122 VIII. CHRONICON EPISCOPORUM AROSIENSIUM.
Påfwe i Rom och uträttade så detta ärendet til Påfwens och alla andras nöje, at Påfwen re-
commendcrade honom till Biskopsembetet efter Biskop Päder sin företrädare, men war icke
öfwer 5 eller 6 åhr derwid, förr än han dödde, och uträttade den tid han der lefde mycket
godt dersammastädes.
YI. Jlianus e )
Menas kommit ifrån Engeland. War rik, förmögen och frikostig. B\gde opp Me
sterås Slott, der Biskoparne långan tid efter honom bodde, hwilket slott sedan och ännu
kallas Sanct Jüans hus. Kiöpte och denne Biskop af åtskilliga ägare några hemman och
bondegårdar näst nordan intil Westerns stad belägna pä båda sidor om Swaitan, hwilken
giordes til en hel liten sokn, som altsedan ock intil denna dag kallas Sanct Jüans sokn,
hwilken hörde under en kyrkia i Westerås en longan tid, St Ægidii kyrkia kalladt, som
rätt nu säjas skall. Sedan denne Biskop öfwermottan mycket godt uträttadt wid pass 8 à
10 åhr, afsomnade han på sin gård Jüans stad, som i senare tider blef kalladt Lista en
liten mil nordan om Westerås belägen, och begrofs i det lilla Capell han i sin tid låtit up-
byggia, rätt der lilla åen har sitt ursprung utur stora eller swartåen, hwilket kallades Sa
cellum St. Jliani.
VII. Ægidius
Holles och före wara kommen ifrån Engeland, som man ser af Ragualdi Latinska
rimkrönika öfwer Biskopparne i Westerås. Om honom skrifs intet mer deruti, än han warit
en god Biskop, och låtit byggia en wacker kyrkia Östan i Westerås stad, til hwilken han
lade St. Jüans sokns allmoge, och giorde så en hel försambling deraf, som stod wid macht
mer än 300:de åhr. Denne Biskop confirmerades af Påfwen Lucio den 3:die åhr 1182 f ).
Der efter han Biskop war öfwer 30 åhr, och hafwa efterkommanderna nämnt kyrkian wid
namn efter honom. Han dödde 1213 om wären, och war den förste som der begrofs wid
altaret s).
YHI. Robert
Togs til Biskop af Konung Eric Knutson, sedan lefde han in til K. Eric Lespes
första rogements åhr, då han finnes åhr 1224 hafwa med flere andra underskrifvit et bref
och bewiljat underhåll för St. Laurentii eller Domkyrkian i gamla Upsala. Trenne åhr efter
den tiden blef han död. War förr än han blef Biskop i Westerås Abbot i Saba eller Juleta
kloster i Sörmanland. War from, gudfruchtig och en nitälskande man. Ligger begrafwen
i St. Ægidii kyrkia. Alle desse 8 Biskopar woro utlänningar, men alle desse efterföljer
woro inländske och i Swerige infödde h ).
IX. Bengt
War Germim Lagmans i Attunda och Upland, son, som war af Högboren slächt föd.
I hans tid gaf Konung Knut Longe den Folckungen (som regerade med Konung Eric Le-
spe) allan den platsen i Westerås, som ligger sunnan om den utgrafna lilla åen til Bisko
pens och Domkyrkians underhöll, som ses af denne Konung Knuts originalbref daterat 123U).
Men denne Biskop Bengt anwände samma plats til det stora Dominicaniska klostrets funde
rande och upbyggiande, i) der de predikare bröder nästan in til denna dag uppehöllo sig.
Lefde intet fyllest 10 åhr der Biskop.
e) Primus est episcopus Arosiensis in literis nominatus. Mor
tuo enim Iliano Papa Lucius Ul. an. 1182, d. 30 Dec.
successorem dat Ægidium (Dipl. Suec. I. p. 117).
f) Vide notam superiorem.
g) In ecclesia scilicet S. Ægidii.
h) Vide prolegomena hujus chronici.
i) Impress, in Dipl. Suec. I. p. 259. Donationem autem re
spicere ecclesiam Beatæ Virginis in Upsalia, non eccl. ca-
thedralem in Arosia (tunc nondum perfectam), jam Pering-
sköld gravibus motus argumentis demonstravit (vide ejus Mo
numenta Ullerakiensia, p. 299, 300). Præterera fere omnes
subscriptores Uplandienses sunt, nemo Arosiensis, neque in
Arosia occidentali commemoratur fossatum (brachium amnis
orientale, 'Lillan', natura videtur esse formatum); Upsaliæ
vero nominatur 'fundus inter duo fossata apud ecclesiam Be
atæ Virginis' (Dipl. Suec. V. p. 304).
j) Fundatum est hoc monasterium an. MCCXLIV (Annal. Sig-
tunenses in sect, priore;.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.