Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomus 3)

110 V. CHRONICON RHYTHMICUM EPISCOPORUM LINCOPENSIUM. 
Sedau hau wart biscop, och lagd a haar. 
Efther Gudz fötzle with the mottho, 
Halffemtande C aar och ottlia l ), 
Then XX biscopznampn ther bar, 
Kalixtus tredie ther pafue var. 
Katillus, XXI. Lincopensis. 
Sedan biscop Niels döder war, 
Capitels samtykkia menliga «) bar 
Paa mester Kätil en ädelig v ) man, 
Yiiger at alder, for dog mæd san. 
Til biscop war han postolerath x ) 
För än han fick sticktthet regerath. 
Bispen syntis konunghen giorde vreth, 
Ath han grep en herre af biscopz äth, 
Archebiscop Jenus i Upsal, 
Och giorde honum mykit hoon oc qual 
Förutan skäl meth theras raade 
Som lithet actade konungens waade. 
Thet var then ära konungen honum giorde 
För thet han honom til konung smorde, 
Och drog honum in i Swerjes rijke, 
Ochy) konung Karl mothe af landit vike, 
Som rather konungher keyster war, 
Ind i Priitzen noger aar. 
Enghen i rikit war betrood 
At wara för erkebiscopen good, 
En tha the mest alla thet giöra wille. 
Thet likade z ) biscop Kätil illa, 
Thet hans erkebiscop och frende 
Sodant homot a ) obrotlika liende, 
Thi slog han konung Christiern aff 
Paa IJaraakra första sommerdag b ), 
Epther Gutz fötzle XIIIIC aar 
LX oc IIII c ) som schrefuit staar. 
Pijkens förstånder vardt d ) han daa, 
The Danske lothe til Dalmark e ) gaa 
Iiijkit kam ather til Swenska men 
F ram (!) the uthlänska som thet är en, 
Och erkebiscopen sammaleed 
Fängzlöss af Dalmarck f ) reed. 
t) Obiit d. 23 April 1458, Diar. Vadstenense. 
u) R. et U. : gemenliga. 
v) R. et U. : Edell. Avus enim patemus Catilli erat Christiemus 
Nicolai (Vase), dapifer regni Sueciæ. 
x) U. : begärett. 
y) R. : Så att. 
z) R. male: lychtedes. 
a) R. et U. : hogmod, i. e. insultus. 
b) Nullo alio loco diem proelii invenimus memoratum, nisi in 
Calendario Troll. (SS. rer. Suec. I. 1. p. 233) ubi legitur* xvi 
Kal. Maji Tyresdagen effther Tiburtii *. Tisdagen autem hoc 
an. incidit in xv Kal. Maji i. e. 17 Apr. Ipse dies Tiburtii (14 Apr.) 
in quibusdam provinciis fert cognomen * fürste sommerdag *. 
c) R. et U.: male: Sextye tree. 
d) R. et U.: war. 
Aaret ther nest, epther Gutz wilia, 
Döden munde bispen skilia 
Fran stickt och godz i jorderik, 
Gud gifue honum lön i himmeriks). 
Linköpungz kirkia unte han vel, 
Oc halp henna sina rentha meth skel, 
Som henna hade lenge wäret förhindrat, 
Meth welle oc uthan *rätt* förmindrat. 
Han war ey biscop utan YI aar, 
Meth thet h ) hans lik ther lagdis a haar. 
Frau Stockholm fördis han manga mila 
Til Linköping ther han hafuer hwila. 
Henricus, XXH. Lincopensis. 
Sedan monde walet gonga i) 
Til biscop Henrik födder i Wonga k ), 
Ther caniker war i samma kyrkia, 
Oc rätwijsa plägade styrckia. 
Han elskade gärna enfalligheet, 
Oc them ther foro mäd skelogheth. 
Epther mestermen han til Koine 1 ) sende 
Ath koma the nye kora til ende, 
Som langliga hafde olycktade stondit, 
Oc inga goda framfert fongit, 
Med finster walbogar m ), och storan kost 
Hugas the stena i sni och frosth, 
I monga aar för kirken blef licktadh, 
Ther sa ärliga war bedictadh n ). 
Han stiktade och meth sine ränta 
Ena dagliga messa meth henna prouenta °), 
Til ewig tijd siungas i Gudtz sera, 
Huan morgen, ochP) hans moder kiära. 
Han lath sik altid om stenhus warde, 
Oc betra meth them alla sina garde, 
I Lincöping, Yasten oc Munkabodæ, 
Oc Bro 4) meth stenhus meth tarfua gode. 
Sancte Birnolf r ) och sancta Katherin 
Lagdis i hans daga i skrin. 
Han lat stenläggia brogher monga 
Kring om Lincopung breda oc langa, 
Til gangna bade fattig och rijk, 
e) et f) R. et U.: Danmarck. 
g) R.: Gud late honom glädies i himmelrijk. 
h) R et U. : Medh tij. 
i) R. et U. : omgånga. 
k) Wonga est paroecia in territorio Memming (Ostrogotiæ). 
Electus est Henricus Tydemanni a. 1465 Sabbatho, quo ce 
lebrantur octav. angelorum (i. e. 5 Octob.), Diar. Vadst. 
l) R.: Köllen. U.:Köln. 
m) R. et U. : Fönster , Hwalfboga. 
n) R. et U. : updichtet. 
o) R. et U.: Två daglige Messer med deres prouenta. 
p) R. et U. ; Huar margen öfuer. 
q) Hodie Kungsbro in territorio Gullberg (Ostrogot.). 
r) R.: Brinolp. U.: Brijnolf. Translatio S. Katherinæ facta 
est a. 1489, S. Brynolfi a. 1492, Diar. Vadst.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.