Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

CARMEN 
1 68 
ey höre oss til räthe, en sidhan mere, lather taga af oss wort med makt, thu lyser forbudh: 
thu säther nidher klärika och officia: thu drijfuer them öfwer sidha, huilka bantz maal ar: 
thu later gesta bode klärika och theris hion med öfwerualdh och oreth: that är offta kärt 
for tik, och thu akter thet inthe, som iak maa beuisa medh Rikesens raad. Jons Karlsson 
och Christiern Asbiornasson tage mik fraa III lesther och Yl tunner malt och miöl, och Enge m 
berth et skippund fläsk, i Rontuna kirkia, thet togh Joan Andersson pa hans wegna, thet haf- 
ua the mik sakt som tina bref beuisa, och samaledis thet Gostaf Sture och Nils Stensson rof- 
uade mik och mine landbo thet faar iak inthe, utan thet är min lön, ath thu wilt ey städhia 
mik til rätha, och ähuad iak skrifuer tik til, tha faar iak inthe swahr utan halfua ord eller 
onda ord med thruf och försmädilse, som iak aldrig weth mik förtient hafua. Thu skrifuer 
ath thu hauer mangen ondhan dag och nath lijdith for mina skuldh. Jak tackar tik gerna 
och will forskulda med Iijf och gods om thu wilt thet af mik hafua for thet haat thu haluer 
lidit for rikesens skuld eller for mine skuld. Framdelis hoppas mik ath thu hafuer inthe 
ondt lidith for min skuld: thet later iak til Gudh och titt egit samuidh. Ilafuer thu nogot 
moth tik, tha hafuer thu och sielfuer fromen. Wore thet en hundrade sijnom mera, thet sagh 
iak gerna, at kirkie och klärkerith wore aldrig i hundrat aar, forty wi niuthom huaske lagh 
eller räth: och thet iak skrifuer tik til i kerlig och godhan wilia och tro thet, sighia andra 
flere tlia hijmmelige under skorstenen en ej tör uppenbarliga. Ty giör for then dödhen ther 
Gudh tolde for fatige och rike och for all werlden, och tagh tik eth annat sinne, foreskona 
Gudh och then hielge kirkie och Henne formannom. Haf wenner för öghone och bryth ej 
h'g ut med allom. Wi finnom Pafua underkastade, Kejsare, Konunge, och andra Herrar 
och Förste rike och fattige, som mere tage än them tilbördhe. Wi torfuom ej lenger efter 
epterdömelse sökia utan konung »•*-*, onrn me( j ofuerJodugfjgt giorde huat han wilde bade 
paa Biskopa, Prelata, Munkä, kirkia, Riddare och sw^.~, , OTn thu sielfuer v i st he huadh 
lön hans hofmodh sig och flere andre fongith hafua. Tho westh thu, wel är o«. t^ noni} som 
kan wakta sik i tiidh for annars faal ; Konung i Swäria skulde wara then som rätten skuldhe 
mesthe styrkia saa med klärike som med lekmän, och ej döma noghen deel til orätha för en 
saken fulkomliga ransakade wore. Manghe berette mik hordha ord aa tina weghna, at thu 
skuldhe göre thet som skal spörias i hundrath aar 5 Jak will radha tik eth goth radh, gör 
sa myket i dagh, som thu kant med lika och äre swara i morghon, och swa i aar, ath thu 
kant swara ath aarith. Huar tik annit radher, han dörer tik, tänk af tith egith samwidh. 
Gud hielpe mik swa til lif och siell, som iak skrifuer tik thetta till i godh akt och i ker- 
ligh och wenskap, som en Wen bör androm göre. Tagh ther af huath tik tekkis. Huadh 
tik ekke tekkis swa lath fara, thu finner sielfuer rön pa. Sammelika bider iak tik ath mänar 
thu mik nogoth annet en got, som iak ej tror, ähuadh andra seghia; tha skrif mik thet til 
med fullom ordhom, forti halfwa ord draga ej wel ther til. Flyr kirkena sit gods och ägede- 
ja, skalth thu och alt faa medh like, aldrig kan tu och göre mik fatigen, forti här äre swa 
mange gode men i rikino, 50m mik gifwer bröd för Gudz skuld, och en sielfuer thu, mik 
hopas än saa goth til tik, en omtränger. War medh Gudi bade heel och siell. Gud gifue 
tik aldrig mere owänner i werldena en jagh är, skrifuer mik ith swar igen epter tith beste 
samwidh, onth om iak hafuer ondt forskyllad, och got om iak thet forskylladh hafuer.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.