127
VIII. CHRONICON EPISCOPORUM A R O SI E N S IUM.
XXVI. Peder Matssoii
War Caiiik i Strängnäs och född i Sörraauland och kyrkioprest tillika i Snndby der-
sammastädes. War intet fyllest ett åhr Biskop.
XXVII. Olof Grunnarsson
War förr General is Coufessionarius i Upsala. War något öfwer fem åhr Biskop i
Westerås och der dödde. Om honom skrifwes at han mycket wackert och kostsamt lät up-
laga Biskopsgården wid Domkyrkian och honom med ett nytt stenhus förökte, eller föibätt
rade. Dödde åhr 1460.
XXVITI. Benet Knutsson
Hade wida omkring werlden rest. War af stor och förnäm slächt. När han hem
kom ifrån sin långa peregrination, bief han satt till Biskop i Westerås af Riksens Råd i
Konung Christierns frånwaru, liwilket embete han i tu ålir förrättade.
XXIX. Birger Månsson
Född i Stockholm. War en liten tid Biskop i Westerås. Om honom skrifs intet
mer, än at han kom näst efter Biskop Bengt 1 ).
XXX. Lydica Abelsson
Född i Nykiöping af ädel slächt. Han uträttade mycket godt och ibland annat ut-
skref aflatsbref til monga församlingar, dermed han indrog en stor Summa penningar, hwar-
igenom han åstadkom, at Domkyrkian på Östra ändan förökat upbygdes en stor del i läng
den, hwartil icke allenast Konung Carl Knutson, utan och Herr Sten Sture den äldre, Rik
sens föreståndare, med dem Herr Biskopen stod mycket wäl, frikostigt hulpo. Han dödde
i Westerås åhr 1487 och begrofs i den af sig tilökta kyrkian för höga altaret, der hans
sten änn i dag ligger uppå hans graf.
XXXI. Olof Andersson
Föd i Säberby (nu kallat Soppnaby m ) i Tuna sokn och Österdalarne af ringa slächt)
för det han war Herr Sten Stures den äldres Canceller, befordrade han honom til Biskops-
embetet i Westerås, derwid han war så olyckelig, at efter han hade aflat barn med en för
näm qwinsperson, den han wille fästa sig til hustru, blef han uti ett Concilio i Upsala
Clerceriet dömd ifrån sitt ämbete: gaf sig sedan in i Huseby kloster i Bergslagen, der-han
förblef til döde dagar.
XXXIT. Olof
En annan af samma namn. Om honom skriwes intet mehr änn blotta namnet 11 ).
XXXIII. Otto
En Adelsman Olof Swinhufwuds son wid Kopparberget föd, hwilkens förfäder warit
inkomne ifrån Danmarck i Drottning Marigtas tid. Han war Konung Hans Christierns sons
egit creatur, hwilken satte honom med list til Biskops ämbetet i Westerås. Det berattas
1) Difficile est certo determinare tempora horum episcopatuum.
Nobis videtur, Pium II, Olauo mortuo, statim per provisio
nem ecclesiæ Arosiensi præfecisse Birgerum Magni (v. literas
papæ an. 1462, d. 26 Jan. et 27 Febr., Celse, Bullanum,
p 199), capitulum autem elegisse Benedictum Canuti, qui
tribus literis an. 1462, d. 24 Febr., in Rossvik, ubi adest
permutationi præd. (L. Sparre, CopieBok p. 56 m Bibi.
Ups.) et d. 25 Juin (De la Gardieska Arcbivet, II. p. 32)
et 1463 sine die (orig, membr. in Archivo regni, quas Stiern-
man perperam ad an. 1461 retulit) vocatur episc. Arosiensis.
Præterea Birgerus Magni solum appellatur praepositus Lp-
saliensis in literis judicialibus capitanei Holmiensis an. 1462
die S. Pauli (29 Junii), orig. membr. in Archivo regni.
m) Hodie Söpnarby, Krüningssvärd, Diplom. Dalecarlicum, re-
gist. p. 60. _
n) Adhuc an. 1501, d. 27 Jan. Uteras indulgentiarum promul
gat Diplom. Dalecarlicum, I. p. 175, ex originali. Jam
d. 19 Mart. Otto estep. Aros., Spegel , Skrifteligabevis, p. 56.
Præterea de duobus Olauis cfr. Reuterdahl, Svenska kyrkans
hist. HI. 2. p. 144. 45.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.