124
VIII.
CHRONICON EPISCOPORUM AROSIENSIUM.
wä l af en ädel slägt, men han dogde föga til ett Biskopsämne, ty han förskingrade my C
ket af det, som til Domkyrkian och præbenderne hörde, för hwilket han pa det sattet h ef
straffat, at då Konung Birger Magnusson och hans bröder Hertig Eric och Hertig Wa e-
mar begynte träta sin emellan, blef denna Päder Biskop drifwen i landsflychtighet til Vorige,
der han och dödde i stort älende i Trundhem åhr 1299 den 8 Maij, der ErkieBiskopen ibi
dem lät honom begrafwa. Under den tiden han Biskop war i Westerns, omwände han med
stor flit til Christen tro Carelerne, men Riks Marsken Torkil Knutssou, som forfolgde enna
Biskopen, fick och sin lön sen [o:siu] åhr efter p) då han blef halshuggen i Stockholm.
YTTT Nils Kettilsson Hwit
War en Canic och Domherre wid Linkiöpings Domkyrkio, blef af Canikerne i We-
sterås enhälleligen utwald til deras Biskop: men under den tiden han der war Biskop, lät
han wästan åen upbyggia en liten kyrkia, som han lät kalla St. Nicolai Hwart ahr den
6 Decembr. hölt han en mägta stor begängelse. När Hertigarne Eric och Waldemar fån
gade sin broder Konung Birger i Håtuna om Michelsmässodagen, och de förnämste som med
dem woro, blef och denna Biskopen oskyldigt fången, hwilket bemälte Konung Birger då
han lös kom til sin förra Kongl. myndighet, gjorde denna Biskop Nils Kettilson til Arkie-
Biskop i Upsala, där han och dödde åhr 1314 hafwandes då 7 % åhr warit Biskop i We
sterns, men 6 åhr och något öfwer ÄrkieBiskop i Upsala.
XIV. Måns Arfvidsson
Från Småland. En lärd man, war på Håtuna samma gång som förr är nämdt, at
upwachta Konungen, då han nys war hemkommen ifrån sin utländska resa, uti det rupturet
om Michelsmässodagen, som förr är nämt, rychte han Konungens son til sig och for med
honom som en liungeld flygtig til Danmark, så at han intet blef fången med; hwilket Ko
nungen så wäl lönte, när detta bullret blef stilla, at han giorde honom til Biskop i Westerås
efter Nils Kettilson, der han satt allenast litet öfwer 5 åhr q).
XY. Israel Erlandsson Ängel
War en stor Lärare och Läsemästare i den Helga Skrift och allehanda andeliga sa
ker i Sigtuna klosters stora Schola. Han beskref der warandes den helige Konung Eric
Geddwassons lefwerne r ) och jerntekn; då han intet bodde i Westerås, hade han sitt tillhöll
på Wässlända i Schedwi Sokn, der han monga sina bref skrifwit och daterat. Han kiöpte
mycket fast jordegods under Westerås Domkyrkia, som monga utgifna bref derom utwisa.
Han inwigde några Kyrkior i stiftet i sin tid. Han ägde en stor del til sin inkomst i beigs-
lags grufworne, och förestod bergswerck wäl. Men Hedmora Koppargrufwa ägde han alt
sammans allena, efter han war nästan den förste, som den har begynt uptaga igenom sina
Garpar, dem han i sitt hof monga hade «). Han dödde i Westerås en högt berömlig Biskop
åhr 1332 trettondags tiden *).
XVI. Odgisl u ) Håkansson
War af en förnäm adelig slächt afkommen. Han satt Biskop litet öfwer 20 åhr i
p) Interfectus enim Thyrgillus Marescalcus an. 1306, d. 10
Febr. (1. c. p. 190, not. 389.)
q) Perdifficile est hanc rem explicare. Magnum enim nee in
Diplomatario nec in annalibus invenimus memoratum. Con
tra Papa, cum literis an. 1308, d. 22 April. (Diplom. Suec.
II. p. 526) confirmasset postulationem Nicolai Ketilli in ar-
chiep. Upsaliensem, ut immediatum ejus successorem, nulla
mentione facta cujusdam Magni, diocesi Arosiensi praefecit
Israëlem Erlandi literis anno 1309, d. 29 Juli. (Diplom.
Suec. II. p. 583) et 12 Aug. (Celse, Bullarium, p. 103, ubi
bulla per errorem anno 1308 est inserta; anni enim pontifi
catus Clementis V. numerabantur a die 14 Nov. 1305, cfr.
Damberger, Geschichte d. Kirche u. d. Welt, XII. Regens
burg, 1851, belege p. 155, 56). — sed animadvertendum est
Israëlem annis 1309, 10 solum fratrem nominari (Diplom.
Suec. II. p. 568, 601, 11, 15, 31, 39) primoque episcopum
Arosiensem an. 1311, d. 23 April. (1. c. III. p. 17); quare
verisimile est capitulum Arosiense post Nicolai postulationem,
non exspectata Papae voluntate, Magnum elegisse episcopum
posteaque eum in episcopatu contra Israëlem conservasse. —
Praeterea observandum coaevum Chronicon rhythmicum con
servationem Magni domicelli Arvido cuidam, famulo Sma-
landico tribuere.
r) Vide supra, Tom. II. 1. p. 270.
s) Garpenberg tunc erat pars paroeciae Hedemora. De episco
porum Arosiensium possessionibus fodinarum cupri cfr. Di
plom. Suec. II. p. 49; III. p. 372 et (an. 1396) Suhm, Hi
storie af Dannemark, XIV, p. 621.
t) Jam ante d. 15 Maji an. 1329 erat defunctus (Diplom. Suec.
IV. p. 106).
u) Lege: Odgisl; saepius Egislus vocatur patremque habuit Bir-
gerum, non Haquinum (Diplom. Suec. IV. p. 40 et V. p.192).

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.