215
XV. DE GENERE ET N
hans son som lieet Wlffwer oc war jngiffwin
til brödbrena oc doo för æn conuentet jnwig-
des, Gwdmar bleff wte rnædh fadrenom oc
ey lankt thær æpther bleff ban dödlier bær i
Wastenom s ). Oc ær tliæt wetande, at hær
Birge stod for allom clostersens æ random oc
war closterssens syslo man , huilket honom oc
sancte Katerine antwardat war aff gndbi
huilket the badben trolika giordbo. Æn bær
Birgbe, som længxst liffde, alt thæt han
kwnne bytlia oc köpa til closters gang oc
nytto, thær lagde ban alla akt oppa, som
nogh finz skriffwat i closters jorda book.
Ok tha sancta Birgitta skrin bars första sin,
tha gik bær Birgbe siælfwer wndher tby mædh
flerom ærlekom hærrom, Oc thæn daghen
sagdhe han mædh gudelike glædbi, nw wil
iak gladelika slaa mitli hwffudh opp för tliy
iak stodh opta bcdröffdher för minom bærra
konung Magnusse mædh nidher bôgdho hoff-
de, nar ban offta sagde til mik, hwat mona
ware frænko oc thine modber wara drömt i
natb om os. Thær æpther kallade gudh ho
nom hær aff wærldenne. Arom æpther gudhs
byrdh MCCCXC primo oppa sancti Bartho
lomei dagh u ) wart han sywker oppa King-
stada holm v ) oc tridhi daghen æpther bleff
han dödber oc fördhes Mit oc iordadhes hær
mædh myldom hedher som fil bordhe.
Item thæn tridhi sancte Birgitte son han
lieet Bendictus, han doo wngher x ) oc ligger
i Alwastrom.
Item thæn fîærdhe sancte Birgitte son
heet Gudmar, han doo wngher pilter oc gik
til skola i Stokholm.
Item the andra sancta Birgitta dotter
heet fru Cecilia hon war jngiffwin i Skæn-
inges closter mot sinom wilia, aff liwilke war
hserra sigher aff jn reuelacionibus i IUI bo-
kenne oc LXXI capitulo, Hon wart giffwin
enom som heet Larenz Jogans son y) oc war
EPOTIRUS RIRGITTÆ.
så hande. Och är vetande, at Gnd giorde
stora nådh meth tessom barnom , så at gamble
mœn vndrade storliga på tera gudelighet, som
te vti tem sågo. Ulffver n ar her ingiffu en til
bröderna och doo för cen Connenten nigdes.
Gudmar bleff vte ncer fadrenom. Och er ihet
vetandes at her Birge stod för allom Closters
cerondom och nar såsom Closters sysleman,
huillcit honom och helga fru Karin nar åff
Gudi antuardat, oc te ihet troliga giorde förty
at her Birges fru gaff alt sitt godz til clostret
och her Birge som lenger leffde alt thet han
kunne byta oc köpa til Clostrens gagn oc nytta,
thet lade han stora acht vppå som nog kan
finnas j closters jordabreffwer, han leffde lenqst
åff alla sanda Birgitta barnom och en hans
syster, som heett fru Cecilia, som framleds skal
seias åff*). Te liffde om ten tima tå sancta
Birgitta u art skrinlagd her j Wastena och
stodo för alla the högtidene, som her u ar tå j
Wastenom. Och tå sancta Birgitta skrin för
sta sin bars her j Wastenom tå gick lier
Birge sielffver under skrineno oc bar thet meth
androm flerom œrlikom herrom. Och ten da
gen sade han med gudelige glcedi: nu vil iag
glædeliga slå mitt huff v et vp förty iag minnes,
huru offta iag stod dröffder för minom herr a
konung Magnusse meth nederbögdo hvfaet, ncer
han sade offta til mig: hvad mona vor a frænko
och tine moder drömpdt i natt. Ter epter kal
lade gudh honom her åff verdene, årom ef ft er
Gudz byrdh 1391 vppå sancti Bartholomei dag
vart han sinker vppå Ringstadaholm och tridie
dagen ter epter bleff han döder oc fördis hi/t
och iordadis her meth myclom heder som ter
till borde.
Te andra sancta Brita dotter heet Fru
Cecilia. Hon [var] jngiffwen j Scheningie
closter mott sinom vilia (vt in Reuelationibus
primo Libro 71 cap.) tå kom Her Karl hen
na broder och tog henne ter vtt och g aff henne
enom vngan Riddare, hidlken sedan uart för-
s) Anno 1380 vel 1381. Nam in literis A. Episc. Birgeri da
tis, Arnö, die paschæ [i. e. 14 Aprilis 1381, nam
viaticum Urbani VI:i pro reditu Katerinæ in Sueciain dabatur
an. 1380, d. 15 Mart (v. Celse, Bullar, pag. 143, n. 23) t
primum in mense Julii Katerina pervenit Wastenam; Suder-
copiam reliquit d. 8 Julii, v. literas orig. papyr. Katerinæ
ad A. Episc. Birgerum dat. d. XV Kal. Aug (sc. 1380) in
Archivo Regni — — — — — — legimus hæc verba :
; ’laudetur .. . deus ... qui vobis ... magistro .. Petro ...
priuatis dominam Caterinam abbatissam vestram - .. digne
tur remittere pro solacio singulari et non solum uobis, set
etiam fratri suo domino Birgero Ulfsuni uxore et filiis se
cundum voluntatem dei nouiter orbato ” (v. Cod. papy-
rac. A. 26 in bibi, regia Holmiensi, fol. 57 et 58).
t) Vocabulum ”åff” quod marginis laceratione est deletum, ex
descripto Nordinii restituimus.
u) D. 24 Augusti (item in Diario Wadstenensi).
v) Hoc castrum in insula amnis ”Motala ström” ædificatum
haud procul ab urbe Norcopia abfuit.
x) Cfr. supra pag. 200.
y) Lege: Lars Sunason (Riks-Arch. Perg. Bref, I. n. 12o6);
forsan idem, ac L. S. judex territorii Wester- Rek in Suder-
mannia (1. c. n. 319 et 385).

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.