i58
LAURENTII PETRI
hafwer warit ofred och oenighet, thet han aldrig med god skiäl bewijsa kan. Utan alt the
Danskas falske anslag, brefbeseglingar och dagtingen hafwer warit fiendskap. Item att the
Danske hafwa altijd welat betryckia the Swenska; Utj hwilken Artickel han och sin willie
sagt liafwer, som en meneedig och sin rätta fäderneslandz förrädare,
Till thet Tridie. Skrifwer han att Swerigis Rijke hafwer ju utj så god skiähl warit un
der the uthländska Regenters händer, som under Inländske Regenter, men huru han ther
uthinnan hafwer spart Sanningen, hafwa the Swenske af förfahrenheten wall bcröndt, ja
med theras jämmer och skada, hwilket står nogh till bevijsandes af thet store Tyrannij som
Konung Chriitiern bedref i Stockholm Anno i5so. Item när Hertig Albrecht af Meckelburgh
blef hijt infördt Anno i565. TherfÖre hafwer och Mester Oluf häruthinnan sä wall som
utj alla andre Articklar och puntder sagt sin willia som en meneedig Redelighetz förgiätare.
Till thet F i ä r d e. Gifwerhart och före att alt thet the gamble Scribenter och Historiographi
hafwa om Swenskas och Giöthers uprichtighet skrifvit, skall wara lögnachteligen tillsamman
satt. Ehuru ährligen han och hafwer ütj thetta stycket skrifwit om sitt rätta fädernesland,
läte wij livar ährlig och upriihtig Christen man ther om döma.
Till thet Femte. Lägger han sitt rätte Fädernesland ett rättsinnigt Encomium till, när han
kallar Swenske onde betahlare, huru ährligen thet är handlat, kan man väll besinna, och
om så elliest uthj sanning hade warit, att Swenska icke betala redeligen, så skulle han thet
liafva förtijgat; För ty thet är, som man plägar seija, en slem Fogel som sitt egit Näste
fläckar.
Till thet Siette. Prijsar han them som hafva upbyggd och stichtat Kyrkior och Closter
och ther till hafva gifwit theras ägodelar, och är icke nog att han thet allenast giör, uthan
ther bredewed straffar han them, som hafva samma onyttige Gudztienst förtagit och till in
tet giort, seijandes lijckvist, som the icke äre blefne fattige, som mycket hafva gifwit till
Kyrkior och Closter, «a w«w ,i ie icke heller ri j ke tîier af>
som rappa ifrån them. Doch
hafwer förbende M. Oluf warit den förste som i._r„ or bedrifwit saken, och i alla traflater
stält och författat, genom hvilket thet Papistiska wäsendet bief ioroo.„ t , 0 nu med sin skrifvelse ryggia, och kasta sin kappa pa then andra sijdan, thet doch ingen ahr-
lig upprichtig Man plägar giöra, hvilket är en uppenbahr försmädelse emot Evangelij witter-
lige och kände sanning. Skall nu thet wara en Christelig Theologisk bekiennelse, att han vill
hafwa the missbruuk wid macht, som fordom alt för myket warit hafver, wete Wij icke
hvad grund, skäl eller bevijs han ther till hafver. Seer man och Vväll hvad fördeel sombliga
hafva af thet som the hafva gifwit till theras Afgudar. FÖrst att the hafva med theras
toma händer sittit tillbaka med skadan; Item hvad gagn Sweriges Inbyggiare hade af theras
Gull och penningar som Johannes Angelus hädanförde och war achtat till Afgudar, hafve wij
nogsampt med wår stora skada befunnit. Thetta allt hafver M. Oluf försWarat, thet Biskop
Lars och hans anhang ännu förfechta will, hvilket är emot then Christelige Lähran, och är
straffandes både af Gudi och Menniskior, här uthinnaii hafver han sagt som en Gudz och
sitt rätte Fädernes Landz Förrädare.
Till thet Siunde. Säger han att Almogen skall kräfia på Lag och Rätt af Konungen,
nar som Konungen kräfver på Skatt och Skuld af Bönderna &c. Hvilket han hafver sagt, lijka
som någrom här utj Rijket hafver warit Lag och Rätt förwägrat eller förhållit. Ty Wij
doch försee oss till hvar Ehrlig Rättrådig och Christen Man, att ingen hafver ther ut-
ö Lag, Rätt och Rättwijsa, att wij ther med Wele och kunne dierfweligen ansvara inför Gud
Alzmechtig.
Till thet Åttonde. Bespåtter han all Christen Öfwerhet, och kallar them Ladubrott
och icke Ladulåås, och säger han ther till med, att Konung Magnus Ladtilåäs hafver warit
wärdig att kallas en Romersk Keijser; För hvad man sådant achta skall, kunne wij intet
wetta, utan för Höcklerij och Lögn, ther med han hade i sinnet att förnedra alle Ehrlige
Christi. Potentatens och Öfwerhetz goda rychte.
Till thet Nijonde. Låter och ofita bem:te M. Oluf icke lijtet förmärkia hans falska
Grund ock Otrohet på Sweriges Rijkes Regementer, som Rijket mäst med trohet meent haf—
va

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.