SVENSKA CHRÔNICA.
15g
va , thet doch alt ährligit Swenskt Folck bättre wittnesbörd bar deil fromma Regent och
Herre, Gambia Herr Steen Sture fordom Sweriges Rijkes Förståndare , hvilken hafver all sin
flijt, macht och förstånd ther till brukat, att thet Danske Tyrannij icke hågon framgång hafva
skulle, och Gud skee loff icke utj lians tijd skedd ar. Ändoch att the Erkiebiskopar och
Lyde-Biskopar här i Swerige på den tijd sig nogsamt ther om beflijtäde, att komma the
Danska här in till att tyrannicera öfver the Swenska, hvilket doch icke skee kunde medan
han lefde. I thet straffar M. Otuf e n sådanna ährligman emot Gud, all skääl och ähra. Och
är en falsk grund om satuma gambla Herr Steen , som mecnedig och forwunnen förrädare och
liugare , i det att han honom pådichtar och befÖrer utj sin Crönika, att han icke wille lyda
Rijcksens Råd effter, utlian mebra elfter sitt fåssa sinne, hvilket doch aldrig någon tijd be-
vijsas kan, utan när Erkiebiskoparne och lydebiskoparne och theras anhang hade fordärfvat
sjn rätta infödde Herre och Konung, Konung Carl , och tagit igen en annan till att fullföllia
sin onda willia emot the Swenske och then the hade haat och nijt tili, som war Konung
Carl och alle hans wänner, och i så måtto förförde then menige Fattige Allmogen med the
ras Pussar emot förskrefne Konung Carl , och togo så Konung Christiern utaf Oldenburg till
Konung, hvad bestånd the med theras Råd uthrättade, thet gifver wäll samma Crönika till—
kiänna. Först i så måtto, att när then menige man förnummo livad fÖrdeel the hade utaf
the Danske Sälskap och gamble Konung Christiern ; Och tlier boos såge att the mebra trach-
tade effter Biskopens skada och fördärf, måtte the förthenskuld på thet sidste med theras
stora skada och fördärf skilli-a sig ifrån honom. Ther utöfver mången Man både med Mord,
Brand och Blodz uthgiutelse ar kommit i stor skada, och sedan toge åter theras rätte inföd
de Herre, som the hade rätt koorat och käst, Konung Carl och satte honom till Regemen
tet igen, ther utj han så länge han lefdé. Theslijkes förordnade och Testamenterade Konung
Carl utj sitt yttersta gamble Herr Steen Sture effter sin död till Rijksens Gouvernantie och
Regering &c. Ther näst ward gamble Herr Steen Utaf menige Rijcksens Adel, Biskopar,
Prælater och menige Man samptyckt till Rijcksens Regering. Hvilket han (och så Gud skee
Loof) lyckeligen förestod menige Rijket intet annat an till bästa och walfärdj Så är gamble
Herr Steen Sture kommen till Rijcksens Regering, och icke för nagon Öhltunna skuld, sa som
then oförskamlige lögnachtige Man sin försmädelse uppå honom utj sin Crönika uthgiuter,
och ther som han tahlar om Herr Steens fosshet, och förtahlar honom. Tycker oss att hvar
ährlig Man må döma huru ratt han tahlar i saken, och ther han skulle hafva honom lofwat,
ther straffar han honom, for thet han icke wille lijda the falske Rijcksens Rådz råd, och
theras falska anhang, hvilka wele hafva Konung Bans har in, then som alle Swenske samp-
teligen hade fördrifwit, for lians otillbörlighet skuld. Huru ährligen och uprichteligen Rijck
sens Råd (som uppå den tijd wore) Erkiebiskopar, Lyde-Biskopar, Caniker, Prælater, haf
va handlat emot sig, emot Sweriges Inbyggiare och them förestodo, thet late wij hvar ähr
lig Swensk Man döma om, som först hände med Erkiebiskop Jons, then ther beflijtäde sig
att Konung Christiern aff Oldenburg skulle blifva hyllat och tagen till Sweriges Regemente
och Konung, hvilket så hände, then någon tijd ther effter för sin otillbörlighet skuld som
han förwärkade uppå dhe Swenske, ward fördrefwen, och utj hans Stad igen, ward hans
Son Konung Hans utaf Erkiebiskop Jacob och andre Lyde-Biskopar intagen till Swerige
och hyllat af them, och någon tijd ther effter ward fördrifwen. Till thet sidste ward Kon
ung fliram sohn Konung Christiern den Sijdste hyllat och utlikohrat, doch med Swenske
Mäns Stora skada och fördärf, förty alt thet hans Förfäder Gamble Konung Christiern och
hans Fader Konung Hans hade utj sinnet att bedrifwa och Tyrannicera in uppå the Swen
ska, thet fulländade och med ett Tyranniskt wärf brachte thenne Konung Christiern till ända,
ther utöfver Sweriges Allmoge Adle och oadle Öfwergick en oseijelig skada och förtryck &c.
Och ther Gud Alzmechtigste icke elliest hade dhe Swenske nådeligen ansedt och oss gifvit
lycka, bijstand och wällfärd, ta hade högeligen warit till befruchtandes, att fattige Swenske.
Män hade fångat en sådanna skada, fördärf och fÖrtryk, ther af the aldrig hade kunnat sig
upkomma &c. Thesse theras falska anslag och råd Sc c. hafver M. Oluf utj sin Crönika för
täckt och med tysthet Öfwerfahrit.
Item hafver gamble Herr Steen Sture bewägat att the Danske icke hafva plat än utaf
sijnnet förslagit the två Badstugur som gamble Konung Christiern och the Danske öfwerginge,
then

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.