104 V. CHRONICON RHYTHMICUM EPISCOPORUM LINCOPENSIUM.
Thet godha the giorde i jorderik,
Tliet lone them Gudli i himmerik,
Oc for sin hårdha dödh och pina
Tliæ f ) mine them alla nadher sina,
Och allom Christnom samaleedh
The Linkiöpings kyrkja holla i freed,
Oc vid henna gambla frijheeth,
Som konga och första hafva henna weet s').
Oc alla the Ostregylland stiörkia,
Hielpe them Gutli och the helga kirckia,
At the måge krönas i hemmerik,
Oc ther at glädias ewerdelik
I Guthz beskodning h ) alla samman
Och alle the ther sigia till Amen.
Herhertusförste biskop i Lincöping.
Herbertus förste beskop war
Ther beskops nampn i Lincöping baar.
En vel lärder vtländsker man
Ther elskade gerna reth och san.
Sidan Christendomen var fulkomith
I Niderlanden hafwer iak förnummit
Thaa war han then fempte beskop
Then undfik Christendom och dop
Either Gudz byrd paa nijonde hundradt aar
Som i gambla böker staar.
Giötha voro faa sik till honom lotho
The andra voro flere öfwer mothe.
The flere fingo raade, som verre ville,
Ty monde the Christendomen spilla.
Vid then tijd var pafue Leo then tridiæ
Then verdis för oss i hemmerik bidiä;
Then keisaredömet fran grefven j) vende
Och then ära till Karl i Franckerike sände.
Then andre beskop i Lincöping.
Then annan beskop hetli Rikard
Either her Herbert!) beskop wardh,
Wid halfnionde hundrade aar
Sidlien Ihesus Gutz Son föd war.
Tha sanctus Ansgarius her monde prædika
Christna thro för fattiga och rika.
Konung Erich Ericsson tha för riket stod
f) R. et U. : Han.
g) R.: gifuit.
h) R. et U. : beskijdning.
i) U. : Hubertns. Quæ de hoc et sequente episcopo Richardo
leguntur, pæne nullam merentur fidem, ut apparet ex con
fusis personis et temporibus. Cfr. Benzelii monumenta, pro-
leg. pag. XXXIV— xi, 11 .
j) Nonne legendum: Greken, h. e. imperator Byzantinus?
k) Æn in prisca lingua: sed. R. et U.: Men.
l) Circa annum 966, vide Widukindum et Adamum Brem.
Pertz Mon. Germ. Hist. III. p. 462, 63, et VII. p. 313). Cfr.
tamen IH. p. 748, not. 51, et VU. p. 318, not. 26.
Sielfuer Christhn och Christuom godh
En k ) almogen blcf i sina villa,
Osseedh lathr sik siellan stilla.
Fröte konung noget epther kom
Han sende til pafua Agapith til Rom
Epfther lärda men til Christendom.
Han doo för bädet återkom.
Ty blef hedendomen starck
Til konung Swens tijd af Danmarck,
Och til tess Popo bar eth brinnande jern 1 )
Sik uthan skada til throna wem.
Gislo, tertius Lineopensis.
Biskop Gislo war then triedie
Then Ostgiöta lärde goda sidie,
En erlig rn ) herre och mykitb blid,
Han var wid S:t Sigfritz tijd
Och prädikade fast mot heden lag,
Sedan tron var kastat mongen dag.
Nydala kloster monde han sticktha
Och thet af biskopz bordena ») ricktha °) ;
Thy hafuer han ther til faderlig rät
Som biskoper är, ey anar äth.
Konung Swerker p) gaf tha Alwastra by
Med Biskops räth til closter aa ny.
Sin almoga monde han gudelika lära
Huru han skulle sin Gud ath ära
Met tionde och offer i hans kirckia,
Gutz bodord bollan och trona styrekia,
Hedra fader och moder, oc wigde men,
Och läna herberge som the giöra en.
Celestinus war tha paffue
Och keiser Conradh af Gutz nade.
Kolo, quartus Lincopens.fi)
Then fierde som beskops namn bar
Biscop Kool han kallader war.
En fuldtaga man till örlig och fridh
Eehwilket som best torptis widli.
Kolsbro fick af honom nampn,
Som han lät huielfua till lantzens gangn.
I Härestade war hans mesta wara
Eehuart han mellan ath kunne fara.
m) R. : herlig.
n) R. et U, : bönderna.
o) Quamvis graviter errat scriptor asserens, jam tempore S. Sig-
fridi vixisse Gislonem, qui apparet ut episcopus a. 1145 et
postea Carolo Sverkeri regnante (vide Diplom. Suee. I. pagg.
53 et 187), tamen maxima fides habenda reliquae narrationi
de fundatione monasterii Nydala. (Cfr. Diplom. Suec. I. pag.
469, SS. rer. Suec, I. 1. pagg. 23 et 51 et Annal. Ryenses,
SS. rer. Danic I. pag. 162).
p) R.: Swerckill.
q) Omittit scriptor Colonis antecessorem Stenarum, de quo vide,
quæ supra attulimus ad III. Nomina episc. Lincop.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.