128 VIII. CHRONICON EPISCOPORUM AROSIENSIUM.
om denne Biskop, at han först lät utgå en ny messebok för sitt stift. 2: war en eller annan
gång Sänninge bod til Danmarck å de Swenskas wägnar, men uträttade dermed litet ellei
intet. 3: Lät kostsamligen förbättra biskopsgården i Westerns wid Domkyrkian, och up-
bygde der ett stort stenhus wid gatona, der han öfwer porten lät inmura sitt skiöldamärcke
uthuggit i sten. 4: Utgaf han monga aflats bref i stiftet, och dermed indrog en stoi summa
penningar, hölt mycket Hoffolk som Konungen sjelf: holt monge onyttige tolk i sit hof, leste
aldrig mindre änn med 60 Hofmän starck någon hwart. Blef omsider inkastat i Stockholm
i fängelse 0 ), der han i stanck och orenlighet dödde 1522 först på åhret, sedan han i 20
åhr eller litet öfwer warit Biskop. Til Domkyrkian i Westerås och til kyrkian i Fernebo
gaf han skiöna altaretaflor, medan han änn lefde.
XXXIV. Peder Jacobsson Sunnanväder
Föd i Wadstena, blef af Konung Gustaf Ericsson och Canikerna i Westerås utwald
til BiskopP). Och efter han så förrädelig omgick, som bekant är, med DalJiuickarns be
fordring, rymde han med sin medhollare Mäster Knut Domprobsten til Norige, tädau han
sändes Konung Gustaf Ericsson tilhanda ifrån Ärckie Biskopen i Trundhem, och i Stockholm
led stor begabbelse och försmädelse på alla gator, derifrån han sändes til Upsala och der
steglades, och efter fyra dagars förlopp, sedan han steglad Avar, togs han af steglen neder
och lades neder i jorden i Capellet Avid Domkyrkian. Denna Päder Jacobsson Avar Herr
Sten Stures den yngres Canceller förr än han blef Biskop i Westerås.
XXXV. Doctor Per Månson
Hade länge studerat här i Swerige: reste sedan utom lands undan Konung Christierns
tyranni til Tyskland, Italien och Franckrike, och uppehölt sig länge i Rom; blef också der
Föreståndare i Sanct Britas hospital i några åhr: betiente och Påfwen Leo den 10:de i
monga stycken Avid hans Cancellie med brefs utfärdande, ty han war en lärder man, liwar-
före samme PåfAve blef förordsakad att befordra och confirmera honom til Biskop i Westerås,
sedan han hade fått härifrån en ordentelig kallelse dertil. Och AA r ar denne biskop föd af en
ädel och friboren slächt i Tillberga och Rybro i ), hwilkens fader hett Måns Jönson, och
war HöfAvidsman på Westerås Slott, den der i sin höga ålder oskyldigt blef korsfäst af ty
rannen Konung Christiern. Denne Biskop lade sig med de andre Biskopar i SAverige, så
som i synnerhet Hans Brask i Linkiöping, och Harald Månson i Skara och Ärckie Biskop
Johannes Magnus i Upsala mycket häftigt emot Konung Gustaf Ericssons reformation i re
ligionen, och presternes giftermål, samt andre nyttige saker, som Konung Gustaf Ericsson,
och de där med honom höllo, Avilie framhafvva, så at der han icke hade blifvit döder, som
skedde åhr 1534 hade han antingen most blifAA’a afsatter af sitt embete och heder, eller
rymma af riket med de föreskrefna Biskopar och andra Prælater.
o) In mense Aprili an. 1522, v. Ekdahl, Christiern II:s Arkiv, p) De brevi ejus episcopatu cfr. Reuterdahl 1. c. IV. 1. p. 166.
I. p. 206. q) Lege: Rytro, hodie Ryttem, parœcia proxima Tilbergæ.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.