SVENSKA CHRONICA.
167
Efflher thet att wij hafwa här till Nadeligen handlat och tahlat med Biskop Lan , ther wij
doch hafft hafwa god rätt och warit förorsakade något skarpare och utj en annan form med
honom tala och handla, och ther emot hafwer förberörde Biskop Lars icke till någon öd-
miuckhet låtit sig befinna, utan skiärpt sitt swar med en löös grund och falskt skeen
meenandes sigh med ett lööst swar willia och kunna förläggia then otillbörlighet, som wij
honom och hans framledne broder hafwa att tilltala, icke heller hafwer han till wåra be-
swäringar, som wij emot honom och hans broder Mester Oluf hafwe, något directe till swa-
rat. Hwarföre på det han icke på sin falske persvasion sig fördrista skall, hafwe wij låtit
ställa thenne geenswaar uti Articklewis, som här elfter föllier. v
Till thet Första. The beswäringar som wij hafwe emot förberörde Biskop Lan och
hans broder, hafwer han stält sitt swar uti Åtta Articklar, hwilket oss tyckes ganska lattfär-
deligen handlat och swarat wara, och effter thet att then handel, wij med honom haft haf
wa, och icke allenast sträcker sig till åtta Articklar, utan till många fast flere, hwilket oss
tyckes waia fast sällsynt, och ganska grolweligen förståndit, som är till den Crönika som
hafwer sig tilldragit med åthskijlliga saker och widlöfftige ährender, som hafwa sig utj så
många hundrade åhr tillbaka, och ther till med sâ mange sielsinne och oräcknelige tilldragne
handlingar och ährender, thet oss tycker icke fyllestgiÖra, utan fast mehra fördårligit måtte
achtat warda. Wij hafwa och icke heller talat med Biskop Lan utj then acht, tül att wij
skohle obligera oss ther med, så som thet skulle wara skedt effter en allmännelig’ dom, Rätt,
disputz och Sententie 5 Uthan på det att föra honom och flera (som hafwa fattat en wrang
mening) till rättelse; År och icke heller skiedt effter något Collegist sätt, som then ene giör
sine propositioner till then andra, och then andra sig med swar före räckia skulle; Och haf
we wij tidt och olfta warit nog förorsakade en processum Juris och Disputas med’förnembde
Mester Oluf att hålla, om oss icke elliest hade beweckt det Kall han ulj war, hwilken wår
stora gunst han intet hafwer achtadt, utan hwar han hafwer kunnat (som nog klart är) med
sine hindersting sin rätta Öfwerhet taxerat, ther hafwer han lagt sig winning om Doch eff
ter wij förnimme, att den gode man sådan till äfwentyrs effter sitt föga förnuift fölier, äre
wij doch till sinnes sådant giärna att efterlåta, pä det han sin broders förräderij icke så för-
täckia skall, ther han hafwer skrifwit och tänckt om sitt rätta fädernesland som en meneedig
och then ther hwarken hafwer Gud, himmelen eller sin rätta Öfwerhet för Ögonen o h
lijka som han icke hafwer hoffl den räUa meening om then andelige Gudstiensten°som honom
borde, utan är affällig och flotflichtig worden, hwilket wij här efller wijdare wele if
tillkienna. Thet han nu sådanne wijdlöffiige Articklar med ett swar will till intet
tycker oss och hwar nprichtig trogen Swensk Man thet wara groftveligen företagit, och lmf-
wer han ther utlnnnan tagit (som man sälja plägar) wattnet öfwer hufwudet Sammalunda
om han sig tdl uagot disputas emot oss, lijka som emot siu jämlické upsättia' will hwilket
hau och nu giort hafwer, thet wele wij med god skia och med god rätt kunna drilwa ho
nom och hans anliang utholwer, sa att hwar ährlig, , ro gen och rättrådig Swensk Man skall
det kunna märk,a. att hans broder, Biskop Bo,md. Olof HindMnm och tlieras anhang ntj
samma Cron.ke sknfwaode, liafwa icke rättrådeligen. utan som meneedige förrädare hand-
lat emot theras rätta Öfwerhet och fädernesland, och woro wäll otaliga bewijs so* 1
aro under ögonen, hwilka man på thenna tijd icke alla noga upräckna kan, œen^â * ifcit
förberörde Biskop Lan , Biskop Boiwed, Olof Hindrichsson och theras anhang icke skolila svala
och högfärdas, lijka som ingen kunde theras fund till intet giÖra, sa wele wij korteli »enTå
ta förstå huru ährlig theras handel warit hafwer. Och wele wij först drifwa them thet I
der ögonen, utaf thera3 egen skrifwelse, som effter föllier.
Först utaf thet förspråk han utj sin Crönicka sammänflickat hafwer, ther han säger-
och lijcknar them som på Slott och fäste boo, weed Reesar, Bärgtrål, Drakar, Lindormar!
Thesshjkes förrädare och ogiärningsmän, som hafwa theras Fädernesland förrådt, them lijck'
nar han wid Kiämpar och högachtade Män; Huru ährligen och upprichteligen han hafwer
ther uthinnan sin skrifwelse stält, thet läte wij hwar förtrogen ährlig Christen man till ran
saka och döma om. ““
Sammalunda hafwer han och ibland andre otillbörlige skrifwelser föregifwit att the
Swenskas högfärd hafwer warit en root och tillfälle, att emillan the Swenske och Danske
Tom. II. haffwer
II. 4o.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.