DE ERICO PUKE.
167
Falskheet sik öffuar, lion stiel hon röffuar
Badhe strand oc riidh
A thro tw sköna, lat tw mv röna,
Tliet är wel tiidh.
Han är jw sail, som fals ey qwäll
Ewinnerligh.
Hallir tw tro, thu faar wist roo
I hijmmerik. Amen.
Hœc Thomas Episcopus Strengnensis,
Appendix.
Litteræ ThomÆ, Episcopi Strengnensis, Carolo Canuti (Bonde), Regni Sveciao
Marscho et Proregi, datæ an. i436.
Edidit Lagerbring , Handl. i Sv. Hist. III, p, 208 .
C um Spiritu Sanioris consilii iitriusque hominis perpetuam prosperitatem & pacem &c. Nar
wenner skrifua eller tala sigli imellan thet som warder, tha bör alfuar framgaa och smijkkro
til rygghia sta. Kära Karl iak takar tik for wenskap thu hafuer mik beuisth til denne dagh.
Huad iak ey forskuldat hauer, thet wil iak en forskuldha, och huad mik brijster thet bate
Gudh. Nu epter the akt iak finner at thu hauer till mik, som altidh effter mine makt haf-
uer warit tik til wilia, som iak wil lata til tik siélfuan, tha bör mik skrifua och radlia tik
thet besta. Jak skref tik siders til, at man ej skulde forsma en fatigcn wen och ey en li~
ten hest, forti at the motte än göra ena lisla liielp tha umtrenger. Swa frälsedhe Musen
Lejandet med lisla makt och godbom wilia. Thu warder antige Iiollda tik for mera än
menniske, eller for ena dödelig 0 menniske. Ey ma thet första wara; forty alle the thet
liafua foretagith, the äre alle fortapith. lesom gambla testament och nytli. Ästu en dödelige
menniske tha tänk hwar dagh ath werden äi omskipteligen, hon liäfwer up .och hon kastar
nedher huem hon wilt. Säl är then som wel gör. Jach hafuer nu offta skrifuit tik til och
sökt epter godom swarom, och iag finner alz intet utan twerhet, ok alla kunniga mik fore
klerkia och lekmän som wid tik tala, än iak tager mik ther intet af, forti iak hafuer tik in-
the giort eller nokran then tik tilliörer, utan thet at iak wil éj lata oreth eller öfuerwald
upa the helge kirkio. I tolche akt, hafua mongä for mik lidith döden; swa wil iach och
gerne lijda, om swa wederlorlF. Mik är sakt ath thu låter läsa krönikas for tik, at Biskopa
oc Prelata och kirkie äre mange slagna til döde : Gud gifue ath thu gör thet i en godh akt,
swa ath thu wilde wakta tik therföre, at göre ej samaledz. Ån gör thu thet i then akt ath
thu wilt och swa göre som läses i gambla testament och i nyo, i passionar io och i
ath alle the swa giort hafua lotho eth skemliget rycht epter sik, gingho af werdena med 0 ~
döda och fore til heluites och blifua ther ä föruthan ändha, utan the som fulkomliga stora
bätring giorde och them finner man ganska faa i skriptena. Alt menige klärkeridh menthe ath
the skula liaua komith i storan friheth och frälsa, sidhän Swenske men finge radha rigena
medh klärike hielp : Än mik tykkis ath the lijdlio aldrig mera undertryckilse och träldom
sidan jag kunde noget märkia, och thet skulde thu forstyre inäst, som Rikesins styrelse haf
uer tagith tik i hender. Saa giorde Sancte Erik konungh och andra gode Konunga och Her
rer epter honom, som Christendomen huldho och the helge kirkio stictadhe, äre nu therföre
hamnilsom i Hijmerike ä föruthan ända: saa giordhe tine föräldhra for tik, Gudh gifue them
euinnerligen lön i Hijmerike. Gudh forbiude ath thu skulde nu nogith ondt testament ep
ter tik gifua mere än the latho epter sigh. Thu hafuer nu wäkt up mot tik konung Erich-
alle hans wenner, en storan deel af Ridderskapena i Swerike och i Danmark, som misth
haua thera wenner och gods. Nu gaar tu up pa kirkene Prelata och klerckerith, thu wilt

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.