VIII. C II R 0 N I C 0 N EPISCOPORUM A R O S I E N S IU M.
123
X. Måns Ericson
Har lämnat efter sig den sagan om sig, att han tillika med Biskop Lars i Skara
och flere store Swenske Herrar war sänd af Hertig Birger Jerl med hans dotter Richissa
til Norige åhr 1251 om hösten, som der liölt bröllop med den unga Konung Håkan; och
emedan denne Måns Ericson war borta, lät Hertig Birger Jerl slå hufwudet af de förnämsta
Folkungar wid Kohlbäcks bro, i Westmanneland emot den tro och lofwen, leigde och til-
säjelse som han dem giort, och jemwäl Biskop Colo i Strängnäs å hans wägnar, för hwil-
ken orsak skull denne Biskop Måns med flere Biskopar någon tid derefter hotade Hertig
Birger med bannsättning, der han i tid icke skulle lösa sig derifrån, och wisa bättrings-
werck, hwilket Birger Jerl besinnade, och lät i längden en stor del tilbygga i Westerns
domkyrkia, som i denna Biskop Månses efterträdares Biskop Carls tid biet fullbordat och
af honom inwigd til Domkyrkia, och första gongen der kyrkiomässa hållen den 16 Augu
sti 1271, då hon blef dedicerat och tillägnat St. Mariæ, Christi Moder. Denne Biskop Måns
Ericson war i några och tiugu år Biskop i Westerås, der han dödde, som skrifwes 1257,
och war den första kropp, som der i Domkyrkiona begrofs några åhr förr än hon inwigdes.
XI. Carl k).
Johan Heisings son på Gaffwle den rika. Denne Biskop war en wäl beläsen och wäl-
berester man, så at ingen af de Biskopar för honom warit, hafwa öfwergått honom i bok
liga konster. Han fick befallning af Påfwanom at flyttia gamla Upsala Domkyrkia til Östra
Åhrhus i Konung Valdemar Birgcrsons tid. Han consecrerade och inwigde deslikes Westerås
större kyrkia til Domkyrkia. Denne Biskop inwigde jämwäl i Wästerås stift öfwer 20 kyr-
kior, som i hans tid å nyo woro upbygde, både på landet omkring Westerås, som uti
Bergslagen och Dalarne. De fyra Capellen näst wid Westerås, St. Ursulas, St. Georgs,
St. Gertruds och St. Olofs, Wästan, Nordan, och Östan staden, lät han i sin tid wid stora
landswägarne opbyggia, at ingen motte efter den dagen inkomma för den heliga Domkyr
kia och kloster i Westerås, innan han på wägen, wid hwilka dessa Capellen lågo, hade
der i Capellen aflagt sin skyldiga devotion til en gudelig förberedelse. Uppå stora altaret
lät han läggia en wacker marmorsten sig til åminnelse derpå han lät uthugga sitt namn.
Han lät giöra stora landswägar til och ifrån Westerås stad, en wester ut åt Muncketorp
och Kiöpung, der bredewid satte han Ursulæ Capell, en wäg nordan åt Skatuna 1 ), der lät
han bredewid oppbyggia St. Örjans Capell, ännu en wäg åt Bergslagen och Dalarne, där
lät han sättia St. Gertruds Capell, och en wäg åt Upsala och Stockholm der funderade han
St. Olofs Capell, hwarest Bahluns m ) kyrkia nu står. I denna Biskopens höga ålder på
trängde Påfwen honom en hielpe Biskop som het Israel igenom hans slächtings ErkieBisko-
pen i Upsalas tilskyndan, hwilken intet långt efter denna Biskop Carl Janssons död, som
tildrog sig i Konung Magni Birgerssons Ladulås regements tid, deslikest afsomnade, så at
han fögo blef räknader ibland Westerås ordinarie Biskopar 0 ).
XII. Peder Elofson
War först Curatus och kyrkioprester i Ringbo och Rö i Rodslagen, der efter någon
liten tid Canceller hos Konung Magnus Birgersson °), sedan Biskop i Westerås. Han war
k) luter annos 1259 et 1283, dicit Stiernman. Tamen, com
paratis duobus literis in Dipl. Suec. I. p. 391 et 459, nobis
verisimile videtur, Carolum jam an. 1258 episcopatum te
nuisse. Annum obitus aperte hausit Stiernman ex Monu
mentis Benzelii, proleg. p. X, ubi ille dicit se a Nicolao
Rabenio (fontem Rabenii non commemorat) didicisse, Caro
lum obiisse an. 1283, d. 11 Decembris.
l) Lege Skultuna, eccl. in territ. Norbo, juxta viam borealem.
m) Secundum vero literas judic. d. 15 Oct. 1436 (in Arch, regni)
capella S. Olavi sita erat in fundo attinenti praediis Tunby
et Karabodha, quem cives Arosienses occupaverant.
n) Nullo testimonio hæc historia de coadjutore Israele susten
tatur, nisi literis Papae, Gregorii X. an. 1274 ad Israelem,
episc. Arosiensem, primum in Vastovii Viti Aquilonia alla
tis, deinde ex illa impress, in Dipl. Suec. I. p. 481. Diplo
mata contra ostendunt, Carolum sine intermissione functum
esse munere annis 1261, 66, 69, 70, 71. 75, 76, 83, (Dipl.
Suec. I. pagg. 405, 35, 51, 54, 58, 59, 96, 504, 8, 9 et 603).
Quare adducimur ad credendum, in literis a Vastovio allatis
nomen Israelis postea insertum esse errore cujusdam lectoris
vel scriptoris, cui Israel filius Erlendi, episc. Arosiensis
et archiepiscopi Fulconis per sororem nepos fuerit notus,
o) A Petro cancellario distinguendum demonstrat Strinnholm
(Svenska Folkets Hist. Tom. IV, p. 581. n. 1330).

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.