CARMEN
Fidem civi illustri publice datam, graviter mox ïæsam, deplorat Noster hocce
Carmine, quo locum nulli secundum inter priscos patrias vates tuetur et ornat. Nec
minus oratione soluta quam ligata excelluisse, optime probant Litteræ illius egregiae,
Carolo Canuti datae, quas in Appendice mox dabimus.
Thet merke med sik, swa fatigh som rik,
Å hwo som wil,
Han sigle oc roo, han findir ey Tro
I werldinne til.
Thet skedde i fiord, b) Troo giorde eth mord, c)
Hon rymde swa bort.
Hon sitter oc grater, hon komber seen ater,
Thet hauer jak sport.
Som mik är sagdt, Tro hauer utlagdt
I thet willena hafF,
Ther bleste swa fast, med owerkast,
Hon sank i qwaff.
Fals oc swik, the finnas lor tik,
I hwarie wraa:
The finnas först, ther makten är störst,
Hwo som meer forma.
Thro gik sik til strand, oc skött fra land, Thöm faller fast Sees i hwart kast,
I swa harde stund, Sink «Intuor * her nest >
Thet är stoor waande, henne komma til hande, ^en troya forgaas, oc dws oc. ass
Hon sank ther i grund. Tllöm kaster hon raäst ^
Thro hauer sik holt, oc inne dolt
I swa hardhan steen:
Thet Ur stort meen, Tro är nw seen ,
Al finna i geen.
Thro hauer sik fäst, oc inne läst,
I swa tiokkan mwr,
Thet är stoor skam, hon tör ey lramj
Bland herrar och frwr.
\Yar thro thöm käär, hon booddhe thöm näär,
Hon halzt for spott,
Man borde ey swiika fatigh eller riika,
Thöm man sigher gott.
1 |Bcf hr. non vi .siaukä -ibir: i
Thro är bort wend oc fierran sändh
L '
I fremedhe land:
Thw riidli oc sök, med hwnd oc hök,
Badhe skogh oc strand.
Thu sök med makt, oc alle tine akt,
Å hwar tw far,
Hon findz thy wär, ey fierre ey när,
Tw wardher thess war.
Thro är nu minna, med frw oc quinna,
Swa tykker mik än:
Thro är forwunnen, fals a) ar oprwnnen
Bland quinnor o c män.
«) Fals, Falshet," Falskhet, dolus, perfidia.’
b) I fjord, in sermone vulgari, i fjol, Anno su
periore. Præsens igitur carmen confectum esse an.
i438, ex his liquet.
c) Casdes Erici Puke præter fidem patrata.
Hwar fals kombir widher, lion bryter ther nielher
Sannind oc tro:
År hon a tingom, hon spar ingom, -
Ey oxa eller ko.
Gaar fals til rätta oc böriar träta
1v/r “-d hweem thet är.
Henne kan engen winna, ey m«.. »Her quinna
Här eller thär.
Fais, swik oc flerd the drogho sin swerd
Oc gingo i striid:
Sannind oc tro the magha ey boo
I werldena wiidh,
• ■’ > f t * # > rrrr; ; tnuvitß
Thro krypir i skiwl oc warder swa f\vl
Som rykande träk:
Otroo gaar in, med Zabelskin e)
Oc peninga säk.
O fais tw snödha, tw gör thöm mödha,
Tik thiena mäst.
Thro gör thöm ära, som henne haffua kära,
Hon lönar thöm hast.
DriifF falsheet bort, som tik hauer giort
Swa stoor orätt:
Tak Gudh til hielp oc nidher stielp
Then fula wätt f).
Falsk -
cf) Iu lusu Tesserarum, computandi formula; no
tissimae. V\
e) Pelles Viverras Zobellinæ pretiosissimae.
/) Vätt, dfcmöri, fnalus genius. Mira commenta
de hisce geniis sunt apud vulgum residua.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.