1514, d. 1 Julii (Diarium
Vadstenense in tomo primo hujus operis),
b Reliquiae.
c) Prima vice.
d) Die 1 Augusti.
e) Comprehendere.
f) I. e. rymlig, Lat. spatiosus. inOO •
g) Henricus Tidemanni, episcopus Lincopensis annis 146o
cfr. supra pag. 110 et 111.
Tom. IU.
h) Sänka vel besänka significat: acu pingere et haud raro gem
mis et auro sternere. - Cfr. supra pag. 207 et Diplomat. Suec.
V, pag. 345 et 563.
i) Pro: ofmykit, Lat. nimium.
k) Pro: osund, Lat. insalubris.
l) Opus plumarium, Suetice ”broderi.” Cfr/ Diplomat. Norve-
gicum V 2. pag. 408—410: ”III ny böghmde med sæt
verk ok med sylfver; XL stycke med sæt verk til en bunadli.”
m) Color duorum generum (sc. in quaque candela) ; cfr. Ihre ,
Glossarium Suio-Gothicum.
II. 68.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.