i
1 62
CARMEN
The litlhu waald oc stoor armoodh,
The guthu uth thera swett oc bloodb,
Thet künde engen bota:
Tfor än Gudh med sinne nadh
(Taff thöm ther til hielp oc radh,
Then orätt nidher stöta.
Israels folk under Pharao
Kunne ey mera liidha oroo,
An swenske tha forsöktho.
Pngom man kan wara swa klook,
At scriffua thet i breff eller book
Hwat armod h them tha tröktho bj.
Konung Eric cj thet ey akta will,
Skatt och tunga ökadhe han til,
Oc landhit läth han häria.
Han läth swa raadha onda men,
At swerghe bär stör skadha än:
Han wille thet ey wäria.
Guld och söllT thet fördhis alt bort,
Lagh oc rätt elskadhis ey stort,
Rooff oc waaldzwärk öffdhis.
Han leet thet wara sith testament,
At then fik wärst som bUtstz imm.
Thet kunde tha med saiinind pröffdhis.
Mangen man ward tha swa arm
At han forwart aff sorg oc harm
Ther honum kom tha til handa.
Vnger oc gammal ä hwo thet saa
Oc än thet barnit i Waggona laa
Matte wäl graata then waandha.
Phet bleir swa i femtighi aar d)
At tolken owerwelle staar,
Thet war nogh hart at liidhä.
Gudh ther wägher med jempne wikt,
Han gaff thet til tin synda plikt,
Tok giorde han nadhe um siidhe.
b) Cum Nostro, teste Oculato, consentit Clironi-
con Rhythm. ærnnmas rusticorum deplorans :
’’Ihet gjorde the iattiga Bönder vee :
Fougteriia lato Bönderna taga
Stockade och trugade them moot thera Laga,
The skattade aff them hvad the ville
Ok loro med them sva jämmerliga ille . . .
Mycket värre foro the försann,
Än man nu skrifva kan.’’
c) Ericus XIII. Pomeranus.
d) Scii, ab anno electionis R. Margaretha; i388 ad
annum depositionis R. Erici x43g.
e) ”Magnanimus sed statura pusillus.” Er. Olai 1. c.
f) Bohemus.
g ) Ruthenus.
h) Polonns.
£) Pruthenus.
k) Occubuit an. i436 d. 4 Maj. secundum vetus
Acbrosticon. Alii d. 27 Apr. Cfr. Chron. Rhythm. 1. c.
p. 84. Er. Olai p. i3g.
En g i l b rikt.
Haji wäkte up then litzla man e),
Som til thet ärende litid kan,
Han gaff honum makt oc snijlle.
Slott, Stedher, folk, län oc land,
The gingo honum fult snart i hand,
Gudli fögdhit som han wille,
Hwat Gudh wille thet matte alt skee,
Han utdreff endogh alla the
Som rikit wille argha.
War han beem f) oc war han rydz g),
War han paall h) oc war han prydz ij,
Han älskade thöm som wargha.
Tha han hafde swa manligha striit
Oc ryktid gik ower werldina wiit,
Tha fik han thet til löna.
Een tiidh han foor aff Örebro
Tha wart han slaghen i godha tro,
Swa plägar man troskap röna k).
Han wart keruat som then fisk,
Som Stekara leggia a sin disk,
war en omild gerning.
Han fik uti sik wei t)
Thet war een sorghfull erffuelutt
Hans hustru lik till werning.
Herr Magnus Benhtsson et Pater.
Göksholm ropadhe m) badhe wa oc we
At the gerning skulle skee.
Thet war thy nidher brutith nj.
Alle the som gaffuo ther till raadh
Och hulpo til thet ondo daadh
Thet haffua the litid nwtidh.
l) Chron. Rhythm, hoc loco illustratur :
”Sva monde Han döden niuta!
Sidan the manga Pijla uthi han skjuta.
m ) Hoc Prædium, in paroecia Mällösä Nericiæ situm,
tum temporis in possessione tenebant Benedictus Stens
son (Natt och Dag) R. Senator, Legifer Nericiæ, ejus-
que filius Magnus Bengtsson, cæde Engelbrediana ma
le celebres. Ambo suæ infamiæ diu superstites. Ille
adan. l45o. Hic ad an. 1471. Cfr. Tibell, Seraph. Ord.
Hist. p. i5i, 182.
n) Chronicon Rhythm, ita:
’’Allmogen och the alle mena
Ryckte för Gökzholm samman
Med storan sorg ok ey med gamman.
Engilbrichtz Svena drogo tha tijt
Ok bestallade then Garden med flijt.
flier kunde the ey mera ände,
Än hans Trähuus the affbrände.”
Alf Tornit kunde the enckte faa,
Thet värde the ther uppa laa.”

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.