V. CHRONICON RHYTHMICUM EPISCOPORUM LINC OPEN SIUM. Ill
Thi hafuer lian löön i hemmerijk.
Och liielper mangen kraneken man,
Then ther stadeliga liter til han s ).
Han wart bestallader utan saak
Af sin almoga mäd mycken omak*),
En tha han hafde them altid kiera,
Mäd lekamliga hielp och andelika lera.
XVC aar epther Christi bördli
Laddis then helge herren i jordh u ),
Alexander siette war pafue i Rom,
Och Maximilianus keysare from.
v) Sedan bescop Henrich var dödh
Kom Linköpingz kyrkia i store nöd,
Thet ey kune komma til biseopz Aval,
Thi doctor Hemming giorte thet qwal,
Mäd påfuens bref och herra böön,
0'c acktade kirkiana sig til löön
För thet han hafde rjikeno x ) tienth
I Rom, och ther både ridit och renth
Öfver XX aar i rikens sake y) ,
Och hafde thi stoor geld a bake,
The wore uthöfuer YIM ducata
Upskrefna stodo paa Romara gata.
Capitel reddis för hans geld,
At kirkian * skulle* koma therför i spiäl z ),
Om the fingo til biscop han,
Thi Avillo the heller en annan man.
Dog kom thet ther til omside
At herskapit worde them så stride,
Meth bön och trug meth blit a ) och hart,
At the gaato sik ey längher vart b ),
Utan togo ta före i samma sin,
Oc lede honum för biscop in c ).
Tha konung Hans thet förnam,
Som doctor Hemming war fast gram,
Lath han saa i Rom begaa,
En cardinal monde kirkiana faa d ),
Och hindrade saa hans confirmatz,
Och lithet aetade han thet platz e )
Utan giorde cardinalen större hinder,
s) R.: Han halp... Then ther skada hade och lijte till han.
t) Qua de re cfr. Olaus Petri, SS. I. 2. p. 332. et Link. Bibi.
Handl. I. p. 88.
u) Obiit d. 20 Decemb. a. 1500 (necrolog. Lincop.).
y) Huic spatio inserunt R. et U. nomen et titulum Hemmingi
Gad.
x) R. male: kyrekione.
y) Hemmingus, tempore obitus Henrici praepositus Lincopens.,
iam ante an. 1481 Romam missus erat. Tide, Allen, de tre
Nord. Rig. Hist. I. p. 638, not. 31.
z) Damnum.
a) U. : blidhett.
b) Non potuebant se diutius defendere. Vart, partie, a. v. veria.
c) Diei electionis nemo mentionem facit. Iam d. 24 Juni an.
1501 vocatur electus. Vide SS. rer. Suec. I. 1. p. 79.
Han fick af stickthet hueske mer eller minder,
Utan förhult honum thet paa XHLde f ) aar,
Mäd alla the ränta som ther af gaar.
Dog war han likewel satther i han
Met alla besivoring g) i rätta san,
Thet han meth örlig stoppade nider,
Til tess Invar man leddis wedher,
Oc började at merkia hans oskiälil,
At han eij aetade sina siäl,
Oc almogen han fick inghen del,
Som biseopz embete lydde till,
Oc började tin at latha *mykit* illa,
Oc sagde han vile throna spilla.
Oc lata *hårdt* tilsigia capitalet,
Ath utan the komma them af thet quälet,
The villa sik til annan biscop gifua,
Ther the motte som Christne lefua.
Capitel giorde ther til thet bästa,
Mät hielp och rath som the kunne festa,
At han skulle bod til pafuen sände
Oc komma sit ärende til en *god* ende.
Han lofuade thet mäd hand oc bref,
Han hölth dog intthet h ) thet han schref.
Thi wart capital saa til raade,
Ath the mester Gotztaf 1 ) *tlierom* baadhe,
Som ther i kirkian canikh var,
Oc bodet honum brefuit baar
Til Koine k ) ther han monde stonde,
At han *wille* them lösse af theris wonde.
Oc war dog bodena gififit stilla,
Om mester 1 ) Gotzstaf ingeledis vvilla,
Tha skulle bodet m ) til Rom at rida,
Af capitels wilia oc lata sik lida,
Oc werfue n ) thet verf aa prostens °) wengne
Sa ath thet englien främmande trägne p).
Boden foro fram som wara utsände,
Oc komma sith AA r erf til goden ende,
Sedan the förstodo mester Gotzstafs acht
Uppå prostens wegna som för war Dog willo the kirkianes friheth hentlia,
The måste betala alla the ränta
d) Vide infra XXIII episcopum.
e) Difficultas.
f) R. et U.: tijende.
g) R. et U. : beswäminger.
h) R. et U.: lijtett.
i) Hic Gostavus est G. Troile, postea archiepisc. Upsal. qui
tunc Coloniae versabatur.
k) R.: I Köllen.
l) R.: Och finge buden swar thet war ille, Att Mester....
m) R.: Tij skule buden...
n) R.: vträtte.
o) Praepositus tunc erat Joh. Brask, postea successor Hemmingi.
p) R. et U.: ägne. Frägna i. e. spörja, comperire.
q) R. et U. : är.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.