XV, 1)13 OENERE ET NEPOTiBUS BIRGITTÆ.
213
Birgitta oc wart kallat æpther sancte Bir-
gitte. Thæt liændhe en tidh at thænne sam
me Karl Kar[l]sson foor hiit til Wastena som
han otïta plægadhe, Oc tha stodh hær etli
trä kappal, som hær war for æn kyrkian
bygdhes, i hwilko lian stodh, Tha syntes
honom sancta Birgitta oc haffde etli tima
glas i sinne hand, huilkit som syntes nær
wara lwpit. Hon taladhe til hans oc sagdlie:
Karl, seer thu tliætta glaset; han sagdlie, ia;
west thu hwat thæt teknar, mædlian thæt ær
swa nær lupit; han swaradhe, ne, ey weth iak
thæt. Tha sagdlie hon: swa nær ær thin
liffs time framlwppin oc ey nw mer ather æn
thu seer, haffde thu warit gudhi lydogher
oc wordhit ppræster, som thu war til hallen
oc gudhs wili war, Tha skulle thu haffua
wordit ælzste man i mine slækt oc biskopper
i Lynköpwng oc stolpe oc stodh i the hælge
kirkio. Han swarade: o, min kæra fru bidh
för mik, iak wil mik gærna bættra; sancta
Birgitta sagde: thæt ær nw off sent, timen
ær fram lwpin oc domen ær giffwiu. Tha
wænde han sik til sina swena oc spordhe
them, æn the haffde nakot hört ællar seet.
The suaradho: wi hördom at i taladhen, æn
engen saghom wi ællar hördhom tliæn widli
idher talade. Oc i samma timanom tliætta
hænde, tha syntes mangom systrom hær jn-
nan före oc somlikom wtau före som ait cap-
pelet brwnne, Oc strax thær han stodh fik
han skælffwe sottena Oc foor swa hem til
Wlffassa oc lagdes a sotta sængh oc tok
kirkionna sacramenta oc bleff swa dodher °)
oc fordhes hiit oc iordades hær. Hans dot
ter iomffru Birgitta wart ey ældi e æn "V III
aara ællar IX. Nakon tima thæi æptLei
satte hænna modher hænne til Wreta closiei
att nimma bok j , oc thær wart hon s}vk oc
ffk sina liælsot, oc klærken kallades til hæn
na, som hænne skulle scriffta. Naar klærken
war wtgangen fran hænne, kom sancta Bii-
gitta oc talade til hænna oc sagde: Birgitta
scripta tik, thu skalt nw döö; hon swarade:
min kæra fru, iak haffwer swa giort; sancta
Birgitta sagdlie: scripta tik för thæt, at tha
thu skulle haffwa thin mantil oc tliina k[r]ono.
c) Sacrorum vel missæ celebratio.
d) Pro: offmykit, i. e. nimium. . ..
e) Anno 1398, d. 17 Sept. (Diar. Vadsten.); legiferatum tenuit
Nericiæ, sicut antea patruus, pater et avus.
f) Librum capere vel volvere, id est hic, literas discere.
Tom. Ill
som tidegœrden c ) och gudztiænist h'ôltz j til at
bedia sina böner. Tå syntes honom sancta
Birgitta oc hade ett timaglass j sinne hand
nær uttlupit. Hon talade oc sade: seer tu
thette glass, huru nær thet ær uttlupit; han
sade: O, fru jag seer. Sanda Birgitta sade:
så ncer er tin lifi stimme framlupen, oc ey er
mer åter, œn tu seer. Æn hade iu warit
Gudi lydoger och ivordit praester, tå seulde tu
wordit celste man j minne slect och Biscoper j
Linköpinge, oc en -stolpe och 1 stod j te helga
kirkio. Han suarade: o, min fru, bid för mig,
iag wil g erna bættra mig. Sanda Birgitta
sade: ney thet er alt förseentt, ty at domen er
gifwen oc timan cer framlupin. Tå stod han
vp och vtgick åf Capellena och sporde sine
suena om te hafwa nogon hörtt eller seedt. Te
suarade: vi hörde, at j talade, nun ingen
sågo vi. Æn tå sågo te oc jemwel systrana
såsom Capellet hade alt brunnet oc thet war
nattsongstima, och han fick strax skelffwesotena
oc foor heem til Vlfåssa och lagdes å soteseng
oc led fast å dödenom och tog kirkenne sacra-
mente och giorde sitt testament. Tå hans hu
stru hörde thet, reddes hon, at han sculle
omykit gifvuit, tog hon barnet och satte thet
på sengen, ter ejfter blejf han döder och jorda-
des her j Wastena. Och tå hans dotter iung-
fru Birgitta war 7 åra gammal, tå sattes hon
til Wreta closter til at nimma book och ter
wart hon siuk och fick sina helsoott. Sedan
hon scrifftat war , formantes hon af Sancta Bir
gitta at serif tas för sin mantel och seppter,
hon gleddis af at hon g att eij terföre söfwa.
Item fantz jordber, hon lyste till 8) pa jord
högen hartt vid Clostret ( secundum Birgittam ) h )
under snion och — — — j (quod num-
quam alias factum est ) h ). Ter effter bleff jom
frun dödh oc fördes hitt och jordadis her och
ligger her meth flerom sancta Birgitta bo/t na-
barnom vnder te hallene, som er inne nær
brödromen wid helga fru Latherina gt af.
Praga, quorum desiderio arsit.
Verba uncis inclusa tenuiore atramento sunt superscripta..
Hic manuscriptum legi non potest. Celeber. Nordrn essenp-
sit ”fcck ter tessa”, quod nos quidem es deformibus litens
erui non posse judicamus.
II. 54.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.