•VIII- CHRONICON EPISCOPORUM AROSIENSIUM.
125
Westerås. Han bygde upp en kyrkia en mil norr om Kiöpungs stad, den han kallade
Odensved, dädan han monga sina bref skrifwit och daterat. Han tog en hop med byar ifrån
Malma, Kiöpungs och Munktorps soknar, och lade under Odenswed, at deraf bief en en-
skylt sokn och försambling. Förr än detta skedde, hade han en stor gård i Malma, som
het Wallsta, der hans Fader en friboren man och hans förfäder bodt uppå, den lade han
och til Odenswed sokn. Utan för den norra wäggemuren i den nya Odensved kyrkia,
bygde han ett litet Capell, som war fäst wid kyrkiona, der han med sin slächt och deras
efterkommande ligger begrafwen. Han dödde åhr 1352 först på året v ).
XVH. Måns x )
War den lagfarne Herr Eskil Skialges y) son i Upland. Han uträttade, sedan han
Biskop blef, monga och wicktiga ärender, sig och sin förnäma slächt til stort beröm hos
efterkommanderna. Han inwigde de 2:ne kyrkiorne öfwerst upp i WesterDalarne, Lima och
Malung och flera i hans tid nybygda kyrkior. Ingen Biskop för honom har så noga och
man g rant visiterat och besökt alla församlingarna i stiftet, som han giorde, straffade Pre-
sterna och Canikerna liårdeliga, när de intet lefde canonice. Han war utsedd och wald til
Ärkie-Biskop z ), men blef död förr än han fick kåpan ifrån Rom. Han dödde på Visitatio
nen i Holstens bo och Fernebo sokn den 10 Aug. eller Larsmesso dagen åhr 1371 a ), sedan
han i 20 åhr wid pass warit Biskop i Westerås.
XVIH. Mats Larsson
War Canik i Upsala i monga åhr och kallas Curatus tillika i Mohra eller Sokneprest
dersammastädes. Om honom är litet eller intet berätta, annat än han litet efter 8 åhrs för
lopp, nemligen åhr 1379 blef död af slag b ).
XIX. Hardtica
War Borgmästaren Anders Jonssons son i Stockholm : han uträttade wid sitt Biskops
ämbete i Westerås det, som fögo eller intet wärdt war at omskrifvas. Dödde åhr 1387 c )
på kyrkiomesso d ) dagen i Westerås, som war den 16 Aug: uti stor fattigdom. Hans myckna
slächt ifrån Stockholm lågo honom medan han lefde så starckt uppå händerne, at de förtärde
altsammans, dit de flydde undan Konung Albrechts förföljelse.
XX. Bena Hinricsson
Med det tilnamnet Korp, war först Canonicus i Skara. Blef sedan för sitt wälför-
hållande i kriget och slaget emellan Drottning Marigta och Konung Albrecht giord af Rik-
sens Råd til Biskop i Westerås e ), der han och dödde på 16 f ) åhret, sedan han der Biskop
warit.
y) Adhuc d. 29 Sept. an. 1352 in yiventium numero erat (Riks-
Archivets Pergam. href, I. n. 79).
x) Priore anno per Sigfridum Roetgeri episcopatu Scarensi de
trusus (v. supra p. 118 n. k.), Arosiensem accepit recom-
mendatione Papæ an. 1353, d. 7 Juni (Riks-Arch. Perg.
bref I. n. 125).
y) EskiUus Skialge de Attundia in Dipl. Suec. IL. p. 203.
z) Grayis lapsus, nam Birgerus Gregorii, an. 1367 confirmatus
Archiepiseopus, usque in annum 1383 visit (vide Chronicon
Archiepisc. supra pag. 101).
a) Legendum 1370. nam e Rteris Papæ, Gregorn XI, an. pon
tifie secundo (1372) d. 14 Jan. (Munch, Collect, ex Arch. Vatic.,
v p 131, not. d.) constat, Magno defuncto, capitulum elegisse
prepositam suum, Laurentium Boberg, eumque a Papa, Ur
bano V, (qui obiit an. 1370, d. 19 Dec.) confirmatum,
quum autem, Uteris papæ super provisione nondum con-
Tom. HL
fectis, vita decesserit Laurentius, Mathiam electum esse et
a Papa, Gregorio XI, confirmatum supradictis Uteris an.
1372. (Cfr de cetero Ut. d. 23 JuUi an. 1372 apud Porthan,
Accessio ad Bullar, p. 98 ett Ut. an. 1372 d. 13 JuU et
1373, d. 1 Sept. (Riks-Arch. Pergam, bref n. 1044 et 1062).
b) Successor Hartlevus jam d. 19 Febr. an. 1379 vocatur elec
tus (1. c. n. 1408).
c) Si ita est, renunciavit episcopatum jam an. 1384, eodem
enim anno in Novembri occurrit nobis Beno, episc. Arosien-
sis (1. c. H. n. 2057 et 2058).
d) I. e. dies anniversarius dedicationis.
e) Cfr. annotationem superiorem.
f) Perperam, nam vix decem annis post, Bonifacius IX Uteris
datis d. 26 Febr. anno sexto pontifie, sui (1395) Nicolaum
episc. Arosiensem nominat coUectorem sedis apost., Munch,
CoUectanea, v. infra p. 131, not. d.
II. 32.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.